RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 23 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Oficiul European de Luptă Antifraudă a fost înfiinţat în 1999, cu scopul de a extinde domeniul de aplicare şi de a spori eficienţa acţiunilor de combatere a fraudei şi a altor activităţi ilegale care afectează negativ interesele Comunităţii.

ACTE

Decizia 1999/352/CE CECO, Euratom a Comisiei din 28 aprilie 1999 de instituire a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Modalităţile de funcţionare:

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Acordul interinstituţional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene privind investigaţiile interne desfăşurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

SINTEZĂ

Prezenta decizie înfiinţează Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), care face parte din Comisia Europeană cu un statut independent special pentru a efectua investigaţii antifraudă. Două regulamente şi un acord interinstituţional stipulează modul de funcţionare al OLAF.

Atribuţiile OLAF

Decizia Comisiei înfiinţează OLAF şi stabileşte atribuţiile sale, care sunt:

 • efectuarea de investigaţii externe de natură administrativă, ca parte a luptei împotriva fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care afectează în mod negativ interesele financiare ale Comunităţii şi în scopul combaterii fraudei care implică orice act sau activităţi ce contravin dispoziţiilor din Comunitate;
 • efectuarea de investigaţii administrative interne, în scopul de a:
  1. combate frauda, corupţia şi orice activitate ilegală care afectează într-un mod negativ interesele financiare ale Comunităţii;
  2. investiga faptele grave legate de desfăşurarea activităţilor profesionale care pot constitui o încălcare a obligaţiilor de către funcţionarii superiori şi alte categorii de angajaţi ai Comunităţilor şi care pot duce la măsuri disciplinare şi, atunci când este cazul, la iniţierea unei acţiuni penale sau o încălcare similară a obligaţiilor de către membrii instituţiilor, organismelor, oficiilor sau agenţiilor sau a personalului acestora care nu intră sub incidenţa Statutului funcţionarilor Comunităţilor Europene şi a condiţiilor de angajare a altor categorii de funcţionari ai Comunităţilor;
 • efectuarea de misiuni de investigaţie în alte zone, la solicitarea instituţiilor şi organismelor comunitare;

 • contribuţia la consolidarea cooperării cu statele membre în domeniul prevenirii fraudei;

 • elaborarea de strategii pentru combaterea fraudei (pregătirea iniţiativelor legislative şi de reglementare în domeniul de activitate al Oficiului);

 • demararea oricărei alte activităţi operaţionale de combatere a fraudei (dezvoltarea infrastructurii, colectarea şi analizarea informaţiilor, oferirea de suport tehnic);

 • menţinerea contactului direct cu autorităţile naţionale de aplicare a legii, precum şi cu cele judiciare;

 • reprezentarea Comisiei în domeniul prevenirii fraudei.

Atribuţiile de investigare externă ale OLAF sunt, în principal, cele care au fost conferite Comisiei în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 (interesele financiare ale Comunităţilor Europene) şi (Euratom, CE) nr. 2185/96 (controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene). În plus, OLAF funcţionează pe baza Regulamentului (CE) nr. 515/97 privind asistenţa administrativă reciprocă.

Cum funcţionează OLAF cu privire la investigaţiile sale

Cele două regulamente privind investigaţiile efectuate de OLAF, unul aplicabil CE şi celălalt aplicabil Euratom, reafirmă funcţiile principale ale Oficiului şi definesc modalităţile practice de efectuare a investigaţiilor administrative care revin în sarcina OLAF.

Controalele şi verificările OLAF efectuate extern (în statele membre şi în anumite ţări terţe cu care Comunitatea a încheiat acorduri de cooperare) şi intern (în interiorul instituţiilor şi organismelor înfiinţate prin sau pe baza tratatelor) nu afectează competenţele statelor membre în domeniul urmăririi penale.

Directorul OLAF iniţiază şi conduce investigaţii, din proprie iniţiativă sau la cererea unui stat membru, cu un interes în acest domeniu (în cazul investigaţiilor externe) sau a instituţiei sau organismului în cauză (în cazul investigaţiilor interne).

Ca parte a investigaţiilor sale externe, OLAF efectuează controale la faţa locului pentru care Comisia este responsabilă în conformitate cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 şi (Euratom, CE) nr. 2185/96.

Pentru investigaţiile sale interne, OLAF are dreptul de acces imediat şi inopinat la orice informaţii deţinute de instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile comunitare. OLAF poate solicita, de asemenea, tuturor persoanelor vizate informaţii orale şi poate efectua controale la faţa locului la agenţii economici.

În cazul în care Oficiul descoperă, în cadrul unei investigaţii interne, că un membru, manager, funcţionar sau alt agent poate fi personal implicat, acesta informează instituţia, organismul, oficiul sau agenţia de care aparţine această persoană, cu excepţia cazului în care divulgarea acestor informaţii este incompatibilă cu necesitatea de a păstra în mod integral şi strict confidenţialitatea în scopul investigaţiei sau al unei posibile investigaţii naţionale.

La cererea OLAF sau din proprie iniţiativă, statele membre, instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile sunt obligate să furnizeze Oficiului orice document sau informaţii pe care le deţin şi care sunt legate de o investigaţie în desfăşurare.

Toate informaţiile transmise Oficiului sunt protejate în mod adecvat.

La încheierea unei investigaţii, OLAF întocmeşte un raport care cuprinde recomandări cu privire la acţiunile care trebuie întreprinse. Raportul se transmite statelor membre, în cazul investigaţiilor externe, precum şi instituţiilor, organismelor, oficiilor şi agenţiilor, în cazul investigaţiilor interne.

Informaţiile pot fi, de asemenea, transmise autorităţilor competente din statele membre şi instituţiilor, organismelor, oficiilor şi agenţiilor în cauză, atunci când o investigaţie este încă în desfăşurare (Oficiul este în contact direct cu autorităţile naţionale de aplicare a legii, precum şi cu cele judiciare).

Independenţa operaţională a OLAF este protejată de un Comitet de supraveghere format din cinci persoane externe independente, numite de comun acord de către Parlamentul European, Consiliu şi Comisie. În plus, în cazul în care directorul consideră că o măsură luată de Comisie pune în discuţie independenţa sa, acesta are dreptul să introducă o acţiune împotriva acesteia în faţa Curţii de Justiţie.

Orice membru al personalului unei instituţii comunitare, al unui organism, oficiu sau al unei agenţii care consideră că interesele sale sunt afectate în cursul unei investigaţii interne poate depune o plângere la directorul OLAF sau poate intenta o acţiune în faţa Curţii de Justiţie.

Acordul interinstituţional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie

Obiectul Acordului interinstituţional între Parlamentul European , Consiliu şi Comisie este de a garanta că investigaţiile interne pot fi efectuate în condiţii echivalente în cadrul celor trei instituţii şi în cadrul tuturor celorlalte organisme, oficii şi agenţii comunitare, inclusiv în cadrul Băncii Europene de Investiţii (BEI) şi al Băncii Centrale Europene (BCE).

Pentru a realiza acest lucru, cele trei instituţii au convenit să adopte o decizie internă bazată pe modelul standard anexat la acord şi să facă apel la celelalte instituţii, organisme, oficii şi agenţii să adere la acord.

Decizia model solicită secretarului general, departamentelor şi tuturor membrilor personalului instituţiei, organismului, oficiului sau agenţiei în cauză să coopereze pe deplin cu agenţii OLAF şi să furnizeze toate informaţiile utile.

În cazul în care există o prezumţie de fraudă, corupţie sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor Comunităţilor:

 • orice membru care are cunoştinţă de astfel de dovezi trebuie să informeze, fără întârziere, şeful de serviciu sau directorul general sau, în cazul în care consideră că este util, secretarul general sau direct OLAF;
 • secretarul general, directorii generali şi şefii de servicii sau managerii trebuie să transmită OLAF, fără întârziere, orice dovezi din care poate fi prezumată existenţa neregulilor;
 • membrii instituţiilor, organismelor, oficiilor sau agenţiilor trebuie să informeze preşedintele sau, după caz, direct OLAF.

În cazul în care devine clar în timpul unei investigaţii interne că un membru, manager, funcţionar sau alt angajat este implicat, persoana în cauză este rapid informată. Persoana în cauză este invitată să-şi exprime opinia referitor la aspectele care o privesc. Invitaţia de participare poate fi amânată, dacă este necesar, în scopul investigaţiei sau al oricărei anchete judiciare naţionale ulterioare.

OLAF emite un aviz cu privire la orice cerere de ridicare a imunităţii din partea autorităţilor de poliţie sau judiciare dintr-un stat membru, în cazul în care cererea se referă la un manager, funcţionar sau alt agent al unei instituţii, organism, oficiu sau agenţie. Oficiul este informat în cazul în care o cerere se referă la un membru al unei instituţii sau organism.

Context

Tratatul CE oferă un temei juridic explicit pentru operaţiunile Comunităţii şi ale statelor membre de a combate frauda şi alte activităţi ilegale care dăunează intereselor financiare ale Comunităţii (articolul 280). Intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam a conferit Comunităţii mijloace mult mai substanţiale pentru combaterea fraudei şi eradicarea criminalităţii economice şi financiare.

Grupul de lucru pentru coordonarea prevenirii fraudei din cadrul Comisiei a fost astfel înlocuit cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), care, în plus faţă de efectuarea investigaţiilor, este responsabil cu conceperea şi pregătirea legislaţiei pentru protecţia intereselor financiare ale Comunităţii şi combaterea fraudei. În ceea ce priveşte desfăşurarea de investigaţii, OLAF se bucură de independenţă mai mare decât predecesorul său.

REFERINŢE

ActIntrare în vigoareTermen limită pentru transpunerea în statele membreJurnalul Oficial
Decizia 1999/352/CE, CECO, Euratom

28.4.1999

-

JO L 136 din 31.5.1999

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999

1.6.1999

-

JO L 136 din 31.5.1999

Regulamentul (Euratom) nr. 1074/1999

1.6.1999

-

JO L 136 din 31.5.1999

Acord interinstituţional

1.6.1999

-

JO L 136 din 31.5.1999

ACTE CONEXE

Propunere de regulament a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 privind investigaţiile efectuate de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) [COM/2006/244 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].
În esenţă, propunerea are următoarele obiective principale:

 • Guvernanţă, cooperarea între instituţii şi Comitetul de supraveghere. Comisia consideră necesară o guvernanţă politică cu privire la priorităţile legate de activităţi de investigaţie. Se propun întâlniri regulate între Comitetul de supraveghere şi celelalte instituţii europene, ca parte a unui dialog structurat, fără a interveni în activităţile de investigaţie.
 • Garantarea drepturilor persoanelor implicate. Comisia propune, inclusiv în regulament, dispoziţii detaliate cu privire la garanţiile procedurale care trebuie respectate în desfăşurarea investigaţiilor interne şi externe.
 • Mai buna monitorizare a investigaţiilor. Monitorizarea care asigură că procedurile specifice sunt urmate trebuie îmbunătăţită şi trebuie introdusă posibilitatea de a solicita un aviz. Este prevăzută existenţa unui consilier revizor pentru a îndeplini un astfel de rol.
 • Îmbunătăţirea fluxului de informaţii. Cu această propunere, Comisia intenţionează să îmbunătăţească fluxul de informaţii între OLAF şi organismele europene şi instituţii, între OLAF şi statele membre, precum şi între OLAF şi informatori.
 • Consolidarea eficienţei operaţionale a OLAF. Comisia propune măsuri care vor permite OLAF să se concentreze pe acţiunile sale prioritare. De exemplu, începerea şi încheierea investigaţiilor necesită clarificări.
 • Îmbunătăţirea eficienţei investigaţiilor OLAF. Comisia propune clarificarea atribuţiilor de investigare ale OLAF în cadrul investigaţiilor externe care implică agenţi economici care primesc fonduri comunitare, pe baza unor contracte, acorduri sau acordarea de granturi (cheltuieli directe).
 • Mandatul directorului general. În vederea consolidării independenţei, trebuie introdus un mandat nereînnoibil pentru directorul general al OLAF.

Procedura de codecizie (COD/2006/0084)

Rapoartele de activitate:

Raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă – Al optulea raport de activitate (DE ) (EN ) (FR ) pentru perioada 1 ianuarie 2007–31 decembrie 2007 [Nepublicat în Jurnalul Oficial].
Acest al optulea raport de activitate fundamentează principalele tendinţe din anii anteriori. Volumul şi calitatea informaţiilor primite de către OLAF au crescut constant în ultimii ani, confirmând încrederea publicului în Oficiu. În cursul anului 2007, OLAF a deschis mai multe cazuri decât în 2006. În mod similar, numărul de cazuri încheiate a crescut, spre deosebire de anii precedenţi, care au fost caracterizaţi de un număr de cazuri încheiate în scădere. În plus, volumul de „investigaţii proprii” efectuate de OLAF a depăşit volumul de investigaţii prin care se acordă doar asistenţă autorităţilor naţionale. În 2007, durata medie a cazurilor a crescut uşor, datorită complexităţii cazurilor cu care se confruntă Oficiul în prezent şi necesităţii de a implica în investigaţii statele membre sau partenerii externi. OLAF a continuat, în mod activ, cooperarea cu statele membre, cu organismele UE responsabile de cooperarea poliţienească şi judiciară şi cu partenerii internaţionali în combaterea fraudei.

Raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă – Al şaptelea raport de activitate (EN ) pentru perioada 1 ianuarie 2006-31 decembrie 2006 [Nepublicat în Jurnalul Oficial].
Acest raport vine în continuarea celui de al şaselea raport de activitate. În cadrul acestuia, Comisia evaluează neregulile comise şi prezintă cele mai importante măsuri luate în 2006 de către statele membre şi de către Comisie pentru a îmbunătăţi prevenirea şi combaterea fraudelor. Raportul descrie, de asemenea, detaliat, modul în care OLAF decide să înceapă o investigaţie antifraudă şi explică modul în care sunt gestionate cazurile.

Raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă – Al şaselea raport de activitate (DE ) (EN ) (FR ) pentru perioada 1 iulie 2004–31 decembrie 2005 [Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Raportul de evaluare: Raportul Comisiei (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) din 2 aprilie 2003 – Evaluarea activităţilor Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) [COM(2003) 154 - Jurnalul Oficial C 76 din 25.3.2004].

Deciziile instituţiilor:

Decizia 1999/394/CE a Consiliului din 25 mai 1999 privind condiţiile şi modalităţile de efectuare a investigaţiilor interne privind prevenirea fraudei, corupţiei şi a oricăror activităţi ilegale care prejudiciază interesele Comunităţilor[Jurnalul Oficial L 149 din 16.6.1999].
Astfel cum este prevăzut în Acordul interinstituţional, această decizie prevede obligaţia Consiliul de a coopera cu Oficiul şi de a-l menţine informat; aceasta solicită, de asemenea, Oficiului de securitate să asiste personalul OLAF în activitatea sa. La rândul său, OLAF este obligat să informeze pe oricine este implicat într-una dintre investigaţiile sale.

Decizia 1999/396/CE a Comisiei din 2 iunie 1999 privind condiţiile şi metodele de efectuare a investigaţiilor interne pentru combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror activităţi ilegale care afectează interesele Comunităţilor [Jurnalul Oficial L 149 din 16.6.1999].
Astfel cum este prevăzut în Acordul interinstituţional, această decizie prevede obligaţia Comisiei de a coopera cu Oficiul şi de a-l menţine informat; aceasta solicită, de asemenea, Oficiului de securitate să asiste personalul OLAF în activitatea sa. La rândul său, OLAF este obligat să informeze pe oricine este implicat într-una dintre investigaţiile sale.

Decizia Parlamentului European din 18 noiembrie 1999 privind condiţiile şi metodele de efectuare a investigaţiilor interne pentru combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror activităţi ilegale care afectează interesele Comunităţilor [Regulamentul de procedură al Parlamentului European (DE) (EN) (FR), Anexa XI – Jurnalul Oficial L 44 din 15.2.2005].
Astfel cum este prevăzut în Acordul interinstituţional, această decizie prevede că Parlamentul European are obligaţia de a coopera cu Oficiul şi de a-l menţine informat. Decizia obligă Oficiul de Securitate al Parlamentului să asiste personalul OLAF în activitatea sa. De asemenea, obligă OLAF să informeze pe oricine este implicat într-una din investigaţiile sale.

Decizia 1999/726/CE a Băncii Centrale Europene din 7 octombrie 1999 privind prevenirea fraudei [Jurnalul Oficial L 291 din 12.11.1999].
Decizia vizează o protecţie adecvată împotriva fraudei şi a altor activităţi ilegale în cadrul Băncii Centrale Europene (BCE), menţinând în acelaşi timp o repartizare echilibrată a responsabilităţilor între BCE şi instituţiile europene.
În consecinţă, decizia stabileşte un comitet antifraudă care este responsabil cu monitorizarea independenţei şi funcţionării Directoratului de audit intern al BCE. Comitetul antifraudă este, de asemenea, responsabil pentru relaţiile cu Comitetul de supraveghere al OLAF. Aceste relaţii sunt guvernate de principiile stabilite printr-o decizie a BCE.

Decizia Curţii de Justiţie din 26 octombrie 1999 privind termenii şi condiţiile pentru investigaţiile interne privind prevenirea fraudei, a corupţiei şi a oricăror activităţi ilegale care prejudiciază interesele Comunităţii [Nepublicată în Jurnalul Oficial].
În conformitate cu dispoziţiile Regulamentelor de instituire a OLAF, prezenta decizie prevede obligaţia Curţii de a coopera cu Oficiul şi de a-l menţine informat. Aceasta stabileşte, de asemenea, procedurile care trebuie urmate de personalul OLAF atunci când efectuează investigaţii interne. În conformitate cu principiul confidenţialităţii, aceasta nu permite OLAF accesul la documente deţinute în legătură cu procedurile legale care sunt în desfăşurare sau au fost încheiate.

Hotărârea Curţii de Justiţie din 10 iulie 2003 de anulare a Deciziei 1999/726/CE a Băncii Centrale Europene privind prevenirea fraudei şi protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Cauza C-11/00).

Ultima actualizare: 05.11.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii