RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej

Niniejszy regulamin określa wewnętrzne funkcjonowanie Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej (UE), który kontroluje prawidłowe zarządzanie budżetem wspólnotowym. Trybunał Obrachunkowy sprawdza wpływ przychodów UE i kontroluje poniesione wydatki.

STRESZCZENIE

Regulamin obowiązuje od dnia 1czerwca 2010 r., określa wewnętrzne funkcjonowanie Trybunału, zasady mianowania prezesa i procedurę podejmowania decyzji. Regulamin jest sporządzany przez Trybunał. Następnie regulamin jest przedstawiany do zatwierdzenia Komisji stanowiącej kwalifikowaną większością głosów.

Rola Trybunału

Artykuł 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) określa rolę i prerogatywy Trybunału Obrachunkowego.

Na tej podstawie Trybunał kontroluje prawidłowość przychodów i wydatków UE i jej organów. Kontrola przeprowadzana przez Trybunał ma podwójny cel: poprawę wyników zarządzania i przedstawienie obywatelom europejskim sprawozdania z wykorzystania środków publicznych.

Trybunał przeprowadza kontrolę:

  • na podstawie dowodów księgowych operacji finansowych, w razie potrzeby również w instytucjach europejskich,
  • w siedzibach wszelkich organów zarządzających przygodami lub wydatkami w imieniu UE,

  • w państwach członkowskich, również w siedzibach osób fizycznych lub prawnych będących beneficjentami wypłat pochodzących z budżetu europejskiego.

W ramach zadań kontrolnych Trybunał współpracuje ze służbami krajowymi i z instytucjami europejskimi. Ponadto Trybunał może zwrócić się o uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do wykonania swoich zadań do instytucji i organów UE, do podmiotów będących beneficjentami wypłat pochodzących z budżetu europejskiego i do krajowych instytucji kontrolnych.

W zakresie zarządzania przychodami i wydatkami sprawowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny prawo dostępu Trybunału Obrachunkowego do informacji będących w posiadaniu Banku jest regulowane porozumieniem między Trybunałem, Bankiem i Komisją.

Trybunał Obrachunkowy jest zobowiązany informować właściwe instytucje o wszelkich nieprawidłowościach. W tym celu Trybunał ściśle współpracuje z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Pomimo swojej nazwy Trybunał Obrachunkowy nie ma żadnych uprawnień sądowniczych, a zatem żadnych uprawnień do nakładania kar. Po zamknięciu każdego roku obrachunkowego Trybunał sporządza sprawozdanie roczne, które jest publikowane w Dzienniku Urzędowym. Sprawozdanie dotyczy zarządzania budżetem europejskim przez właściwe instytucje. Sprawozdanie jest zasadniczym elementem decyzji Parlamentu Europejskiego dotyczących udzielenia Komisji absolutorium z wykonania budżetu.

Trybunał Obrachunkowy przekazuje także Radzie i Parlamentowi poświadczenie wiarygodności rozliczeń i prawidłowego wykonania budżetu europejskiego. Ponadto Trybunał w każdej chwili może przedstawić swoje uwagi, w szczególności w postaci sprawozdań specjalnych w zakresie szczegółowych kwestii, a także wydawać opinie na wniosek innych instytucji UE.

Skład

Artykuły 285 i 286 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustanawiają zasady regulujące skład Trybunału Obrachunkowego.

Kolegium jest głównym organem decyzyjnym Trybunału. Składa się z jednego członka z każdego państwa członkowskiego UE. Członkowie są mianowani przez Radę kwalifikowaną większością głosów po konsultacji z Parlamentem Europejskim, na wniosek państw członkowskich. Członkowie, którzy mieliby zostać mianowani przez państwa członkowskie, powinni należeć – w kraju pochodzenia – do zewnętrznego organu kontrolnego lub posiadać szczególne kwalifikacje do sprawowania tej funkcji. Członkowie pełnią swoje funkcje w Trybunale Obrachunkowym w sposób w pełni niezależny. Ich kadencja trwa sześć lat i jest odnawialna.

Prezes Trybunału jest wybierany w głosowaniu tajnym spośród członków kolegium. Prezesem zostaje kandydat, który w pierwszej turze uzyskał większość dwóch trzecich głosów członków Trybunału. Jeżeli taka większość nie zostanie osiągnięta, kandydat powinien uzyskać większość głosów w drugiej turze głosowania. Kadencja Prezesa trwa trzy lata i jest odnawialna. Funkcje Prezesa są następujące:

  • ustala porządek obrad,

  • zwołuje posiedzenia Trybunału i przewodniczy im,

  • odpowiada za właściwy przebieg posiedzeń,

  • czuwa nad realizacją decyzji Trybunału,

  • odpowiada za właściwe funkcjonowanie departamentów, a także za właściwe zarządzanie różnymi działaniami Trybunału,

  • wyznacza osobę do reprezentowania Trybunału w postępowaniach spornych,

  • reprezentuje Trybunał w stosunkach zewnętrznych, np. z instytucjami i innymi organami kontrolnymi UE.

Trybunał wybiera sekretarza generalnego w drodze tajnych wyborów. Prowadzi on sekretariat Trybunału. Trybunał tworzy także izby i komitety. Zadaniem izb jest przygotowywanie opinii i sprawozdań przyjmowanych przez Trybunał. Komitety zajmują się dziedzinami niepodlegającymi izbom.

Na posiedzeniu, większością członków, Trybunał podejmuje decyzję o przyjęciu sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych i opinii. Posiedzenia nie są jawne, o ile Trybunał nie postanowi inaczej. W indywidualnych przypadkach Trybunał może także postanowić o podjęciu decyzji drogą procedury pisemnej.

Historia Trybunału

Trybunał Obrachunkowy został powołany Traktatem Brukselskim z dnia 22 lipca 1975 r. i rozpoczął działalność w październiku 1977 r. Traktat z Maastricht nadał Trybunałowi status pełnoprawnej instytucji. Siedziba Trybunału znajduje się w Luksemburgu.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTranspozycja w państwach członkowskichDziennik Urzędowy
Regulamin Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej

1.6.2010

Dz.U. L 103 z 23.4.2010

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2010

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony