RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kontrola financování Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF)

Toto nařízení upravuje kontrolu, kterou členské státy provádějí v podnicích přijímajících finanční prostředky z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF). Stanoví přednostní právo orgánů členských států a podmínky kontroly obchodní dokumentace podniků. Cílem tohoto nařízení je také usnadnit spolupráci členských států a Komise při kontrolních operacích.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 485/2008 ze dne 26. května 2008 o kontrole opatření tvořících součást systému financování Evropského zemědělského záručního fondu, prováděné členskými státy (kodifikované znění)

PŘEHLED

Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) tvoří finanční nástroj společné zemědělské politiky, který má podporovat zemědělské trhy. Cílem tohoto nařízení je zajistit pravidelnost podpory přidělované v rámci EZZF a kontrolovat její využití.

Program kontrol

Členské státy každoročně vypracují program plánovaných kontrol, který sdělí Komisi. Tyto programy jsou vypracovány na základě analýzy rizik. Musí uvádět počet podniků, v nichž bude provedena kontrola, jejich rozčlenění podle odvětví a kritéria sledovaná při vypracování programu. Členské státy by při výběru kontrolovaných podniků měly vzít v úvahu význam podpory přidělené daným podnikům v rámci EZZF.

Úředníci provádějící kontroly

Členské státy musí zřídit zvláštní orgán pověřený sledováním uplatňování tohoto nařízení. Tento orgán je přímo odpovědný za provádění nebo koordinaci kontrol vykonávaných jeho úředníky. Nařízení stanoví, že se jedná o zvláštní orgán, naprosto nezávislý na orgánech pověřených vyplácením podpory z EZZF. Kontrol se mohou účastnit i úředníci Komise. Mají přístup ke všem dokumentům vypracovaným v souvislosti s kontrolami, ale v žádném případě nemohou vykonávat kontrolní pravomoci vnitrostátních úředníků.

Kontrola obchodní dokumentace podniků

Kontrola obchodní dokumentace je jedním z nejúčinnějších prostředků dohledu nad operacemi tvořícími součást financování z EZZF. Obchodní dokumentací se rozumí například evidence, podpůrné dokumenty či korespondence související s obchodní činností podniku. Podniky uchovávají obchodní dokumentaci po dobu nejméně tří let od konce roku, v němž byla vystavena.

Členské státy zajistí, aby úředníci pověření prováděním kontroly měli přístup k veškeré obchodní dokumentaci podniků v souladu s odpovídajícími vnitrostátními předpisy a aby tím nebylo dotčeno použití předpisů trestního řízení o zajištění dokumentů.

Vzájemná spolupráce

Komise může koordinovat společné činnosti zahrnující vzájemnou pomoc mezi dvěma nebo více členskými státy. Tato spolupráce je nezbytná, pokud podnik nebo třetí osoba spojené s kontrolovanými operacemi jsou usazeny v členském státě:

  • jiném než ten, ve kterém byla obdržena dotyčná částka;
  • jiném než ten, ve kterém se nacházejí dokumentace a informace nezbytné k provedení kontroly.

Kontext

Toto nařízení kodifikuje a zrušuje nařízení (EHS) č. 4045/89. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 485/2008

23. 6. 2008

Úř. věst. L 143 ze dne 3. 6. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1276/2008 ze dne 17. prosince 2008 o sledování vývozů zemědělských produktů, pro které jsou poskytovány náhrady nebo jiné částky, prováděném prostřednictvím fyzických kontrol (Úř. věst. L 339 ze dne 18.12.2008)

Nařízení Komise (ES) č. 4/2004 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 4045/89 o kontrole opatření tvořících součást systému financování záruční sekcí Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), prováděné členskými státy (Úř. věst. L 2 ze dne 6.1.2004)

Nařízení Komise (ES) č. 2311/2000 ze dne 18. října 2000, kterým se stanoví seznam opatření, na která se nevztahuje nařízení Rady (EHS) č. 4045/89, a kterým se zrušuje rozhodnutí 96/284/ES (Úř. věst. 265 ze dne 19.10.2000)

Poslední aktualizace: 02.12.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky