RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)

Evropský úřad pro boj proti podvodům byl zřízen v roce 1999 s cílem rozšířit rozsah a zvýšit účinnost boje proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Společenství.

AKTY

Rozhodnutí Komise 1999/352/ES, ESUO, Euratom ze dne 28. dubna 1999 o zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Provozní postupy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

Nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

Interinstitucionální dohoda ze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

PŘEHLED

Toto rozhodnutí zřizuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který je součástí Evropské komise a má zvláštní nezávislý statut pro provádění vyšetřování v rámci boje proti podvodům. Dvě nařízení a interinstitucionální dohoda stanovují, jak má pracovat.

Kompetence OLAF

Rozhodnutí Komise zřizuje úřad a stanovuje jeho pravomoci:

 • provádět vnější správní vyšetřování v rámci boje proti podvodům, korupci a veškeré jiné protiprávní činnosti poškozující finanční zájmy Společenství a proti jakýmkoli jiným činům nebo jednání hospodářských subjektů porušujícím předpisy Společenství;
 • provádět vnitřní správní vyšetřování za účelem:
  1. boje proti podvodům, korupci a veškeré jiné protiprávní činnosti poškozující finanční zájmy Společenství;
  2. vyšetřování závažných činů souvisejících s výkonem odborné činnosti, které mohou představovat porušení povinností úředníky a zaměstnanci Společenství, jež může vést k disciplinárnímu a popřípadě i trestnímu řízení, nebo porušení obdobných povinností členy orgánů, subjektů, úřadů a agentur nebo jejich zaměstnanci, na které se nevztahuje služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství;
 • provádět vyšetřování v jiných oblastech na žádost orgánů a subjektů Společenství;
 • přispívat k posilování spolupráce s členskými státy v oblasti boje proti podvodům;
 • rozvíjet strategie boje proti podvodům (příprava právních a správních podnětů v oblasti činnosti úřadu);
 • provádět operativní činnost Komise v souvislosti s bojem proti podvodům (vytvoření infrastruktury, shromažďování a analýza informací, poskytování technické pomoci);
 • udržovat přímé spojení s vnitrostátními donucovacími a justičními orgány;
 • zastupovat Komisi v oblasti boje proti podvodům.

K vnějším vyšetřovacím pravomocem úřadu OLAF patří zejména pravomoci, které byly Komisi svěřeny v nařízeních (ES, Euratom) č. 2988/95 (finanční zájmy Evropských společenství)

a (ES, Euratom) č. 2185/96 (kontroly a inspekce na místě prováděné Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství). Úřad dále pracuje na základě nařízení (ES) č. 515/97 o vzájemné správní pomoci.

Jak úřad OLAF provádí vyšetřování

Uvedená dvě nařízení o vyšetřování úřadem, z nichž jedno se týká ES a druhé Euratomu, opakují hlavní funkce úřadu a definují praktická opatření pro provádění správních vyšetřování, za které je úřad zodpovědný.

Úřad provádí vnější kontroly a ověřování (v členských státech a v některých nečlenských zemích, se kterými má Společenství dohodu o spolupráci) a vnitřní kontroly a ověřování (v orgánech a subjektech vytvořených Smlouvami nebo na jejich základě). Tyto kontroly a ověřování nemají dopad na pravomoci členských států v oblasti trestního stíhání.

Ředitel úřadu zahajuje a řídí vyšetřování z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti členského státu se zájmem o danou záležitost (v případě vnějšího vyšetřování) nebo na základě žádosti dotčeného orgánu či subjektu (v případě vnitřního vyšetřování).

V rámci vnějšího vyšetřování úřad provádí kontroly na místě, za které je Komise odpovědná v rámci nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 a (ES, Euratom) č. 2185/96.

V rámci vnitřního vyšetřování má úřad právo na okamžitý a neohlášený přístup k informacím, jimiž disponují orgány, subjekty, úřady a agentury. Úřad také může kohokoli zúčastněného požádat o ústní informace a provádět kontroly na místě u hospodářských subjektů.

Pokud úřad při vnitřním vyšetřování zjistí, že mohl být osobně zapojen člen, vedoucí pracovník, úředník nebo jiný pracovník, informuje příslušný orgán, subjekt, úřad či agenturu, ke které tato osoba patří, pokud ovšem prozrazení této informace není v rozporu s potřebou zachovat úplné utajení pro účely vyšetřování nebo možného vnitrostátního vyšetřování.

Na vyžádání úřadu OLAF nebo z vlastního podnětu jsou členské státy, orgány, subjekty, úřady a agentury povinny poskytnout úřadu jakýkoli dokument nebo informace, kterými disponují a které souvisejí s probíhajícím vyšetřováním.

Všechny informace předané úřadu budou náležitě chráněny.

Po skončení vyšetřování úřad sestaví zprávu zahrnující doporučení k tomu, jaké kroky by se měly podniknout. Zpráva se odešle členským státům v případě vnějšího vyšetřování a orgánům, subjektům, úřadům a agenturám v případě vnitřního vyšetřování.

Informace je také možné odeslat příslušným orgánům v členských státech a dotčeným orgánům, subjektům, úřadům a agenturám, když ještě vyšetřování probíhá (úřad je v přímém spojení s vnitrostátními donucovacími a justičními orgány).

Funkční nezávislost úřadu OLAF chrání dozorčí výbor, který se skládá z pěti nezávislých vnějších osob jmenovaných na základě společné dohody Evropského parlamentu, Rady a Komise. Dále, pokud se ředitel domnívá, že nějaké opatření Komise zpochybňuje jeho nezávislost, má právo podat žalobu u Soudního dvora.

Pokud kterýkoli pracovník orgánu, subjektu, úřadu či agentury Společenství cítí, že jeho zájmy jsou v průběhu vnitřního vyšetřování nepříznivě dotčeny, může podat stížnost řediteli úřadu nebo podat žalobu u Soudního dvora.

Interinstitucionální dohoda mezi Parlamentem, Radou a Komisí

Předmětem interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem , Radou a Komisí je zaručit to, aby bylo možné provádět vnitřní vyšetřování za rovnocenných podmínek v těchto třech orgánech a ve všech dalších subjektech, úřadech a agenturách Společenství, včetně Evropské investiční banky (EIB) a Evropské centrální banky (ECB).

Uvedené tři orgány se proto dohodly přijmout vnitřní rozhodnutí podle standardního vzoru připojeného k dohodě a vyzvat další orgány, subjekty, úřady a agentury, aby přistoupily k této dohodě.

Vzorové rozhodnutí vyžaduje, aby generální tajemník, útvary a všichni zaměstnanci orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury plně spolupracovali se zaměstnanci úřadu OLAF a poskytovali jim všechny užitečné informace.

Pokud lze vyvozovat, že se vyskytly možné případy podvodů, úplatkářství nebo jiné nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství:

 • členové, kteří se o takových skutečnostech dozvědí, neprodleně uvědomí vedoucího útvaru nebo generálního ředitele nebo, považují-li to za prospěšné, přímo generálního tajemníka nebo úřad OLAF;
 • generální tajemník, generální ředitelé a vedoucí útvarů nebo vedoucí pracovníci neprodleně uvědomí úřad o zjištěných skutečnostech, z nichž lze vyvozovat existenci nesrovnatelností;
 • členové orgánů, subjektů, úřadů nebo agentur uvědomí předsedu nebo, považují-li to za prospěšné, přímo úřad OLAF.

Pokud bude během vnitřního vyšetřování zřejmé, že je zapojen člen, vedoucí pracovník, úředník nebo jiný zaměstnanec, je dotyčná osoba urychleně vyrozuměna. Dotyčné osobě bude dána možnost vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se jí týkají. Toto pozvání může být odloženo, pokud je to nutné kvůli vyšetřování nebo následnému vnitrostátnímu soudnímu vyšetřování.

Úřad poskytuje stanovisko k žádosti o zbavení imunity ze strany policejních nebo justičních orgánů v členském státě, pokud se tato žádost týká vedoucích pracovníků, úředníků nebo zaměstnanců orgánu, subjektu, úřadu nebo agentury. Týká-li se žádost člena orgánu nebo subjektu, je o tom úřad uvědomen.

Kontext

Smlouva o ES stanovuje výslovný právní základ operací Společenství a členských států v boji proti podvodům a jiným protiprávním činnostem poškozujícím finanční zájmy Společenství (článek 280). Když vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva, Společenství získalo mnohem větší možnosti pro boj proti podvodům a potlačování hospodářské a finanční kriminality.

Zvláštní tým pro koordinaci boje proti podvodům tedy nahradil Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), který kromě provádění vyšetřování zodpovídá za navrhování a přípravu legislativy na ochranu finančních zájmů Společenství a pro boj proti podvodům. Úřad má větší míru nezávislosti při vyšetřování než jeho předchůdce.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 1999/352/ES, CECA, Euratom

28. 4. 1999

-

Úř. věst. L 136

ze dne 31. 5. 1999

Nařízení (ES) č. 1073/1999

1. 6. 1999

-

Úř. věst. L 136

 ze dne 31. 5. 1999

Nařízení (Euratom) č. 1074/1999

1. 6. 1999

-

Úř. věst. L 136

ze dne 31. 5. 1999

Interinstitucionální dohoda

1. 6. 1999

-

Úř. věst. L 136

ze dne 31. 5. 1999

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (KOM (2006) 244 v konečném znění – neuveřejněno v Úředním věstníku).
Návrh má v zásadě následující hlavní cíle:

 • Řízení, spolupráce mezi orgány a dozorčím výborem. Komise se domnívá, že existuje potřeba politického řízení v oblasti priorit souvisejících s vyšetřováním. Komise navrhuje pravidelné schůzky dozorčího výboru a dalších evropských orgánů v rámci strukturovaného dialogu bez jakéhokoli zásahu do průběhu vyšetřování.
 • Záruka práv dotčených osob. Komise navrhuje, aby se do nařízení zapracovalo podrobné ustanovení o procesních zárukách, které musí být v průběhu vnitřních i vnějších vyšetřování dodržovány.
 • Lepší monitorování vyšetřování. Měla by se zlepšit kontrola, která zajistí dodržování specifických postupů, a měla by se zavést možnost požádat o stanovisko. Zavádí se proto pozice poradce – kontrolora.
 • Zlepšení toku informací. Tímto návrhem chce Komise posílit tok informací mezi úřadem OLAF a evropskými orgány a mezi úřadem OLAF a členskými státy a také mezi úřadem OLAF a informátory.
 • Posílení operativní účinnosti úřadu OLAF. Komise navrhuje ustanovení, která úřadu umožní, aby se zaměřil na akční priority. Například je třeba objasnit postupy zahájení nebo skončení vyšetřování.
 • Zlepšení efektivity vyšetřování úřadu OLAF. Komise navrhuje objasnit vyšetřovací pravomoci úřadu v rámci vnějších vyšetřování hospodářských subjektů, které jsou příjemci finančních prostředků Společenství na základě smluv, dohod nebo rozhodnutí o finanční pomoci (přímé výdaje).
 • Funkční období generálního ředitele úřadu OLAF. S cílem posílit nezávislost generálního ředitele úřadu je třeba stanovit, že jeho funkční období není obnovitelné.

Postup spolurozhodování (COD/2006/0084)

Zprávy o činnosti:

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům – Osmá zpráva o činnosti (DE ) (EN ) (FR ) v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007.
Tato osmá zpráva o činnosti dokládá hlavní trendy v předchozích letech. Úřad OLAF zažil v uplynulých letech značný nárůst množství i kvality obdržených informací, což potvrzuje důvěru veřejnosti v OLAF. V roce 2007 bylo otevřeno více případů než v roce 2006. Podobně se zvýšil počet uzavřených případů oproti předchozím rokům, které byly charakterizovány snižujícím se počtem uzavřených případů. Dále počet „vlastních vyšetřování“, která úřad provádí, přesáhl počet vyšetřování, u kterých pouze poskytuje pomoc vnitrostátním orgánům. Průměrná délka trvání případů v roce 2007 mírně vzrostla v důsledku složitosti případů, které úřad dnes řeší, a nutnosti zapojení členských států nebo vnějších partnerů do vyšetřování. Úřad aktivně pokračuje ve spolupráci s členskými státy, orgány EU pověřenými policejní a soudní spoluprací a mezinárodními partnery v boji proti podvodům.

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům – Sedmá zpráva o činnosti (EN ) v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006. Tato zpráva navazuje na šestou zprávu o činnosti. Komise ve zprávě vyhodnocuje provedené nesrovnatelnosti a představuje nejdůležitější opatření, která v roce 2006 podnikly členské státy a sama Komise v oblasti předcházení a boje proti podvodům. Zpráva také podrobně popisuje, jak se úřad OLAF rozhoduje, zda má zahájit vyšetřování v rámci boje proti podvodům, a vysvětluje, jak jsou případy řízeny.

Zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům – Šestá zpráva o činnosti (DE ) (EN ) (FR ) v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005.

Hodnotící zpráva: Zpráva Komise (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) ze dne 2. dubna 2003 – Hodnocení činností Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) (KOM(2003) 154 v konečném znění).

Rozhodnutí orgánů:

Rozhodnutí Rady 1999/394/ES ze dne 25. května 1999 o podmínkách a postupech vnitřního vyšetřování pro boj proti podvodům, úplatkářství a jiné nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství.

Jak stanoví interinstitucionální dohoda, toto rozhodnutí uvádí, že Rada má spolupracovat s úřadem OLAF a informovat jej; bezpečnostní kanceláři také ukládá povinnost napomáhat zaměstnancům úřadu. Úřad má zase povinnost informovat osoby, které jsou předmětem jeho vyšetřování.

Rozhodnutí Komise 1999/396/ES ze dne 2. června 1999 o podmínkách a postupech vnitřního vyšetřování pro boj proti podvodům, úplatkářství a jiné nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství.
Jak stanoví interinstitucionální dohoda, toto rozhodnutí uvádí, že Komise má spolupracovat s úřadem OLAF a informovat jej; bezpečnostní kanceláři také ukládá povinnost napomáhat zaměstnancům úřadu. Úřad má zase povinnost informovat osoby, které jsou předmětem jeho vyšetřování.

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 1999 o podmínkách vnitřního vyšetřování v souvislosti s předcházením podvodům, úplatkářství a jakékoli nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství (Jednací řád Evropského parlamentu, příloha XI).
Jak stanoví interinstitucionální dohoda, toto rozhodnutí uvádí, že Evropský parlament má spolupracovat s úřadem a informovat jej. Rozhodnutí ukládá povinnost bezpečnostní kanceláři Parlamentu napomáhat zaměstnancům úřadu. Úřad má zase povinnost informovat osoby, které jsou předmětem jeho vyšetřování.

Rozhodnutí Evropské centrální banky 1999/726/ES ze dne 7. října 1999 o předcházení podvodům.
Účelem rozhodnutí je poskytovat dostatečnou ochranu před podvody a jinými protiprávními činnostmi v Evropské centrální bance (ECB) při zachování současné dělby a vyváženosti odpovědností mezi ECB a evropskými orgány.
Proto rozhodnutí zřizuje výbor pro boj proti podvodům, který má monitorovat nezávislost a fungování ředitelství interního auditu ECB. Výbor pro boj proti podvodům je také pověřen stykem s dozorčím výborem OLAF. Tyto vztahy se řídí zásadami stanovenými rozhodnutím ECB.

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 26. října 1999 o podmínkách a postupech vnitřního vyšetřování pro boj proti podvodům, úplatkářství a jiné nedovolené činnosti poškozující zájmy Společenství.
V souladu s ustanoveními nařízení zřizujícími úřad OLAF toto rozhodnutí vyžaduje, aby soud s úřadem spolupracoval a informoval jej. Stanovuje také postupy, které mají pracovníci úřadu dodržovat při provádění vnitřních vyšetřování. V souladu se zásadou utajení odpírá úřadu OLAF přístup k dokumentům, kterými disponuje v souvislosti se soudními projednáváními, která probíhají nebo byla ukončena.

Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 2003 o zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky 1999/726/ES o předcházení podvodům a ochraně finančních zájmů Společenství (věc C-11/00).

Poslední aktualizace: 05.11.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky