RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 14 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tilbagebetalings- og informationssystem vedrørende beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik

Den Europæiske Union (EU) agter at intensivere bekæmpelsen af uregelmæssigheder og fremme inddrivelsen af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik. Det er i den forbindelse vigtigt at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Forordningen præciserer de regler, der gælder for medlemsstaternes systematiske oplysninger til Kommissionen, samt forpligtelsen til at beskytte Fællesskabets finansielle interesser.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2006 af 14. december 2006 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område samt om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 595/91.

RESUMÉ

Denne forordning tager sigte på at forbedre Fællesskabets respons på uregelmæssige fremgangsmåder. Den fastsætter, at Kommissionen hvert kvartal skal underrettes om de tilfælde af uregelmæssigheder (med en finansiel virkning på over 10 000 EUR), som medlemsstaterne opdager. Disse medlemsstater skal også underrette Kommissionen om deres nationale procedurer for pålæggelse af administrative eller strafferetlige sanktioner samt – på begæring af Kommissionen – om de fremskridt, der er gjort vedrørende inddrivelsen hos de modtagere, der har begået uregelmæssigheder til skade for EF-fondene EGFL og ELFUL.

Kvartalsrapport til Kommissionen

Medlemsstaterne indberetter senest to måneder efter afslutningen af hvert kvartal alle de uregelmæssigheder, som har været genstand for en første administrativ eller retslig konstatering, til Kommissionen. Denne rapport ledsages af oplysninger om navnlig udgiftens art og størrelse, de fremgangsmåder, der er benyttet i forbindelse med uregelmæssigheden, de implicerede personer/modtagere og forløbet af de retslige og administrative procedurer. Hvis nogle af disse oplysninger endnu ikke er disponible på tidspunktet for den første meddelelse, fremsender medlemsstaterne dem i de efterfølgende kvartalsrapporter.

Indberetning til de øvrige medlemsstater

Hver medlemsstat indberetter alle uregelmæssigheder til Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater, når det frygtes, at de kan få virkninger uden for medlemsstatens område, og når de viser, at en ny svigagtig fremgangsmåde er benyttet.

Cocolaf

Kommissionen underretter hvert år Koordineringsudvalget for Bekæmpelse af Svig (Cocolaf) om, hvilke oplysninger der er indsamlet under denne forordning.

Dokumentets nøglebegreber
  • Udtrykket "uregelmæssighed" har den betydning, der er tillagt det i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95, dvs. enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, enten ved formindskelse eller bortfald af indtægter, der stammer fra de egne indtægter, der opkræves direkte for Fællesskabernes regning, eller ved afholdelse af en uretmæssig udgift over fællesskabsbudgettet.
  • Udtrykket "den første administrative eller retslige konstatering" har den betydning, der er tillagt det i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1290/2005, dvs. den første skriftlige vurdering fra en kompetent administrativ eller retslig myndigheds side, ved hvilken det på grundlag af konkrete forhold konkluderes, at der er begået en uregelmæssighed, uden at dette dog berører muligheden for, at denne konklusion senere enten kan revideres eller trækkes tilbage som følge af udviklingen i den administrative eller retslige procedure.
  • Udtrykket "mistanke om svig" har den betydning, der er tillagt det i artikel 1a, nr. 4), i forordning (EF) nr. 1681/94, dvs. en uregelmæssighed, der har været genstand for en første administrativ eller retslig konstatering, der har givet anledning til indledning af en procedure på nationalt niveau med henblik på at fastslå, om der foreligger en forsætlig adfærd, navnlig svig omfattet af artikel 1, stk. 1, litra a), i konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union.
  • Udtrykket "økonomisk beslutningstager" har den betydning, der er tillagt det i artikel 1a, nr. 2), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1681/94, dvs. enhver fysisk eller juridisk person samt enhver enhed, der nyder godt af finansiering fra EGFL eller ELFUL, undtagen medlemsstaterne, når disse udøver offentlig myndighed, eller som modtager en sådan bistand, eller som skal betale en formålsbestemt indtægt som omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1290/2005

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1848/2006

18.12.2006

-

EUT L 355 af 15.12.2006

Seneste ajourføring: 23.07.2006
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top