RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Potírání podvodů a padělání platebních prostředků

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je doplnit opatření již přijatá Radou v boji proti podvodům v souvislosti s bezhotovostními platebními prostředky. Toto rámcové rozhodnutí zejména definuje druhy podvodného chování, které lze ve všech zemích Evropské unie (EU) pokládat za trestné činy.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků

PŘEHLED

Cílem tohoto rámcového rozhodnutí je doplnit řadu dalších opatření již přijatých Radou v boji proti podvodům a padělání v souvislosti s bezhotovostními platebními prostředky:

Podle tohoto rámcového rozhodnutí bude podvod týkající se všech forem bezhotovostních platebních prostředků pokládán za trestný čin a bude ve všech zemích EU potírán účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

Trestné činy

Rámcové rozhodnutí se záměrně vyhýbá zmínkám o konkrétních trestných činech v rámci stávajícího trestního práva, protože tyto trestné činy nezahrnují všude stejné prvky. Toto rámcové rozhodnutí spíše uvádí různé druhy chování, které by měly být v celé Unii pokládány za trestné činy. Různé druhy chování jsou definovány na základě toho, zda jsou zamířeny na vlastní platební nástroj nebo na výrobu platebních nástrojů, jednu nebo více platebních transakcí nebo na samotný systém pro objednávání, výběr, zpracovávání, zúčtovávání a vyrovnávání platebních transakcí.

Sankce

Všechny druhy chování uvedené výše mají být ve všech zemích EU klasifikovány jako trestné činy. To znamená, že země EU musí stanovit sankce za tyto činy, a to podle toho, zda tyto trestné činy spáchají fyzické nebo právnické osoby. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Nemusí nutně znamenat odnětí svobody, s výjimkou těch nejzávažnějších případů, které mohou vést k vydání pachatele. Země EU budou mít určitou volnost v určení závažnosti trestného činu a povahy a tvrdosti uplatňovaných sankcí.

Soudní pravomoc

Pro určení soudní pravomoci vnitrostátních soudních orgánů vzhledem k trestným činům uvedeným v tomto rámcovém rozhodnutí byla vytvořena řada kritérií. Země EU vytvoří soudní pravomoc, kde je trestný čin spáchán:

  • na svém území;
  • jejími státními příslušníky (pokud daná země EU uznává extrateritoriální příslušnost);
  • ve prospěch právnické osoby, která má své ústředí v příslušné zemi EU.

Bylo také zajištěno, aby byli trestně stíháni pachatelé v případech, kdy země EU nevydává své vlastní státní příslušníky.

Spolupráce

Byla zavedena opatření, jejichž cílem je zajistit, aby veřejné a soukromé orgány, které řídí a sledují platební systémy a dohlížejí na ně, spolupracovaly s vnitrostátními orgány zodpovědnými za vyšetřování trestných činů popsaných v tomto rámcovém rozhodnutí a stíhání pachatelů. V souladu s úmluvami, dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami nebo jinými platnými ujednáními je možné mezi zeměmi EU vytvořit další mechanismy spolupráce. Komise bude Radě podávat zprávu o tom, jak země EU dodržují ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí.

Na tento akt má dopad případ C-176/03 Soudního dvora Evropské unie o rozdělení pravomocí v trestních věcech mezi Komisí a Radou.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rámcové rozhodnutí 2001/413/SVV

2. 6. 2001

2. 6. 2003

Úř. věst. L 149 ze dne 2. 6. 2001

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise ze dne 20. února 2006 – Druhá zpráva založená na článku 14 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (KOM(2006) 65 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Report from the Commission of 30 April 2004 based on Article 14 of the Council Framework Decision of 28 May 2001 combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment (COM(2004) 346 final – Not published in the Official Journal) (Zpráva Komise ze dne 30. dubna 2004 založená na článku 14 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (COM(2004) 346 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)).

Poslední aktualizace: 06.06.2006
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky