RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 9 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lupta împotriva corupţiei

Comisia prezintă o serie de măsuri menite să consolideze lupta împotriva corupţiei în Uniunea Europeană (UE), precum şi voinţa politică a statelor membre de a combate în mod eficient acest fenomen.

ACT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee of 6 June 2011 “Fighting corruption in the EU” [COM (2011) 308 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European din 6 iunie 2011, intitulată „Lupta împotriva corupţiei în UE” [COM (2011) 308 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Corupţia afectează, în diverse proporţii, toate ţările din Uniunea Europeană (UE). Acest fenomen este nefast nu doar la nivel financiar, ci şi la nivel social, deoarece corupţia serveşte adesea la mascarea altor infracţiuni grave, cum sunt traficul de droguri sau de persoane. Aceasta ameninţă să zdruncine încrederea cetăţenilor în instituţiile democratice şi în conducătorii lor politici.

Exisă mai multe instrumente de luptă împotriva corupţiei la nivel internaţional şi la nivelul UE, însă punerea lor în aplicare de către statele membre rămâne inegală.

Pentru a consolida, în toate statele membre, voinţa politică de a aborda această problemă, Comisia anunţă introducerea unui raport anticorupţie şi cere ţărilor UE să îmbunătăţească punerea în aplicare a instrumentelor existente de luptă împotriva corupţiei. Aceasta prezintă, de asemenea, o serie de măsuri care vizează acordarea unei atenţii sporite fenomenului corupţiei în politicile interne şi externe ale Uniunii.

Raportul anticorupţie

Începând din 2013, Comisia va publica la fiecare doi ani un raport anticorupţie (DE ) (EN ) (FR ), care va constitui un mecanism specific de monitorizare şi evaluare al UE. Raportul va identifica tendinţele şi deficienţele ce trebuie remediate şi va stimula schimbul de cele mai bune practici. Acesta va permite, de asemenea, o mai bună constatare a eforturilor realizate şi a problemelor întâlnite, precum şi a cauzelor corupţiei.

Raportul se va baza pe datele provenite din diverse surse, printre care mecanismele de monitorizare ale Consiliului Europei, ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, dar şi de la experţi independenţi, din concluziile cercetărilor, din partea Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Eurojust, Europol, Reţelei europene de combatere a corupţiei, a statelor membre, din studiile Eurobarometru şi din partea societăţii civile.

Punerea în aplicare a instrumentelor existente

Comisia îndeamnă ţările UE să transpună integral în dreptul lor naţional legislaţia europeană împotriva corupţiei în sectorul privat şi să se asigure de buna aplicare a acesteia.

De asemenea, aceasta cere statelor membre care nu au făcut-o deja, să ratifice instrumentele internaţionale existente împotriva corupţiei: Convenţia penală şi Convenţia civilă privind corupţia ale Consiliului Europei, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei şi Convenţia OCDE.

În plus, Comisia îşi propune să intensifice cooperarea cu aceste organisme internaţionale şi va solicita participarea UE la Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) (EN) (FR) creat în cadrul Consiliului Europei.

Atenţia acordată corupţiei în politicile UE

Lupta împotriva corupţiei trebuie să fie parte integrantă a tuturor politicilor UE relevante, atât interne, cât şi externe.

La nivel intern, Comisia îşi propune, în special, să consolideze cooperarea judiciară şi poliţienească pentru combaterea corupţiei, în colaborare cu Europol, Eurojust, Colegiul European de Poliţie (CEPOL) şi OLAF. De asemenea, aceasta doreşte să îmbunătăţească formarea personalului responsabil cu aplicarea legii în acest domeniu.

Comisia va propune şi o modernizare a normelor UE privind confiscarea produselor infracţiunii, pentru ca instanţele statelor membre să poată confisca şi recupera efectiv bunurile de origine infracţională, inclusiv în cazul afacerilor de corupţie. Corupţia este deseori legată de spălarea banilor, astfel că Comisia va prezenta în 2012 o strategie menită să sporească calitatea anchetelor financiare penale. În sfârşit, pentru a măsura mai bine amploarea corupţiei şi eficacitatea măsurilor luate pentru combaterea acesteia, este în curs de elaborare un plan de acţiune care vizează îmbunătăţirea statisticilor privind infracţionalitatea şi justiţia penală.

Comisia îşi propune, de asemenea, să modernizeze normele Uniunii privind atribuirea contractelor publice, standardele contabile şi auditul statutar al întreprinderilor europene. Aceasta a adoptat şi o strategie antifraudă pentru a combate fraudele ce afectează interesele financiare ale Uniunii.

La nivel extern, Comisia va continua să acorde o mare atenţie monitorizării politicilor anticorupţie din ţările candidate şi potenţial candidate la aderarea la UE. Aceasta doreşte să facă din lupta împotriva corupţiei un element central al sprijinului UE pentru ţările participante la politica de vecinătate. În ceea ce priveşte politicile de cooperare şi de dezvoltare, Comisia îşi propune să aplice mai des principiul condiţionalităţii, şi anume să facă din respectarea normelor internaţionale în materie de combatere a corupţiei o condiţie a cooperării şi a ajutorului pentru dezvoltare.

ACTE CONEXE

Raportul Comisiei către Consiliu din 6 iunie 2011 privind modalităţile de participare a Uniunii Europene la Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) al Consiliului Europei [COM (2011) 307 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Decizia Comisiei din 28 septembrie 2011 de instituire a Grupului de experţi în domeniul corupţiei [JO C 286 din 30.9.2011].
Acest grup de experţi este menit să ofere Comisiei consultanţă cu privire la toate chestiunile legate de corupţie şi, în special, să o asiste în elaborarea raportului anticorupţie al UE.

Ultima actualizare: 21.10.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii