RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 23 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig blev oprettet i 1999 for at intensivere og effektivisere bekæmpelsen af svig og enhver anden ulovlig aktivitet til skade for Fællesskabets interesser.

DOKUMENT

Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom af 28. april 1999 om oprettelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Arbejdsgang:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

Interinstitutionel aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF).

RESUMÉ

Ved denne afgørelse oprettes Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der er en del af Europa-Kommissionen med en særlig uafhængig status, hvad angår gennemførelse af undersøgelser vedrørende bekæmpelse af svig. To forordninger og en interinstitutionel aftale fastsætter de nærmere vilkår for OLAF's arbejde.

OLAF's kompetenceområder

Kommissionens afgørelse vedrører oprettelsen af OLAF og dets forskellige beføjelser som skal:

 • foretage eksterne administrative undersøgelser med henblik på at styrke bekæmpelsen af svig, korruption og alle andre former for ulovlig virksomhed, der skader Fællesskabernes finansielle interesser, og med henblik på at bekæmpe svig i forbindelse med andre forhold eller andre former for virksomhed udført i strid med fællesskabsretten;
 • foretage interne administrative undersøgelser, der tager sigte på at:
  1. bekæmpe svig, korruption og alle andre former for ulovlig virksomhed, der skader Fællesskabets finansielle interesser
  2. efterspore alvorlige tjenstlige forseelser, der kan udgøre en tilsidesættelse af tjenestemænds og øvrige ansattes pligter, og som kan give anledning til disciplinærsager og i givet fald straffesager, eller som kan udgøre en tilsidesættelse af de tilsvarende pligter, der påhviler medlemmer af institutionerne og organerne eller medlemmer af personalet ved institutionerne og organerne, som ikke er underlagt vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne
 • foretage undersøgelser inden for andre områder på anmodning af fællesskabsinstitutioner og -organer;
 • bidrage til at styrke samarbejdet med medlemsstaterne om bekæmpelse af svig;
 • udvikle strategier for bekæmpelse af svig (forberede lovgivning og andre retsforskrifter inden for kontorets arbejdsområder);
 • iværksætte alle øvrige operationelle aktiviteter med henblik på bekæmpelse af svig (udvikle infrastrukturer, indsamle og udnytte oplysninger, yde teknisk bistand);
 • samarbejde direkte med de nationale retshåndhævende myndigheder og retsmyndigheder;
 • repræsentere Kommissionen, når det drejer sig om bekæmpelse af svig.

OLAF's eksterne beføjelser til at foretage kontrolundersøgelser er hovedsagligt de beføjelser, som Kommissionen havde i medfør af forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 (beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser) og nr. 2185/96 (Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser). OLAF arbejder desuden på grundlag af forordning (EF) 515/97 på gensidig administrativ bistand.

Retningslinjer for gennemførelse af OLAF's undersøgelser

De to forordninger om undersøgelser, der foretages af OLAF, hvoraf den ene gælder for EF og den anden Euratom, nævner OLAF’s vigtigste opgaver og fastlægger de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af de administrative undersøgelser, som udføres af OLAF.

Hverken den eksterne kontrol og inspektion (i medlemsstaterne og i visse tredjelande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftaler med) eller den interne kontrol og inspektion (i de institutioner og organer, der er oprettet af traktaterne eller på grundlag af dem) berører medlemsstaternes beføjelser, hvad angår retsforfølgning.

Direktøren for OLAF indleder og leder undersøgelserne på eget initiativ eller på anmodning af en berørt medlemsstat (i forbindelse med eksterne undersøgelser) eller de berørte institutioner, organer, kontorer eller agenturer (i forbindelse med interne undersøgelser).

Som led i de eksterne undersøgelser foretager OLAF den kontrol på stedet, som Kommissionen havde ansvaret for i henhold til forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 og 2185/96.

Med hensyn til de interne undersøgelser kan OLAF omgående og uden varsel få adgang til alle skriftlige oplysninger, som institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne er i besiddelse af. OLAF kan også anmode enhver berørt person om mundtlige oplysninger og foretage kontrol på stedet af økonomiske operatører.

I forbindelse med interne undersøgelser skal OLAF, når det konstateres, at et medlem, en leder, en tjenestemand eller en anden ansat kan være personligt involveret, underrette den institution eller det organ, kontor eller agentur, som vedkommende tilhører, medmindre dette ikke er foreneligt med behovet for absolut fortrolighed af hensyn til undersøgelsen eller en eventuel national efterforskning.

På anmodning af OLAF eller på eget initiativ skal medlemsstaterne, institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne sende OLAF alle de dokumenter og oplysninger om en igangværende undersøgelse, som de er i besiddelse af.

Alle oplysninger, der sendes til OLAF, sikres den nødvendige beskyttelse.

Ved afslutningen af en undersøgelse udarbejder OLAF en rapport, som indeholder henstillinger om, hvordan undersøgelsen bør følges op. Rapporten sendes til medlemsstaterne, når der er tale om eksterne undersøgelser, og til institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne, når der er tale om interne undersøgelser.

Der er også mulighed for at sende oplysninger til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og til de berørte institutioner, organer, kontorer eller agenturer, mens undersøgelsen stadig er i gang (OLAF samarbejder direkte med de retshåndhævende- og judicielle myndigheder i medlemsstaterne).

Uafhængigheden af OLAF’s arbejde kontrolleres af et overvågningsudvalg, der består af fem uafhængige eksterne personer, der udnævnes af Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter fælles overenskomst. Hvis direktøren desuden mener at en foranstaltning udført af Kommissionen sætter spørgsmålstegn ved hans uafhængighed, har han ret til at tage sagen til Domstolen.

Ethvert medlem af personalet i en institution, et organ, et kontor eller et agentur som føler sig krænket af en intern undersøgelse, kan indgive klage til direktøren for OLAF eller tage sagen til Domstolen.

Den interinstitutionelle aftale mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen

Formålet med den interinstitutionelle aftale mellem Parlamentet , Rådet og Kommissionen er at garantere, at de interne undersøgelser kan gennemføres på ensartede betingelser i de tre institutioner og i alle de øvrige organer inden for fællesskabet, kontorer og agenturer, herunder Den Europæiske Investeringsbank (EIB ) og Den Europæiske Centralbank (ECB ).

Til det formål er de tre institutioner nået til enighed om at vedtage en intern afgørelse baseret på den standardafgørelse, der er knyttet som bilag til aftalen, og de opfordrer de øvrige institutioner, organer, kontorer og agenturer til at tiltræde aftalen.

Ifølge standardafgørelsen har generalsekretæren, tjenestegrenene og alle ansatte i institutionen, organet, kontoret eller agenturet pligt til i fuld udstrækning at samarbejde med OLAF’s medarbejdere, og de har desuden en generel oplysningspligt.

Når der opstår en formodning om svig, bestikkelse eller enhver anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabernes interesser:

 • skal enhver ansat omgående underrette sin kontorchef eller generaldirektør eller, såfremt han finder det hensigtsmæssigt, sin generalsekretær eller OLAF direkte;
 • skal generalsekretæren eller den pågældende generaldirektør, kontorchef eller leder omgående sende OLAF alle oplysninger, som lader formode, at der foreligger uregelmæssigheder;
 • skal medlemmer af institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne underrette formanden eller, såfremt de finder det hensigtsmæssigt, OLAF direkte.

Hvis det under en intern undersøgelse viser sig, at et medlem, en leder, en tjenestemand eller en anden ansat er personligt involveret, skal den pågældende underrettes hurtigt. Han/hun opfordres til at udtale sig om de faktiske omstændigheder, som berører ham/hende. Denne opfordring kan udsættes til senere, hvis det er nødvendigt af hensyn til undersøgelsen og en eventuel national retslig efterforskning.

OLAF skal udtale sig om enhver anmodning fra en politimyndighed eller en retslig myndighed i en medlemsstat om ophævelse af immunitet, hvis anmodningen vedrører en leder, en tjenestemand eller en anden ansat i en institution, et organ, et kontor eller et agentur. Hvis anmodningen vedrører et medlem af en institution eller et organ, underrettes OLAF.

Kontekst

EF-traktaten udgør et eksplicit retsgrundlag for Fællesskabets og medlemsstaternes indsats for at bekæmpe svig og andre former for ulovlig virksomhed, der skader Fællesskabets finansielle interesser (artikel 280). Med Amsterdam-traktatens ikrafttræden er de midler, Fællesskabet kan benytte til at bekæmpe svig og økonomisk og finansiel kriminalitet, blevet styrket ganske betydeligt.

Med denne pakke af foranstaltninger erstattes Kommissionens taskforce for bekæmpelse af svig af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), som ud over en række undersøgelsesopgaver har ansvaret for at udarbejde og forberede lovgivning vedrørende beskyttelse af Fællesskabernes interesser og bekæmpelse af svig. OLAF er mere uafhængigt ved udøvelsen af sin undersøgelsesfunktion end sin forgænger.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom

28.4.1999

-

EFT L 136 af 31.5.1999

Forordning 1073/1999/EF

1.6.1999

-

EFT L 136 af 31.5.1999

Forordning (Euratom) nr. 1074/1999

1.6.1999

-

EFT L 136 af 31.5.1999

Interinstitutionel aftale

1.6.1999

-

EFT L 136 af 31.5.1999

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) [KOM(2006) 244 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Forslaget indeholder følgende hovedelementer:

 • Styring, samarbejde mellem institutionerne og overvågningsudvalget. Kommissionen mener, der er behov for politisk styring af prioriteringen i forbindelse med undersøgelsesaktiviteter. Kommissionen foreslår regelmæssige møder mellem overvågningsudvalget og de andre europæiske institutioner som led i en struktureret dialog, uden at det dog skal gribe ind i selve forløbet af undersøgelserne.
 • Sikring af de implicerede personers rettigheder. Kommissionen foreslår, at forordningen skal indeholde en specifik bestemmelse om processuelle garantier i forbindelse med interne og eksterne undersøgelser.
 • Styrkelse af kontrollen af undersøgelserne. Der skal sikres overholdelse af de processuelle garantier gennem en styrket kontrol, og det skal være muligt at anmode om udtalelser. Der stilles, i den henseende en, høringskonsulent til rådighed.
 • Forbedring af informationsformidling. Kommissionen ønsker med dette forslag at forbedre informationsformidlingen mellem OLAF og de europæiske institutioner og organer, mellem OLAF og medlemsstaterne og ligeledes mellem OLAF og anmelderne.
 • Styrkelse af OLAF’s konkrete indsats. Kommissionen foreslår bestemmelser, der giver OLAF mulighed for at koncentrere sig om prioriterede tiltag. Det skal bl.a. afklares, hvilke procedurer der gælder for indledning og afslutning af undersøgelser.
 • Forbedring af effektiviteten af OLAF’s undersøgelser. Kommissionen foreslår at præcisere OLAF’s undersøgelsesbeføjelser i forbindelse med eksterne undersøgelser vedrørende økonomiske aktører, der modtager fællesskabsmidler på grundlag af kontrakter eller støtteaftaler (direkte udgifter).
 • Beføjelser for kontorets generaldirektør. For at styrke generaldirektøren for OLAF’s uafhængighed, skal embedsperioden ikke kunne forlænges.

Fælles beslutningsprocedure (COD/2006/0084)

Aktivitetsrapporter:

Rapport fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig – ottende aktivitetsrapport - (DE ) (EN ) (FR ) for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 [ikke offentliggjort i EUT].
Denne ottende aktivitetsrapport understøtter hovedtendenserne fra foregående år. Mængden og kvaliteten af information fra OLAF er stødt taget til i de seneste år, hvilket bekræfter offentlighedens tillid til kontoret. I løbet af 2007, åbnede OLAF flere sager end i 2006. Ligeledes steg antallet af afsluttede sager, i modsætning til foregående år som har været præget af et faldende antal afsluttede sager. Desuden har antallet af “egen undersøgelser” udført af OLAF overgået antallet af undersøgelser, hvor OLAF udelukkende giver støtte til nationale myndigheder. Sagernes gennemsnitlige varighed steg svagt i 2007, på grund af sagernes kompleksitet som kontorerne møder nu til dags og nødvendigheden af at involvere medlemsstaterne eller udefrakommende parter. OLAF har aktivt fortsat sit samarbejde med medlemsstaterne, EU, organer som er ansvarlige for politi- og juridisk samarbejde og internationale parter i bekæmpelsen af svig.

Rapport fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig – syvende aktivitetsrapport for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 (EN ) [ikke offentliggjort i EUT].
Rapporten dækker perioden 1. januar til 31. december 2006 og følger efter den sjette aktivitetsrapport. I den syvende årsrapport vurderer Europa-Kommissionen de konstaterede uregelmæssigheder og gør rede for de vigtigste foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og Europa-Kommissionen i 2006 for at forbedre forebyggelsen og bekæmpelsen af svig. Endvidere beskrives det i rapporten, hvordan OLAF beslutter at indlede en undersøgelse med henblik på at bekæmpe svig, og sagsbehandlingen forklares.

Rapport fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig - sjette aktivitetsrapport - (DE ) (EN ) (FR ) for perioden 1. juli 2004 til 31. december 2005 [ikke offentliggjort i EUT].

Evalueringsrapporter: Kommissionens rapport af 2. april 2003 - Evaluering af OLAF's (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) aktiviteter [KOM(2003) 154 endelig – EUT C 76 of 25.3.2004].

Institutionernes afgørelser:

Rådets afgørelse 1999/394/EF af 25. maj 1999 om betingelser og nærmere vilkår for de interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og alle andre ulovlige aktiviteter til skade for Fællesskabernes interesser [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 149 af 16.6.1999].
I denne afgørelse præciseres det i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale, at Rådet har pligt til at samarbejde med OLAF og oplysningspligt og at Kommissionens sikkerhedskontor har pligt til at bistå kontorets ansatte, mens OLAF har pligt til at underrette de personer, som er involveret i en af kontorets undersøgelser.

Kommissionens afgørelse 1999/396/EF af 2. juni 1999 om betingelser og nærmere vilkår for de interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og alle andre ulovlige aktiviteter til skade for Fællesskabernes interesser [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 149 af 16.6.1999].
I denne afgørelse præciseres det i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale, at Kommissionen har pligt til at samarbejde med OLAF og oplysningspligt, og at Kommissionens sikkerhedskontor har pligt til at bistå kontorets ansatte, mens OLAF har pligt til at underrette de personer, som er involveret i en af kontorets undersøgelser.

Europa-Parlamentets afgørelse af 18. november 1999 om betingelser og nærmere vilkår for de interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og alle andre ulovlige aktiviteter til skade for Fællesskabernes interesser [Europa-Parlamentets forretningsorden, Bilag XI - EUT L 44 af 15.2.2005].
I overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale præciseres det i denne afgørelse, at Europa-Parlamentet har pligt til at samarbejde med OLAF og oplysningspligt. Afgørelsen fastslår, at Europa-Parlamentet har pligt til at bistå de ansatte i Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Den forpligter OLAF til at underrette de personer, der er involveret i en af kontorets undersøgelser.

Afgørelse 1999/726/EF den Europæiske Centralbanks afgørelse af 7. oktober 1999 om bekæmpelse af svig – [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 291 af 12.11.1999].
Denne afgørelse har til formål at sikre en tilstrækkelig beskyttelse mod svig og andre former for ulovlig aktivitet i Den Europæiske Centralbank (ECB), samtidig med at den nuværende ansvarsfordeling og balance mellem ECB og fællesskabsinstitutionerne bevares.
Til det formål indføres der med afgørelsen et udvalg for bekæmpelse af svig, der skal sikre, at ECB's Direktorat for Intern Revision arbejder uafhængigt. Udvalget for bekæmpelse af svig skal også varetage forbindelserne med OLAF's overvågningsudvalg. Disse forbindelser beror på de principper, der er fastlagt i en afgørelse truffet af ECB.

Domstolens afgørelse af 26. oktober 1999 om betingelser og nærmere vilkår for de interne undersøgelser i forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og alle andre ulovlige aktiviteter til skade for Fællesskabernes interesser [ikke offentliggjort i EUT].
I denne afgørelse præciseres det i overensstemmelse med forordningerne om oprettelse af OLAF, at Domstolen har pligt til at samarbejde med kontoret og oplysningspligt. Desuden indeholder afgørelsen bestemmelser om de procedurer, som OLAF's ansatte skal følge under gennemførelsen af interne undersøgelser. I overensstemmelse med princippet om fortrolighed i forbindelse med Domstolens rådslagninger og afstemninger har OLAF, ifølge afgørelsen, ikke adgang til dokumenter, som Domstolen er i besiddelse af i forbindelse med behandlingen af en igangværende eller afsluttet retssag.

EF-Domstolens dom af 10. juli 2003 om ophævelse af Den Europæiske Centralbanks afgørelse 1999/726/EF om bekæmpelse af svig og beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser (sag C-11/00).

Seneste ajourføring: 05.11.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top