RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti korupci

Komise předkládá řadu opatření, jejichž cílem je posílit boj proti korupci v Evropské unii (EU) a politickou vůli členských států tento jev účinně potlačovat.

AKT

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee – Fighting Corruption in the EU (COM(2011) 308 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 6. června 2011 nazvané „Boj proti korupci v Evropské unii“, KOM(2011) 308 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Korupce se v různé míře dotýká všech zemí Evropské unie (EU). Tento jev je škodlivý nejen na úrovni finanční, ale také na úrovni společenské, protože korupce často slouží k zakrytí jiných závažných trestných činů, jako je obchodování s drogami nebo s lidmi. Korupce mimo jiné podkopává důvěru občanů v demokratické instituce a ve vedoucí politické představitele.

Na mezinárodní i evropské úrovni existuje více nástrojů pro boj s korupcí, ale míra jejich provádění členskými státy se liší.

Komise má snahu posílit politickou vůli všech členských států postavit se tomuto problému, proto oznámila vypracování zprávy o boji proti korupci a vyzývá členské státy, aby lépe prováděly stávající nástroje pro boj s tímto jevem. Také předkládá opatření směřující k většímu zohlednění tohoto jevu ve vnitřních i vnějších politikách Unie.

Zpráva o boji proti korupci

Od roku 2013 bude Komise každé dva roky zveřejňovat zprávu o boji proti korupci (DE ) (EN ) (FR ), která bude představovat mechanismus sledování a hodnocení EU. Zpráva se bude věnovat tendencím a slabým místům, která je třeba zlepšit, a podpoří výměnu osvědčených postupů. Přinese informace o příčinách korupce, o krocích, které byly v boji proti ní podniknuty, i o problémech, které se přitom vyskytly.

Zpráva bude vycházet z údajů získaných z různých zdrojů, jako jsou mechanismy dohledu Rady Evropy, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Organizace spojených národů, ale také od nezávislých odborníků, závěrů výzkumů, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Eurojustu, Europolu, evropské sítě pro boj proti korupci, členských států, studií Eurobarometru a občanské společnosti.

Provádění stávajících nástrojů

Komise vyzývá členské státy, aby zcela provedly do svého vnitrostátního práva právní předpisy EU proti korupci v soukromém sektoru a dohlédly na to, aby byly řádně používány.

Také požaduje po členských státech, které tak ještě neučinily, aby ratifikovaly stávající mezinárodní protikorupční nástroje: Trestněprávní a Občanskoprávní úmluvu Rady Evropy o korupci, Úmluvu OSN proti korupci a úmluvu OECD.

Komise také hodlá posílit svou spolupráci s těmito mezinárodními organizacemi a bude požadovat účast EU ve Skupině států proti korupci (GRECO) (EN) (FR), která byla založena v Radě Evropy.

Zohlednění protikorupčního boje v politikách EU

Boj proti korupci se musí stát nedílnou součástí všech dotčených politik EU, a to jak vnitřních, tak vnějších.

Na vnitřní úrovni Komise hodlá zejména posílit soudní a policejní součinnost v této věci, a to ve spolupráci s Europolem, Eurojustem, Evropskou policejní akademií (CEPOL) a OLAF. Také chce zlepšit odbornou přípravu personálu donucovacích orgánů v této oblasti.

Komise mimo jiné navrhne modernizaci právních předpisů EU o konfiskaci výnosů z trestné činnosti, aby soudní orgány členských států mohly účinně zabavovat a plně nahrazovat majetek pocházející z trestné činnosti, a to i v řízeních týkajících se korupce. Korupce je často spjata s praním peněz, proto Komise v roce 2012 předloží strategii určenou ke zvýšení kvality vyšetřování finanční trestné činnosti. Pro přesnější měření rozsahu korupce a účinnosti opatření přijatých v boji proti ní se připravuje akční plán, jehož cílem je zpřesnit statistiky trestné činnosti a trestního soudnictví.

Komise se také bude věnovat modernizaci předpisů Unie týkajících se zadávání veřejných zakázek, účetních standardů a povinných auditů účetnictví evropských podniků. Také přijala strategii boje proti podvodům, které ohrožují finanční zájmy Unie.

Na vnější úrovni bude Komise nadále věnovat velkou pozornost monitorování protikorupčních politik kandidátských a potenciálních kandidátských zemí. Z boje proti korupci také Komise hodlá učinit klíčovou podmínku pro přidělení podpory zemím, které se podílejí na politice sousedství. Pokud jde o politiku spolupráce a rozvojovou politiku, Komise hodlá častěji uplatňovat zásadu podmíněnosti, to znamená učinit z dodržování mezinárodních norem v oblasti korupce podmínku spolupráce a rozvojové pomoci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě ze dne 6. června 2011 o způsobech účasti Evropské unie ve Skupině států proti korupci (GRECO) v rámci Rady Evropy (KOM (2011) 307 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2011, kterým se zřizuje odborná skupina pro otázky korupce (Úř. věst. C 286 ze dne 30.9.2011)
Tato odborná skupina má za úkol radit Komisi ve všech otázkách týkajících se korupce a pomáhat jí při přípravě zprávy EU o boji proti korupci.

Poslední aktualizace: 21.10.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky