RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európai Számvevőszék

Ez a rendelet megállapítja az Európai Unió Számvevőszékének belső működési szabályait. A Számvevőszék feladata a közösségi költségvetés megfelelő irányításának ellenőrzése. A Számvevőszék ellenőrzi az uniós bevételek beszedését, és nyomon követi a kiadások végrehajtását.

JOGI AKTUS

Az Európai Unió Számvevőszékének eljárási szabályzata [Hivatalos Lap L 103., 2010.4.23.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet, amely 2010. június 1-jén lépett hatályba, meghatározza a Számvevőszék belső működését, az elnök kinevezésére vonatkozó szabályokat, valamint a döntéshozatali eljárást. Saját eljárási szabályzatát maga a Számvevőszék állítja össze. A szabályzatot a Tanácsnak jóvá kell hagynia. A Tanács minősített többséggel határoz.

A Számvevőszék feladata

A Számvevőszék feladatát és jogait az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke határozza meg.

Ennek értelmében a Számvevőszék ellenőrzi az EU és szervei bevételeinek és kiadásainak jogszerűségét. A számvevőszéki ellenőrzésnek kettős célja van: a pénzgazdálkodás eredményeinek javítása és a közpénzek felhasználásával való elszámolás az európai polgárok felé.

A Számvevőszék ellenőrzését a következők szerint végzi:

  • a pénzügyi műveleteket igazoló okmányok alapján és szükség esetén az Unió intézményein belül, a helyszínen;
  • az Unió nevében bevételt vagy kiadást kezelő hivatalok helyiségeiben;
  • a tagállamokban – beleértve az európai költségvetésből kifizetésben részesülő bármely természetes vagy jogi személy helyiségeit is.

Ellenőrzési feladatai ellátása során a Számvevőszék együttműködik a tagállami szervezeti egységekkel és az európai intézményekkel. Ezenfelül a Számvevőszék kérheti az uniós intézményektől és szervektől, az európai költségvetésből kifizetésben részesülő hivataloktól vagy a nemzeti ellenőrző szervektől a feladata elvégzéséhez szükséges valamennyi információt.

Az Európai Beruházási Banknak a közösségi kiadások és bevételek kezelése terén végzett tevékenysége tekintetében a Számvevőszéknek a Bank által őrzött információkhoz való hozzáférési jogát a Számvevőszék, a Bank és a Bizottság közötti megállapodás szabályozza.

A Számvevőszék bármilyen szabálytalanságról köteles értesíteni a hatáskörrel rendelkező intézményeket. Ennek érdekében szorosan együttműködik az Európai Csalás Elleni Hivatallal (OLAF).

Az Európai Számvevőszék nem rendelkezik igazságszolgáltatási, következésképpen pedig szankcionálási jogkörökkel. Az egyes pénzügyi évek lezárását követően a Számvevőszék éves jelentést készít, amelyet a Hivatalos Lapban közzétesznek. A jelentés azt vizsgálja, hogyan kezelik a hatáskörrel rendelkező intézmények az Unió költségvetését. A jelentés meghatározó szerepet játszik abban, megadja-e az Európai Parlament a költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítést a Bizottságnak.

A Számvevőszék ezenkívül az elszámolás megbízhatóságát, valamint az uniós költségvetés megfelelő felhasználását igazoló nyilatkozatot tesz a Tanácsnak és a Parlamentnek. A Számvevőszék továbbá meghatározott kérdésekre vonatkozó megállapításait – külön jelentés formájában – bármikor előterjesztheti, és a többi uniós intézmény bármelyikének kérésére véleményt adhat.

A Számvevőszék összetétele

A Számvevőszék összetételére vonatkozó szabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 285. és 286. cikke határozza meg.

A Számvevőszék fő döntéshozatali szerve a testület, amely az Unió tagállamainak egy-egy képviselőjéből áll. A Számvevőszék tagjait az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően, a tagállamok javaslatai alapján a Tanács minősített többséggel jelöli ki. A tagállamok tagjelöltjeinek államukban külső ellenőrzést végző szervekhez kell tartozniuk, vagy rendelkezniük kell az ehhez a hivatalhoz szükséges különleges képesítéssel. Számvevőszéki megbízatásukat teljes körűen függetlenül látják el. Megbízatásuk hat évre szól, és megújítható.

A Számvevőszék elnökét titkos szavazással a tagok maguk közül választják. Azt a jelöltet választják meg, aki az első fordulóban a számvevőszéki tagok szavazatának legalább kétharmadát elnyeri. Ha ilyen többséget egy jelölt sem ér el, a második fordulóban a legtöbb szavazatot kapó jelöltet választják meg. Az elnök megbízatása három évre szól, és megújítható. Az elnök feladatai a következők:

  • összeállítja a napirendet;
  • összehívja a Számvevőszék testületének üléseit;
  • gondoskodik a viták megfelelő lefolyásáról;
  • biztosítja a Számvevőszék döntéseinek végrehajtását;
  • biztosítja a szervezeti egységek zökkenőmentes működését, valamint a Számvevőszék különböző tevékenységeinek megfelelő irányítását;
  • kijelöli azt a tisztviselőt, aki a Számvevőszéket annak peres ügyeiben képviseli;
  • képviseli a Számvevőszéket annak külkapcsolataiban, például az Unió más intézményeinél és ellenőrzési intézményeinél.

A Számvevőszék a főtitkárt titkos szavazással választja meg. A főtitkár irányítja a Számvevőszék titkárságának működését. Ezenfelül kamarákat és bizottságokat hoznak létre. A kamarák felelősek a Számvevőszék által elfogadandó vélemények és jelentések előkészítéséért. A bizottságok a kamarák feladatkörén kívül eső kérdésekben járnak el.

Ülésein a Számvevőszék az éves jelentést, a különjelentéseket és a véleményeket tagjainak többségi szavazatával fogadja el. Az ülések nem nyilvánosak, amennyiben a Számvevőszék másképp nem dönt. A Számvevőszék továbbá esetenként dönti el, hogy mely döntéseket lehet írásos eljárással meghozni.

A Számvevőszék története

A Számvevőszéket az 1975. július 22-i, 1977 októberében hatályba lépett Brüsszeli Szerződés hozta létre. A Maastrichti Szerződés (1992) a Számvevőszéket teljes jogú intézménnyé avatta. A Számvevőszék székhelye Luxemburgban található.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az Európai Unió Számvevőszékének eljárási szabályzata

2010.6.1.

HL L 103., 2010.4.23.

Utolsó frissítés: 06.08.2010

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére