RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Walka z korupcją

Komisja przedstawia szereg środków mających na celu zaostrzenie walki z korupcją w Unii Europejskiej (UE) oraz zachęcanie państw członkowskich do zwiększenia starań w kwestii zwalczania tego zjawiska.

AKT

Communication from the Commission of 6 June 2011 to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee „Fighting Corruption in the EU” [COM (2011) 308 final ‑ Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 6 czerwca 2011 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zatytułowany „Zwalczanie korupcji w UE” [COM(2011) 308 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Korupcja dotyka w różnych stopniach wszystkie państwa Unii Europejskiej (UE). Zjawisko to ma negatywny wpływ nie tylko na obszar finansowy, ale również społeczny. Korupcja służy bowiem do maskowania innych poważnych przestępstw, takich jak handel narkotykami czy ludźmi. Grozi podważeniem zaufania obywateli do demokratycznych instytucji i ich politycznych przywódców.

Na poziomie międzynarodowym i UE istnieje kilka instrumentów służących zwalczaniu korupcji. Stopień ich wdrażania przez państwa członkowskie jest jednak zróżnicowany.

W celu wzmocnienia woli politycznej we wszystkich państwach członkowskich w zakresie zwiększania starań w zwalczaniu tego problemu Komisja zakłada opracowanie sprawozdania o zwalczaniu korupcji i wzywa państwa UE do lepszego wdrażania istniejących instrumentów służących zwalczaniu korupcji. Przedstawia również środki mające na celu uwzględnianie w większym stopniu tej kwestii w polityce wewnętrznej i zagranicznej Unii.

Sprawozdanie o zwalczaniu korupcji

Począwszy od 2013 r. Komisja będzie publikować co dwa lata sprawozdanie o zwalczaniu korupcji (DE ) (EN ) (FR ), które stanowić będzie unijny mechanizm nadzoru i oceny. W sprawozdaniu zawarty zostanie wykaz tendencji i słabych punktów, którym trzeba zaradzić. Na jego podstawie stworzony zostanie lepszy obraz podjętych działań, napotkanych trudności i przyczyn korupcji, a także wspierana będzie wymiana dobrych praktyk.

Sprawozdanie opierać się będzie na danych pochodzących z różnych źródeł, m.in. mechanizmów nadzoru Rady Europy, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale również niezależnych ekspertów, wyników badań, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), Eurojustu, Europolu, europejskiej sieci antykorupcyjnej, państw członkowskich, badań Eurobarometru i społeczeństwa obywatelskiego.

Wdrażanie istniejących instrumentów

Komisja wzywa państwa UE do transponowania w całości do prawa krajowego europejskich przepisów mających na celu zwalczanie korupcji w sektorze prywatnym i zapewnienia ich odpowiedniego stosowania.

Do państw członkowskich, które z transpozycji się nie wywiązały, zwraca się o ratyfikowanie istniejących instrumentów międzynarodowych, mających na celu zwalczanie korupcji: prawnokarnej i cywilnoprawnej konwencji Rady Europy, konwencji Narodów Zjednoczonych i konwencji OECD.

Komisji zależy na zacieśnieniu współpracy z tymi organami, z tego też względu zawnioskuje o uczestnictwo UE w, ustanowionej wewnątrz Rady Europy, Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) (EN) (FR).

Uwzględnianie korupcji w polityce UE

Zwalczanie korupcji musi stanowić integralną część polityki UE we wszystkich obszarach, których ona dotyczy, zarówno w zakresie polityki wewnętrznej UE, jak i zagranicznej.

W ramach polityki wewnętrznej Komisja zamierza przede wszystkim zacieśnić współpracę sądową i policyjną w dziedzinie korupcji przy współudziale Europolu, Eurojustu, Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) i OLAFu. Ponadto planuje poprawić jakość szkoleń pracowników organów ścigania w tej dziedzinie.

Komisja zaproponuje zmodernizowanie unijnych przepisów o konfiskacie dochodów z korupcji, aby umożliwić sądom państw członkowskich skuteczną konfiskatę i odzyskiwanie mienia pochodzącego z działalności przestępczej, w tym w ramach skandali korupcyjnych. W związku z tym że korupcja często wiąże się z praniem pieniędzy, Komisja przedstawi w 2012 r. strategię mającą na celu podniesienie jakości dochodzeń w sprawach finansowych prowadzonych przez organy ścigania. Dla lepszego oszacowania zakresu korupcji i skuteczności środków jej zwalczania przygotowywany jest plan działania mający na celu obniżenie statystyk dotyczących korupcji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Komisja zajmie się również modernizacją unijnych przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych, norm sprawozdawczości finansowej i kontroli sprawozdań finansowych europejskich przedsiębiorstw. Przyjęła ponadto strategię zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe Unii.

W ramach polityki zagranicznej Komisja nadal będzie poświęcać dużo uwagi monitorowaniu antykorupcyjnych strategii politycznych w krajach kandydujących i potencjalnie kandydujących do przystąpienia do UE. Zamierza uczynić ze zwalczania korupcji centralną część planu wsparcia, które UE niesie krajom uczestniczącym w polityce sąsiedztwa. W zakresie polityki współpracy i rozwoju Komisja zaleca częstsze stosowanie zasady warunkowości, tj. zaleca uczynienie z przestrzegania międzynarodowych norm w zakresie korupcji warunek współpracy i pomocy na rzecz rozwoju.

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zasad uczestnictwa Unii Europejskiej w Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) Rady Europy [COM (2011) 307 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Decyzja Komisji z dnia 28 września 2011 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. korupcji [Dz.U. C 286 z 30.9.2011].
Zadaniem grupy ekspertów jest doradzanie Komisji we wszystkich kwestiach związanych z korupcją, a zwłaszcza wspieranie jej w pracach nad sprawozdaniem o zwalczaniu korupcji w UE.

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony