RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) inrättades 1999 för att förstärka och effektivisera kampen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar EU:s intressen.

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning. [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 136 av den 31 maj 1999].

Bestämmelser för verksamheten:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

Rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

Interinstitutionella avtal av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

SAMMANFATTNING

Genom det ovannämnda beslutet inrättas Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). OLAF är en del av Europeiska kommissionen , men har en särskild oberoende ställning för att kunna genomföra utredningar i syfte att bekämpa bedrägerier. De två förordningarna och det interinstitutionella avtalet preciserar hur OLAF:s verksamhet ska bedrivas.

OLAF:s befogenheter

I kommissionens beslut om inrättande av OLAF får byrån i uppgift att:

 • utföra externa administrativa undersökningar i syfte att förstärka kampen mot bedrägeri, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot gemenskapernas ekonomiska intressen samt i fråga om bekämpning av bedrägeri med avseende på varje annan handling eller verksamhet som utförs eller bedrivs av aktörer i strid med gemenskapsbestämmelserna.
 • utföra interna administrativa utredningar för att
  1. bekämpa bedrägeri, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot gemenskapernas ekonomiska intressen,
  2. efterforska vid institutioner och organ, chefer vid byråer eller medlemmar av personalen vid institutioner, organ och byråer som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.
 • genomföra utredningsuppdrag inom andra områden på begäran av gemenskapens institutioner och organ.
 • förstärka samarbetet med medlemsländerna på området för bedrägeribekämpning.
 • ansvara för utformningen av åtgärder rörande bedrägeribekämpning (att utforma lagar och andra författningar inom OLAF:s verksamhetsområde).
 • ansvara för all annan operativ verksamhet i samband med bedrägeribekämpning (utveckla nödvändig infrastruktur, samla in och använda information och bidra med tekniskt stöd).
 • sköta de direkta kontakterna med polismyndigheter och rättsliga myndigheter.
 • företräda kommissionen på området bedrägeribekämpning.

OLAF:s externa undersökningsbefogenheter är huvudsakligen de som tidigare har tilldelats kommissionen enligt förordningarna (EG, Euratom) nr 2988/95 (skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen) och nr 2185/96 (kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter). Dessutom arbetar OLAF på grundval av förordning (EG) nr 515/97 om ömsesidigt bistånd.

Genomförandebestämmelser för utredningar som utförs av OLAF

I de båda förordningarna om utredningar som utförs av OLAF, varav en avser EG och den andra Euratom, påminner man om byråns huvuduppgifter och anger under vilka former den ska utföra administrativa utredningar.

Medlemsländernas straffrättsliga befogenheter påverkas inte av kontroller och inspektioner som OLAF utför externt (i medlemsländerna och vissa länder utanför EU som man slutit samarbetsavtal med) eller intern (inom de EU-institutioner, organ och byråer som inrättats genom fördragen eller på grundval av dessa).

OLAF:s direktör startar och leder utredningar på eget initiativ eller på begäran av det medlemsland som berörs (för externa utredningar) eller av den institution, det organ eller den myndighet som berörs (för interna utredningar).

I samband med externa utredningar genomför OLAF de kontroller på platsen som kommissionen fått rätt att göra enligt förordningarna (EG, Euratom) nr 2988/95 och 2185/96.

Vid interna utredningar kan OLAF omedelbart och utan varsel begära att få ta del av alla skriftliga upplysningar hos gemenskapens institutioner, organ eller byråer. OLAF kan också begära muntliga upplysningar från alla berörda personer och genomföra kontroller på plats hos ekonomiska aktörer.

Då byrån vid en intern utredning upptäcker att en ledamot, en chef, en tjänsteman eller en annan anställd kan vara delaktig i en olaglig handling ska den underrätta den institution, det organ eller den myndighet som denna person tillhör, förutsatt att detta inte strider mot behovet av fullständig sekretess kring utredningen eller en eventuell nationell undersökning.

Efter begäran från OLAF eller på eget initiativ ska medlemsländerna, liksom gemenskapens institutioner, organ och byråer lämna ut alla handlingar och upplysningar som de har om en pågående utredning till OLAF.

Alla upplysningar som lämnas till OLAF ska ges ett tillräckligt skydd.

I slutet av utredningen ska OLAF upprätta en rapport med rekommendationer om hur utredningen bör följas upp. Denna rapport distribueras till medlemsländerna vid externa utredningar och till gemenskapens institutioner, organ och myndigheter vid interna utredningar.

Också under utredningens gång kan upplysningar lämnas till behöriga myndigheter i medlemsländerna respektive till gemenskapens institutioner, organ och byråer (OLAF ansvarar för de direkta kontakterna med nationella brottsbekämpande och rättsliga myndigheter).

OLAF:s operativa oberoende skyddas av en övervakningskommitté, som består av fem oberoende, externt rekryterade personer som utses gemensamt av Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Om direktören anser att en åtgärd som vidtas av kommissionen gör att hans oberoende ifrågasätts, har han rätt att väcka talan mot den inför domstol.

Då en medlem i personalen inom gemenskapens institutioner, organ och myndigheter känner sig förfördelad i samband med en intern utredning kan den personen vända sig till OLAF:s direktör med klagomål, eller väcka talan inför domstolen, mot en åtgärd som går honom emot.

Interinstitutionellt mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet , rådet och kommissionen ska garantera att interna utredningar genomförs på likvärdiga villkor inom de tre institutionerna samt inom gemenskapens övriga organ och byråer, inklusive Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska centralbanken (ECB).

I detta syfte kom de tre institutionerna överens om att anta ett internt beslut enligt den modell som bifogats avtalet, samtidigt som de uppmanade gemenskapens övriga institutioner, organ och myndigheter att ansluta sig till avtalet.

I typbeslutet anges en skyldighet för institutionens, organets eller byråns generalsekreterare och samtliga anställda att samarbeta med OLAF:s tjänstemän fullt ut, men även en allmän upplysningsplikt.

Vid misstanke om bedrägeri, korruption eller någon annan olaglig handling som skadar gemenskapens intressen ska

 • varje medlem i personalen utan dröjsmål informera sin avdelningschef, sin generaldirektör, sin generalsekreterare eller OLAF direkt,
 • generalsekreteraren, generaldirektören, avdelningschefen eller enhetschefen utan dröjsmål delge OLAF alla upplysningar som ligger till grund för misstanken om oegentligheter,
 • ledamöter eller medlemmar i EU-institutioner, organ och byråer informera sin ordförande, eller i förekommande fall OLAF direkt.

Om det vid en intern utredning visar sig att en ledamot, en chef, en tjänsteman eller en annan anställd berörs av en olaglig handling ska denne snarast underrättas om detta. Personen ska uppmanas att yttra sig om de uppgifter som berör denne. Denna uppmaning kan skjutas fram då detta är nödvändigt av utredningstekniska skäl eller om de nationella rättsmyndigheterna ska utföra en utredning.

OLAF ska yttra sig varje gång polis eller rättsliga myndigheter i ett medlemsland begär att immuniteten ska hävas för en chef, tjänsteman eller annan anställd vid gemenskapens institutioner, organ och byråer. OLAF ska informeras om begäran avser en ledamot eller en medlem av en institution eller ett organ.

Bakgrund

EG-fördraget ger gemenskapen och medlemsländerna en rättslig grund för åtgärder mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapens ekonomiska intressen (artikel 280). De medel som står till gemenskapens förfogande för att bekämpa bedrägerier och ekonomisk och finansiell brottslighet stärktes avsevärt när Amsterdamfördraget trädde i kraft.

Genom det åtgärdspaketet ersattes UCLAF, kommissionens arbetsgrupp för samordning av bedrägeribekämpning, av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). Förutom att göra utredningar har OLAF till uppgift att förbereda och utforma lagstiftning inom området som ska skydda gemenskapens ekonomiska intressen och motverka bedrägeri. Jämfört med sin föregångare har OLAF ett större oberoende när det gäller att utföra utredningar.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom

28.4.1999

-

EGT L 136, 31.5.1999

Förordning (EG) nr 1073/1999

1.6.1999

-

EGT L 136, 31.5.1999

Förordning (Euratom) nr 1074/1999

1.6.1999

-

EGT L 136, 31.5.1999

Interinstitutionellt avtal

1.6.1999

-

EGT L 136, 31.5.1999

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) [KOM(2006) 244 slutlig – ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].
Sammanfattningsvis består förslaget av följande:

 • Styrelseformer, samarbete mellan institutionerna och övervakningskommittén. Kommissionen anser att det behövs en politisk styrning av prioriteringarna för utredningsverksamheten. Kommissionen föreslår regelbundna sammanträden med övervakningskommittén och de andra europeiska institutionerna som ett led i en strukturerad dialog, utan att ingripa i utredningsarbetet.
 • Berörda personers procedurgarantier. Kommissionen föreslår att man i förordningen för in en detaljerad bestämmelse om procedurgarantier vid interna och externa utredningar.
 • Förstärkt kontroll av utredningsarbetet. Man bör se till att procedurgarantierna följs genom att skärpa kontrollerna och införa en möjlighet att begära yttranden. Därför införs en rättsövervakande rådgivare i förslaget.
 • Förbättrat informationsflöde. Genom förslaget vill kommissionen förbättra informationsflödet mellan OLAF och EU-institutionerna och organen, mellan OLAF och medlemsländerna samt mellan OLAF och uppgiftslämnarna.
 • Förstärkning av OLAF:s operativa effektivitet. Kommissionen föreslår bestämmelser som gör det möjligt för OLAF att inrikta sig på den prioriterade verksamheten. Det finns bland annat anledning att klargöra förfarandena för att inleda och avsluta en utredning.
 • Ökad effektivitet i OLAF:s utredningar. Kommissionen föreslår att OLAF:s befogenheter ska förtydligas när det gäller externa utredningar av ekonomiska aktörer som mottar EG-medel på grund av avtal, överenskommelser eller beslut om bidrag (direkta utgifter).
 • Mandat för OLAF:s generaldirektör. För att öka generaldirektörens oberoende ska mandatperioden inte kunna förlängas.

Medbeslutandeförfarandet (COD/2006/0084)

Verksamhetsrapporter:

Rapport från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning – Åttonde verksamhetsrapporten 1 januari 2007-31 december 2007 (EN ) [Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].
Denna åttonde verksamhetsrapport konkretiserar de viktigaste trenderna från tidigare år. Mängden och kvaliteten på den information som har mottagits av OLAF har ökat stadigt under de senaste åren, vilket bekräftar att allmänheten har förtroende för byrån. Under 2007 inledde OLAF fler utredningar än under 2006. Även antalet avslutade utredningar ökade, till skillnad mot tidigare år som har präglats av ett minskande antal avslutade utredningar. Dessutom har OLAF:s ”egna utredningar” överskridit antalet utredningar där man bara ger stöd till nationella myndigheter. Den genomsnittliga tiden för utredningarna ökade något under 2007 på grund av komplexiteten i de fall byrån står inför idag och behovet av att involvera medlemsstater eller andra parter i undersökningarna. OLAF har aktivt fortsatt sitt samarbete med medlemsstaterna, EU-organ med ansvar för polisiärt och rättsligt samarbete och internationella parter i kampen mot bedrägerier.

Rapport från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning - Sjunde verksamhetsrapporten 1 januari 2006–31 december 2006 (EN ) [Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].
Rapporten omfattar perioden 1 januari 2006–31 december 2006 och följer på den sjätte verksamhetsrapporten. I den sjunde rapporten utvärderar Europeiska kommissionen oegentligheterna och presenterar de viktigaste åtgärder som medlemsländerna och kommissionen vidtog 2006 för att förebygga och bekämpa bedrägerier. I rapporten ges också en ingående beskrivning av hur OLAF beslutar om att inleda en utredning. Också ärendehanteringen förklaras.

Rapport från Europeiska byrån för bedrägeribekämpning: Sjätte verksamhetsrapporten 1 juli 2004–31 december 2005 (EN ) [Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Utvärderingsrapport: Rapport från kommissionen av den 2 april 2003: Utvärdering av verksamheten vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) [KOM(2003) 154 slutlig – Europeiska unionens officiella tidning, C 76 av den 25 mars 2004].

Beslut av EU:s institutioner:

Rådets beslut 1999/394/EG av den 25 maj 1999 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 149 av den 16 juni 1999].
Enligt bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet preciseras i detta beslut att rådet ska samarbeta med och informera OLAF, att säkerhetsbyrån ska hjälpa OLAF:s anställda och att OLAF ska informera personer som berörs av utredningarna.

Kommissionens beslut 1999/396/EG av den 2 juni 1999 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intresse [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 149 av den 16 juni 1999].
Enligt bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet preciseras i detta beslut att kommissionen ska samarbeta med och informera OLAF, att säkerhetsbyrån ska hjälpa OLAF:s anställda och att OLAF ska informera personer som berörs av utredningarna.

Europaparlamentets beslut av den 18 november 1999 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen [Europaparlamentets arbetsordning, bilaga XI – Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 44 av den 15 februari 2005].
Enligt bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet preciseras i detta beslut att Europaparlamentet ska samarbeta med och informera OLAF, att säkerhetsbyrån ska hjälpa OLAF:s anställda och att OLAF ska informera personer som berörs av utredningarna.

Europeiska centralbankens beslut (1999/726/EG) av den 7 oktober 1999 om bedrägeribekämpning – [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 291 av den 12 november 1999].
Detta beslut ska ge adekvat skydd mot bedrägerier och andra olagliga handlingar inom Europeiska centralbanken (ECB) och samtidigt bevara ansvarsfördelningen och jämvikten mellan ECB och EU:s övriga institutioner.
Därför inrättas genom beslutet en bedrägeribekämpningskommitté som ska ha i uppgift att övervaka oberoendet och verksamheten inom ECB:s direktorat för intern revision.
Bedrägeribekämpningskommittén ansvarar också för relationerna med OLAF:s övervakningskommitté. Dessa relationer ska följa de principer som upprättats i beslut av ECB.

EG-domstolens beslut av den 26 oktober 1999 om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen [Ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].
Enligt bestämmelserna i förordningarna om inrättande av OLAF preciseras i detta beslut att EG-domstolen ska samarbeta med och informera OLAF. Dessutom anges förfaranden som OLAF:s anställda ska följa då de utför interna utredningar. Enligt principen om hemliga domstolsöverläggningar innebär beslutet att OLAF inte har tillgång till handlingar som avser ett pågående eller avskrivet rättsärende.

EG-domstolens dom av den 10 juli 2003. Domen innebär att Europeiska centralbankens beslut 1999/726/EG om bedrägeribekämpning ogiltigförklaras (mål C-11/00).

Senast ändrat den 05.11.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början