RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)

Európsky úrad pre boj proti podvodom bol založený v roku 1999 s cieľom rozšíriť pôsobnosť a zvýšiť účinnosť opatrení na boj proti podvodom a iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú záujmy Spoločenstva.

AKTY

Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom z 28. apríla 1999, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Operačné modality:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Medziinštitucionálna dohoda z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

SÚHRNY

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý je súčasťou Európskej komisie s osobitným nezávislým postavením na účely vykonávania vyšetrovania podvodov. Spôsob jeho činnosti stanovujú dve nariadenia a medziinštitucionálna dohoda.

Pôsobnosť úradu OLAF

Rozhodnutím Komisie sa zriaďuje úrad OLAF a stanovujú sa jeho právomoci, a to:

 • uskutočňovať vonkajšie správne vyšetrovania ako súčasť boja proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti negatívne ovplyvňujúcej finančné záujmy Spoločenstva a s cieľom bojovať proti podvodom zahŕňajúcim akékoľvek iné konanie alebo činnosť v rozpore s ustanoveniami Spoločenstva;
 • uskutočňovať vnútorné správne vyšetrovania s cieľom:
  1. bojovať proti podvodom, korupcii a akejkoľvek inej nezákonnej činnosti negatívne ovplyvňujúcej finančné záujmy Spoločenstva;
  2. vyšetrovať závažné situácie spojené s vykonávaním profesionálnych povinností, ktoré môžu predstavovať porušenie povinností úradníkov a zamestnancov Spoločenstiev, ktoré by mohlo viesť k disciplinárnemu a v náležitých prípadoch k trestnému konaniu, alebo porušenie podobných povinností zo strany členov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr alebo ich zamestnancov, ktorí nepodliehajú Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie ani Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie;
 • vykonávať vyšetrovacie úlohy v iných oblastiach na žiadosť orgánov a inštitúcií Spoločenstva;
 • prispievať k posilneniu spolupráce s členskými štátmi v oblasti prevencie podvodov;
 • vyvinúť stratégie boja proti podvodom (pripraviť legislatívne a regulačné iniciatívy v oblasti pôsobnosti úradu);
 • uviesť do pohybu iné prevádzkové činnosti v oblasti boja proti podvodom (rozvoj infraštruktúry, zber a analýzu informácií, poskytovanie technickej podpory);
 • udržiavať priamy kontakt s vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi;
 • zastupovať Komisiu v oblasti prevencie podvodov.

Právomoci úradu OLAF viesť vonkajšie vyšetrovanie sú predovšetkým právomoci zverené Komisii nariadeniami (ES, Euratom) č. 2988/95 (finančné záujmy Európskych spoločenstiev) a (Euratom, ES) č. 2185/96 (kontroly a inšpekcie na mieste vykonávané Komisiou s cieľom chrániť finančné záujmy Európskych spoločenstiev). Úrad OLAF okrem toho funguje aj na základe nariadenia (ES) č. 515/97 o vzájomnej administratívnej pomoci.

Ako prebieha vyšetrovanie úradom OLAF

V dvoch nariadeniach o vyšetrovaniach úradom OLAF, z ktorých jedno sa vzťahuje na ES a druhé na spoločenstvo Euratom, sa znova uvádzajú hlavné funkcie úradu a definujú praktické opatrenia upravujúce vykonávanie správnych vyšetrovaní, za ktoré úrad zodpovedá.

Kontroly a previerky, ktoré úrad OLAF vykonáva externe (v členských štátoch a v niektorých nečlenských krajinách, s ktorými má Spoločenstvo dohodu o spolupráci) a interne (v inštitúciách a orgánoch zriadených zmluvami alebo na základe zmlúv), nemajú vplyv na právomoci členských štátov v oblasti trestného stíhania.

Riaditeľ úradu OLAF otvára a riadi vyšetrovanie na vlastný podnet alebo na žiadosť členského štátu, ktorý má záujem v danej veci (v prípade vonkajšieho vyšetrovania), alebo na žiadosť predmetného orgánu alebo inštitúcie (v prípade vnútorného vyšetrovania).

Ako súčasť vonkajšieho vyšetrovania úrad OLAF vykonáva kontroly na mieste, za ktoré je zodpovedná Komisia v zmysle nariadení (ES, Euratom) č. 2988/95 a (Euratom, ES) č. 2185/96.

Pri vnútornom vyšetrovaní má úrad OLAF právo na okamžitý a neohlásený prístup k akýmkoľvek informáciám, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Spoločenstva. Akúkoľvek zúčastnenú osobu môže požiadať o ústne podanie informácie a môže vykonávať kontroly hospodárskych subjektov na mieste.

Ak úrad pri vnútornom vyšetrovaní zistí, že niektorý člen, riaditeľ, úradník alebo iný zamestnanec môže byť osobne zainteresovaný, informuje inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru, ku ktorej osoba patrí, pokiaľ prezradenie týchto informácií nie je nezlučiteľné s potrebou zachovávať prísnu úplnú mlčanlivosť na účely vyšetrovania alebo možného vnútroštátneho vyšetrovania.

Členské štáty, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry sú na žiadosť úradu OLAF alebo na vlastný podnet povinné poskytnúť úradu všetky dokumenty a informácie týkajúce sa prebiehajúceho vyšetrovania, ktorými disponujú.

Všetky informácie poskytnuté úradu budú riadne chránené.

Po skončení vyšetrovania úrad OLAF vypracuje správu vrátane odporúčaných opatrení, ktoré sa majú prijať. Správa sa v prípade vonkajšieho vyšetrovania zašle členským štátom, v prípade vnútorného vyšetrovania sa zašle inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram.

Informácie sa môžu zasielať aj príslušným orgánom členských štátov a predmetným inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram i v priebehu vyšetrovania (úrad je v priamom kontakte s vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a súdnymi orgánmi).

Funkčnú nezávislosť úradu OLAF chráni dozorný výbor zložený z piatich nezávislých externistov vymenovaných na základe spoločnej dohody Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Okrem toho, ak sa riaditeľ domnieva, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť, je oprávnený podať proti nemu žalobu na Súdny dvor.

Každý pracovník inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Spoločenstva, ktorý má dojem, že v priebehu vnútorného vyšetrovania boli nepriaznivo ovplyvnené jeho záujmy, môže podať sťažnosť riaditeľovi úradu OLAF alebo podať žalobu na Súdny dvor.

Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou

Cieľom medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom , Radou a Komisiou je zaručiť, aby sa vnútorné vyšetrovanie uskutočňovalo za rovnakých podmienok vo všetkých troch inštitúciách a vo všetkých ostatných orgánoch, úradoch a agentúrach Spoločenstva vrátane Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej centrálnej banky (ECB).

Všetky tri inštitúcie sa preto dohodli prijať vnútorné rozhodnutie na základe štandardného vzoru pripojeného k dohode a vyzvať ostatné inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, aby pristúpili k dohode.

Vzorové rozhodnutie si vyžaduje, aby generálny tajomník, útvary a všetci členovia alebo zamestnanci inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry plne spolupracovali s pracovníkmi úradu OLAF a poskytli všetky užitočné informácie.

V prípade predpokladu podvodu, korupcie alebo akejkoľvek inej protiprávnej činnosti poškodzujúcej záujmy Spoločenstva:

 • každý člen, ktorý sa dozvie o takomto dôkaze, musí bezodkladne informovať svojho vedúceho útvaru alebo generálneho riaditeľa, prípadne generálneho tajomníka alebo priamo úrad OLAF, ak to považuje za prospešné;
 • generálny tajomník, generálni riaditelia a vedúci útvarov alebo vedúci musia úradu OLAF bezodkladne odovzdať akékoľvek dôkazy, z ktorých možno predpokladať existenciu nezrovnalostí;
 • členovia inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr musia informovať predsedu, prípadne priamo úrad OLAF, ak je to vhodné.

Ak sa počas interného vyšetrovania preukáže účasť člena, riaditeľa, úradníka alebo iného zamestnanca, dotknutá osoba bude urýchlene informovaná. Bude vyzvaná, aby podala vysvetlenie k veci, ktorá sa jej týka. Túto výzvu možno odložiť, ak je to potrebné na účely vyšetrovania alebo prípadného ďalšieho vnútroštátneho súdneho preskúmania.

Úrad OLAF poskytne stanovisko ku každej žiadosti policajných a súdnych orgánov v členskom štáte o zbavenie imunity, pokiaľ sa žiadosť týka vedúceho pracovníka, úradníka alebo iného zamestnanca inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry. Ak sa žiadosť týka člena inštitúcie alebo orgánu, je informovaný úrad.

Kontext

Zmluva o ES poskytuje explicitný právny základ pre činnosť Spoločenstva a členských štátov v boji proti podvodom a iným nezákonným činnostiam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Spoločenstva (článok 280). Nadobudnutie platnosti Amsterdamskej zmluvy dalo Spoločenstvu oveľa silnejšie prostriedky na boj proti podvodom a elimináciu hospodárskej a finančnej kriminality.

Útvar Komisie pre koordináciu boja proti podvodom bol teda nahradený Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý okrem vykonávania vyšetrovania zodpovedá aj za návrh a prípravu právnych predpisov na ochranu finančných záujmov Spoločenstva a boj proti podvodom. Pri vedení vyšetrovania má úrad OLAF väčšiu nezávislosť než jeho predchodca.

REFERENCIE

AktNadobudnutie účinnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom

28.4.1999

Ú. v. ES L 136, 31.5.1999

Nariadenie (ES) č. 1073/1999

1.6.1999

Ú. v. ES L 136, 31.5.1999

Nariadenie (Euratom) č. 1074/1999

1.6.1999

Ú. v. ES L 136, 31.5.1999

Medziinštitucionálna dohoda

1.6.1999

Ú. v. ES L 136, 31.5.1999

SÚVISIACE AKTY

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1073/1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) [KOM(2006) 244 v konečnom znení – neuverejnené v úradnom vestníku].
Návrh má v zásade nasledujúce hlavné ciele:

 • Riadenie, spolupráca medzi inštitúciami a dozorným výborom. Komisia sa nazdáva, že je potrebné politické riadenie priorít súvisiacich s vyšetrovacími aktivitami. Navrhuje pravidelné stretnutia medzi dozorným výborom a inými európskymi inštitúciami ako súčasť štruktúrovaného dialógu bez zasahovania do vyšetrovacích aktivít.
 • Záruka práv zúčastnených osôb. Komisia navrhuje začleniť do nariadenia podrobné ustanovenie o procesných zárukách, ktoré treba počas vnútorných a vonkajších vyšetrovaní dodržiavať.
 • Lepšie monitorovanie vyšetrovaní. Je potrebné zlepšiť monitorovanie, ktoré zabezpečí dodržiavanie osobitných postupov, a zaviesť možnosť vyžiadania stanoviska. Na túto úlohu sa ustanovuje poradca pre revíziu.
 • Zlepšenie toku informácií. Týmto návrhom chce Komisia zlepšiť tok informácií medzi úradom OLAF a európskymi orgánmi a inštitúciami, medzi úradom OLAF a členskými štátmi, ako aj medzi úradom OLAF a informátormi.
 • Posilnenie operatívnej účinnosti úradu OLAF. Komisia navrhuje opatrenia, ktoré umožnia úradu OLAF zamerať sa na akčné priority. Treba napríklad objasniť postupy začatia a ukončenia vyšetrovaní.
 • Zlepšenie efektívnosti vyšetrovaní v úrade OLAF. Komisia navrhuje objasniť vyšetrovacie právomoci úradu OLAF v rámci vonkajších vyšetrovaní týkajúcich sa hospodárskych subjektov, ktoré prijímajú finančné prostriedky Spoločenstva na základe zmlúv, dohôd alebo grantov (priame výdavky).
 • Funkčné obdobie generálneho riaditeľa. S cieľom posilniť nezávislosť je potrebné ustanoviť, že funkčné obdobie generálneho riaditeľa úradu OLAF nie je možné obnoviť.

Postup spolurozhodovania (COD/2006/0084).

Správy o činnosti:

Správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom – Ôsma správa o činnosti (DE ) (EN ) (FR ) za obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 [neuverejnená v úradnom vestníku].
V tejto ôsmej správe o činnosti sú zdôvodnené hlavné trendy z predchádzajúcich rokov. V posledných rokoch sa postupne zvyšuje objem a kvalita informácií, ktoré úrad OLAF dostáva, čo svedčí o dôvere verejnosti k úradu. V priebehu roka 2007 otvoril úrad OLAF viac prípadov než v roku 2006. Podobne sa zvýšil aj počet uzatvorených prípadov, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, ktoré boli charakterizované klesajúcim počtom uzatvorených prípadov. Navyše počet „vlastných vyšetrovaní“ vykonávaných úradom OLAF prevýšil počet vyšetrovaní, pri ktorých úrad iba poskytoval pomoc vnútroštátnym orgánom. Priemerná dĺžka trvania prípadov sa v roku 2007 mierne zvýšila vzhľadom na zložitosť prípadov, ktoré úrad v súčasnosti rieši, a vzhľadom na nutnosť zapojenia členských štátov alebo externých partnerov do vyšetrovania. Úrad OLAF aktívne pokračoval v spolupráci s členskými štátmi, orgánmi EÚ zodpovednými za policajnú a justičnú spoluprácu a s medzinárodnými partnermi v boji proti podvodom.

Správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom – Siedma správa o činnosti (EN ) za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra 2006 [neuverejnená v úradnom vestníku].
Táto správa nadväzuje na šiestu správu o činnosti. Komisia v nej posudzuje nezrovnalosti, ku ktorým došlo, a predstavuje najdôležitejšie opatrenia prijaté členskými štátmi a samotným úradom v roku 2006 s cieľom zlepšiť prevenciu podvodov a boj proti podvodom. V správe je tiež podrobne opísaný spôsob, akým úrad OLAF rozhoduje o otvorení vyšetrovania podvodu, s vysvetlením spôsobu riadenia prípadov.

Správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom – Šiesta správa o činnosti (DE ) (EN ) (FR ) za obdobie od 1. júla 2004 do 31. decembra 2005 [neuverejnená v úradnom vestníku].

Hodnotiaca správa: Správa Komisie (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) z 2. apríla 2003 – Hodnotenie činnosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) [KOM(2003) 154 v konečnom znení – Úradný vestník C 76, 25.3.2004].

Rozhodnutia inštitúcií:

Rozhodnutie Rady 1999/394/ES z 25. mája 1999 o podmienkach vnútorných vyšetrovaní v boji proti podvodu, korupcii a ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim záujmy Spoločenstva [Úradný vestník L 149, 16.6.1999].
Ako je stanovené v medziinštitucionálnej dohode, v tomto rozhodnutí sa uvádza, že Rada bude spolupracovať s úradom a bude ho informovať. Zároveň sa vyžaduje, aby bezpečnostný úrad pomáhal zamestnancom úradu OLAF pri práci. Úrad OLAF má zas povinnosť informovať každú osobu, ktorej sa vyšetrovanie týka.

Rozhodnutie Komisie 1999/396/ES z 2. júna 1999 o podmienkach vnútorných vyšetrovaní pri boji proti podvodu, korupcii a ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim záujmy spoločenstva [Úradný vestník L 149, 16.6.1999].
Ako je stanovené v medziinštitucionálnej dohode, v tomto rozhodnutí sa uvádza, že Komisia bude spolupracovať s úradom a bude ho informovať. Zároveň sa vyžaduje, aby bezpečnostný úrad pomáhal zamestnancom úradu OLAF pri práci. Úrad OLAF má zas povinnosť informovať každú osobu, ktorej sa vyšetrovanie týka.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 18. novembra 1999 o podmienkach a spôsoboch vnútorného vyšetrovania v boji proti podvodom, korupcii a ďalšej protiprávnej činnosti poškodzujúcej záujmy spoločenstiev [Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, príloha XI – Úradný vestník L 44, 15.2.2005].
Ako stanovuje medziinštitucionálna dohoda, v tomto rozhodnutí sa uvádza, že Európsky parlament bude spolupracovať s úradom a bude ho informovať. Rozhodnutie ukladá povinnosť bezpečnostnému úradu Parlamentu pomáhať zamestnancom úradu OLAF pri práci. Zároveň ukladá povinnosť úradu OLAF informovať každú osobu, ktorej sa vyšetrovanie týka.

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky 1999/726/ES zo 7. októbra 1999 o predchádzaní podvodom – [Úradný vestník L 291, 12.11.1999].
Rozhodnutie má poskytnúť primeranú ochranu proti podvodom a iným protiprávnym konaniam v Európskej centrálnej banke (ECB) pri zachovaní rozdelenia a vyváženosti právomocí medzi ECB a európskymi inštitúciami.
Rozhodnutím sa zriaďuje výbor pre boj proti podvodom, ktorý bude zodpovedný za monitorovanie nezávislosti a fungovania riaditeľstva ECB pre interný audit. Výbor pre boj proti podvodom je zodpovedný aj za vzťahy s dozorným výborom úradu OLAF. Tieto vzťahy sa riadia zásadami stanovenými rozhodnutím ECB.

Rozhodnutie Súdneho dvora z 26. októbra 1999 o podmienkach vnútorných vyšetrovaní v boji proti podvodu, korupcii a ostatným protiprávnym konaniam poškodzujúcim záujmy Spoločenstva [neuverejnené v úradnom vestníku].
V súlade s ustanoveniami nariadení o zriadení úradu OLAF sa týmto rozhodnutím vyžaduje, aby Súdny dvor spolupracoval s úradom a aby ho informoval. Zároveň stanovuje postupy, ktorými sa musia riadiť zamestnanci úradu OLAF pri vykonávaní vnútorného vyšetrovania. V súlade so zásadou dôvernosti zamieta úradu OLAF prístup k dokumentom uschovávaným v súvislosti s prebiehajúcimi alebo ukončenými súdnymi konaniami.

Rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 2003, ktorým sa ruší rozhodnutie Európskej centrálnej banky 1999/726/ES o prevencii proti podvodom a ochrane finančných záujmov Spoločenstva (vec C-11/00).

Posledná aktualizácia: 05.11.2008
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok