RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

Vuonna 1999 perustetun Euroopan petostentorjuntaviraston tavoitteena on laajentaa ja tehostaa petosten ja muun yhteisöjen etuja vahingoittavan laittoman toiminnan torjuntaa.

ASIAKIRJA

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) perustamisesta 28 päivänä huhtikuuta 1999 tehty komission päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom.

Toimintajärjestelyt:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista.

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1074/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista.

Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission tekemä toimielinten välinen sopimus, tehty 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista.

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä perustetaan Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF, joka on osa Euroopan komissiota  mutta jolla on erityinen riippumaton asema petostentorjuntaa koskevien tutkimusten tekemiseksi. Toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritellään kahdessa asetuksessa ja toimielinten välisessä sopimuksessa.

OLAFin toimivalta

Komission päätöksessä, jolla OLAF on perustettu, määritellään myös sen toimivalta. OLAFin tehtävänä on:

 • toteuttaa ulkoisia hallinnollisia tutkimuksia, joiden avulla torjutaan petoksia, lahjontaa ja muuta yhteisöjen taloudellisia etuja vahingoittavaa laitonta toimintaa sekä muuta yhteisön säännösten vastaista petoksellista toimintaa
 • toteuttaa sisäisiä hallinnollisia tutkimuksia, joiden tarkoituksena on:
  1. torjua petoksia, lahjontaa ja muuta yhteisön taloudellisia etuja vahingoittavaa laitonta toimintaa
  2. selvittää virkatoimintaan liittyviä vakavia tekoja, jotka voivat merkitä, että virkamies tai muu henkilöstöön kuuluva on jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan tavalla, joka voi johtaa kurinpitotoimiin ja tarvittaessa rikossyytteisiin, taikka että toimielimen tai laitoksen jäsen tai henkilökuntaan kuuluva, johon ei sovelleta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavia henkilöstösääntöjä, on vastaavalla tavalla jättänyt noudattamatta velvollisuuksiaan
 • ottaa vastaan muitakin aloja koskevia tutkimustoimeksiantoja yhteisön toimielinten ja laitosten pyynnöstä
 • auttaa lisäämään jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä petosten torjunnassa
 • kehittää petostentorjunnan toimia (valmistella komission aloitteita lainsäädännöksi ja määräyksiksi OLAFin toimialoilla)
 • toteuttaa muita petostentorjuntaan liittyviä toimia (kehittää infrastruktuureja, kerätä ja hyödyntää tietoa, antaa teknistä tukea)
 • olla suorassa yhteydessä poliisi- ja oikeusviranomaisiin
 • edustaa komissiota petostentorjunnan alalla.

OLAFin tutkimuksiin liittyvä ulkoinen toimivalta vastaa pääasiassa asetusten (EY, Euratom) N:o 2185/96 (komission paikan päällä suorittamat tarkastukset ja todentamiset Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi) ja N:o 2988/95 (Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen) nojalla komissiolle annettuja tehtäviä. Lisäksi OLAFin toiminta perustuu hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta annettuun asetukseen (EY) 515/97.

OLAFin tutkimusten suorittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

OLAFin tutkimuksia koskevissa kahdessa asetuksessa, joista ensimmäinen koskee Euroopan yhteisöä ja toinen Euratomia, muistutetaan viraston päätehtävistä ja määritellään sille hallinnollisten tutkimusten suorittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Ulkoiset (jäsenvaltioissa ja joissakin kolmansissa maissa, joiden kanssa yhteisöllä on yhteistyösopimus) ja sisäiset (perustamissopimuksissa tai niiden nojalla perustetuissa toimielimissä ja laitoksissa) suoritetut tarkastukset ja todentamiset eivät vaikuta jäsenvaltioiden rikosoikeudelliseen toimivaltaan.

OLAFin johtaja aloittaa tutkimukset ja johtaa niiden toteuttamista omasta aloitteestaan tai asianomaisen jäsenvaltion (ulkoinen tutkimus) taikka asianomaisen toimielimen tai laitoksen (sisäinen tutkimus) pyynnöstä.

Ulkoiset tutkimukset käsittävät OLAFin paikalla tekemät, asetusten (EY, Euratom) N:o 2988/95 ja N:o 2185/96 nojalla komission tehtäväksi annetut tarkastukset.

Sisäisiä tutkimuksia varten OLAFilla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta ja viipymättä saada kaikki yhteisön toimielinten tai muiden elinten hallussa olevat kirjalliset tiedot. Se voi myös pyytää suullisesti tietoja keneltä tahansa asianomaiselta henkilöltä ja tehdä taloudellisiin toimijoihin kohdistuvia tarkastuksia paikalla.

Jos OLAF sisäisen tarkastuksen yhteydessä huomaa jäseneen, johtohenkilöön, virkamieheen tai muuhun henkilöstöön kuuluvaan kohdistuvan mahdollisen epäilyn, se ilmoittaa tästä toimielimelle tai laitokselle, jonka palveluksessa henkilö on, ellei ilmoittaminen ole ristiriidassa OLAFin tutkimukseen tai kansalliseen tutkintaan liittyvistä syistä noudatettavan ehdottoman salassapidon kanssa.

Jäsenvaltioiden, toimielinten ja laitosten on OLAFin pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toimitettava OLAFille kaikki hallussaan olevat, vireillä olevaan tutkimukseen liittyvät asiakirjat ja tiedot.

Kaikki OLAFille toimitetut tiedot on suojattava riittävän hyvin.

OLAF laatii tutkimuksensa valmistuttua loppukertomuksen, johon sisältyvät suositukset tarpeellisista jatkotoimista. Kertomus toimitetaan jäsenvaltioille, jos kyse on ulkoisista tutkimuksista, ja toimielimille ja muille elimille, jos kyse on sisäisistä tutkimuksista.

Tietoja voidaan antaa jäsenvaltioiden viranomaisille ja asianomaisille toimielimille ja elimille jo silloin, kun tutkimus on vielä kesken (OLAF toimii suorana yhteydenpitäjänä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisiin).

OLAFin toiminnan riippumattomuutta valvoo valvontakomitea, jossa on viisi riippumatonta ulkopuolista jäsentä, jotka Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio nimittävät yhteisellä sopimuksella. Jos johtaja katsoo lisäksi, että jokin komission toteuttama toimi kyseenalaistaa hänen riippumattomuutensa, hänellä on oikeus viedä asia yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Jos yhteisön toimielimen tai laitoksen henkilöstöön kuuluva katsoo kärsineensä vahinkoa sisäisen tarkastuksen yhteydessä, voi hän jättää hänelle haitallista toimenpidettä koskevan valituksen OLAFin johtajalle tai viedä asian yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission tekemä toimielinten välinen sopimus

Euroopan parlamentin , neuvoston ja komission välisen sopimuksen tarkoituksena on varmistaa, että sisäiset tutkimukset voidaan toteuttaa samoin edellytyksin kaikissa kolmessa toimielimessä sekä kaikissa muissa yhteisön elimissä, kuten Euroopan investointipankissa (EIP) ja Euroopan keskuspankissa (EKP).

Tätä varten kyseiset kolme toimielintä tekevät sopimuksen liitteenä olevan mallin mukaisen sisäisen päätöksen ja kehottavat muita toimielimiä ja elimiä liittymään tähän päätökseen.

Mallipäätöksessä määrätään, että toimielimen tai elimen pääsihteerin, yksiköiden ja jokaisen henkilöstöön kuuluvan on toimittava täysimääräisesti yhteistyössä OLAFin henkilöstöön kuuluvien kanssa, ja annetaan lisäksi määräys yleisestä ilmoittamisvelvollisuudesta.

Jos on epäilyjä petoksesta, lahjonnasta tai muusta yhteisön etuja vahingoittavasta laittomasta toiminnasta

 • henkilöstöön kuuluva ilmoittaa epäilyistään viipymättä yksikkönsä päällikölle tai pääjohtajalleen tai, jos hän pitää sitä tarpeellisena, pääsihteerilleen tai suoraan OLAFille
 • pääsihteeri, pääjohtajat ja yksikköjen päälliköt tai johtohenkilöt toimittavat OLAFille viipymättä kaikki tiedot, joihin väärinkäytösepäilyt perustuvat
 • toimielinten tai elinten jäsenet ilmoittavat asiasta puheenjohtajalle tai puhemiehelle tai tarvittaessa suoraan OLAFille.

Jos sisäisen tutkimuksen aikana ilmenee jäseneen, johtohenkilöön, virkamieheen tai muuhun henkilöstöön kuuluvaan kohdistuva epäily, asianomaiselle on ilmoitettava tästä nopeasti ja hänelle annettava tilaisuus tulla kuulluksi häntä koskevista seikoista. Kuulemista voidaan lykätä, jos se on tutkimukseen liittyvistä syistä tai kansallisten oikeusviranomaisten suorittaman tutkinnan vuoksi välttämätöntä.

Kansallisen poliisi- tai oikeusviranomaisen pyytäessä lainkäytöllisen koskemattomuuden kumoamista OLAF antaa siitä lausunnon, jos pyyntö koskee toimielimen tai laitoksen johtohenkilöä, virkamiestä tai muuhun henkilöstöön kuuluvaa. OLAFille on ilmoitettava, jos esitetty pyyntö koskee toimielimen tai laitoksen jäsentä.

Tausta

EC Treaty muodostaa selkeän oikeusperustan yhteisön ja jäsenvaltioiden toiminnalle petosten ja muun yhteisön taloudellisia etuja vahingoittavan laittoman toiminnan torjumiseksi (280 artikla). Yhteisön käytössä olevat keinot petosten ja talousrikosten torjumiseksi tehostuivat huomattavasti Amsterdamin sopimuksen astuessa voimaan.

OLAF jatkaa edeltäjänsä, komission perustaman petostentorjunnan koordinoinnin työryhmän työtä. Edeltäjäänsä verrattuna OLAF on itsenäisempi etenkin tutkintatoiminnassaan. Tutkinnan lisäksi OLAF vastaa myös suunnittelu- ja lainvalmistelutehtävistä yhteisön etujen suojelemiseen ja petostentorjuntaan liittyvissä asioissa.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Päätös 1999/352/EY, EHTY, Euratom

28.4.1999

-

EYVL L 136, 31.5.1999

Asetus (EY) N:o 1073/1999

1.6.1999

-

EYVL L 136, 31.5.1999

Asetus (Euratom) N:o 1074/1999

1.6.1999

-

EYVL L 136, 31.5.1999

Toimielinten sopimus

1.6.1999

-

EYVL L 136, 31.5.1999

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta [KOM(2006) 244 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

 • Hallinto, toimielinten välinen yhteistyö ja valvontakomitea. Komissio katsoo, että tutkintaan liittyviin painopistealueisiin tarvitaan poliittista ohjausjärjestelmää. Komissio ehdottaa, että valvontakomitea kokoontuisi säännöllisesti muiden EU:n toimielinten kanssa käymään rakenteellista vuoropuhelua, jossa ei kuitenkaan puututa tutkimusten toteuttamiseen.
 • Asianosaisten oikeuksien turvaaminen. Komissio ehdottaa, että asetukseen sisällytetään yksityiskohtainen säännös sisäisissä ja ulkoisissa tutkimuksissa noudatettavista menettelyllisistä oikeusturvatakeista.
 • Tutkimusten valvonnan vahvistaminen. Menettelyllisten oikeusturvatakeiden noudattaminen on varmistettava parantamalla valvontaa; lisäksi on otettava käyttöön mahdollisuus pyytää lausuntoja. Tähän tehtävään ehdotuksessa esitetään neuvoa-antavaa tarkastajaa.
 • Tietojenvaihdon parantaminen. Tällä ehdotuksella komissio pyrkii parantamaan tietojenvaihtoa OLAFin sekä EU:n toimielinten ja elinten välillä, OLAFin ja jäsenvaltioiden välillä sekä OLAFin ja vihjeenantajien välillä.
 • OLAFin toiminnan tehostaminen. Komissio ehdottaa säännöksiä, joilla OLAFille annetaan mahdollisuus keskittyä toimintansa painopistealueisiin. Esimerkiksi tutkimusten aloittamista ja päättämistä on selvennettävä.
 • OLAFin tutkimusten tehostaminen. Komissio ehdottaa, että OLAFin tutkintavaltuuksia olisi selkeytettävä, kun tehdään ulkoisia tutkimuksia taloudellisista toimijoista, jotka saavat yhteisöltä varoja sopimusten, yleissopimusten tai avustuksista tehtyjen päätösten nojalla (suorat menot).
 • OLAFin pääjohtajan toimikausi. OLAFin pääjohtajan riippumattomuutta vahvistetaan siten, että hänen toimikauttaan ei voida uusia.

Yhteispäätösmenettely (COD/2006/0084)

Toimintakertomukset:

Euroopan petostentorjuntaviraston kertomus – Kahdeksas toimintakertomus, ajanjaksolle 1. tammikuuta 2007 – 31. joulukuuta 2007 [ei julkaistu EUVL:ssä].
Aiempien vuosien tärkeimpiä suuntauksia vahvistetaan tässä kahdeksannessa toimintakertomuksessa. OLAFin saamien tietojen määrä ja laatu ovat jatkuvasti kohentuneet viime vuosina, mikä on osoitus yleisön luottamuksesta virastoa kohtaan. OLAFissa käynnistettiin vuonna 2007 enemmän tapauksia kuin vuonna 2006. Päätettyjen tapauksien määrä kasvoi vastaavasti, toisin kuin aiempina vuosina, joille on ollut tyypillistä, että päätettyjen tapauksien määrä laski. Lisäksi OLAFin "omien tutkimusten" määrä on ylittänyt niiden tutkimuksien määrän, joissa virasto vain avustaa kansallisia viranomaisia. Tapauksien käsittelyn keskimääräinen kesto nousi hieman vuonna 2007, mikä johtuu viraston tällä hetkellä käsittelemien tapauksien monimutkaisuudesta ja siitä, että jäsenvaltiot tai ulkopuoliset kumppanit osallistuvat tutkimuksiin. OLAF tekee edelleen aktiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden, poliisiyhteistyöstä ja oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien EU:n elimien sekä kansainvälisten kumppanien kanssa petoksien torjumiseksi..

Euroopan petostentorjuntaviraston kertomus – Seitsemäs toimintakertomus(EN), ajanjaksolle 1. tammikuuta 2006 – 31. joulukuuta 2006 [ei julkaistu EUVL:ssä].
Kertomus, joka kattaa 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta 2006 välisen ajanjakson, on jatkoa kuudennelle vuosittaiselle toimintakertomukselle. Seitsemännessä kertomuksessa komissio arvioi tapahtuneet väärinkäytökset ja esittelee jäsenvaltioiden ja komission käyttämät tärkeimmät petosten torjuntaan ja estämiseen tähtäävät toimet. Kertomuksessa esitetään lisäksi yksityiskohtaisesti, miten OLAF tekee päätöksensä aloittaa tutkinnan petosten torjumiseksi, sekä selitetään, miten tapauksia hallinnoidaan.

Euroopan petostentorjuntaviraston kertomus – Kuudes toimintakertomus (EN ), ajanjaksolle 1. heinäkuuta 2004 – 31. joulukuuta 2005 [ei julkaistu EUVL:ssä].

Arviointikertomus: Komission kertomus, 2. huhtikuuta 2003: Arviointi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) toiminnasta [KOM(2003) 154 lopullinen – EUVL C 76, 25.3.2004].

Toimielinten päätökset:

Neuvoston päätös 1999/394/EY, tehty 25 päivänä toukokuuta 1999, petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumista koskevien sisäisten tutkimusten edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä [EYVL L 149, 16.6.1999].
Tässä toimielinten välisen sopimuksen mukaisessa päätöksessä täsmennetään neuvoston velvollisuus toimia yhteistyössä OLAFin kanssa ja antaa sille tietoja; päätöksen mukaan turvallisuusyksiköllä on myös velvollisuus avustaa OLAFin henkilöstöä. Lisäksi päätökseen sisältyy OLAFin velvollisuus antaa tietoja tutkimustensa kohteena oleville henkilöille.

Komission päätös 1999/396/EY, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1999, petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumista koskevien sisäisten tutkimusten edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä [EYVL L 149, 16.6.1999].
Tässä toimielinten välisen sopimuksen mukaisessa päätöksessä täsmennetään neuvoston velvollisuus toimia yhteistyössä OLAFin kanssa ja antaa sille tietoja; päätöksen mukaanturvallisuusyksiköllä on myös velvollisuus avustaa OLAFin henkilöstöä. Lisäksi päätöksessä vahvistetaan OLAFin velvollisuus antaa tietoja tutkimustensa kohteena oleville henkilöille.

Euroopan parlamentin päätös, tehty 18 päivänä marraskuuta 1999, petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumista koskevien sisäisten tutkimusten edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä [Euroopan parlamentin asetus, liite XI – EUVL L 44, 15.2.2005].
Tässä toimielinten välisen sopimuksen mukaisessa päätöksessä täsmennetään Euroopan parlamentin velvollisuus toimia yhteistyössä OLAFin kanssa ja antaa sille tietoja sekä turvallisuusyksikön velvollisuus avustaa OLAFin henkilöstöä. Lisäksi päätökseen sisältyy OLAFin velvollisuus antaa tietoja tutkimustensa kohteena oleville henkilöille.

Euroopan keskuspankin päätös 1999/726/EY, tehty 7 päivänä lokakuuta 1999, petosten torjunnasta [EYVL L 291, 12.11.1999].
Päätöksen tarkoituksena on varmistaa Euroopan keskuspankin (EKP) riittävä suojelu petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta pysyttäen samalla ennallaan nykyinen EKP:n ja Euroopan yhteisöjen toimielinten välinen vastuun jako ja tasapaino.
Tätä varten päätöksellä perustetaan petostentorjuntakomitea, jonka tehtävänä on valvoa EKP:n sisäisen tarkastuksen osaston riippumattomuutta ja toimintaa.
Petostentorjuntakomitea vastaa myös suhteista OLAFin valvontakomiteaan. Näissä suhteissa noudatetaan EKP:n päätöksellä vahvistettuja periaatteita.

Yhteisöjen tuomioistuimen päätös, tehty 26 päivänä lokakuuta 1999, petosten, lahjonnan ja yhteisöjen etua vahingoittavan muun laittoman toiminnan torjumista koskevien sisäisten tutkimusten edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä [ei julkaistu EYVL:ssä].
Tässä OLAFin perustamista koskevien asetusten mukaisessa päätöksessä täsmennetään yhteisöjen tuomioistuimen velvollisuus toimia yhteistyössä OLAFin kanssa ja antaa sille tietoja. Lisäksi päätöksessä määrätään menettelyistä, joita OLAFin henkilöstön on noudatettava sisäisiä tutkimuksia tehdessään. Päätöksessä evätään käsittelyn salaisuutta koskevan periaatteen mukaisesti OLAFin oikeus saada haltuunsa säilytettäviä asiakirjoja silloin, kun oikeusjuttu on vireillä tai kun sen käsittely on päättynyt.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2003, jolla kumotaan Euroopan keskuspankin päätös (1999/726/EY) petosten torjunnasta ja yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (Asia C-11/00).

Viimeisin päivitys 05.11.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun