RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eвропейска служба за борба с измамите (OLAF)

Европейската служба за борба с измамите е създадена през 1999 г. с оглед разширяване на обхвата и подобряване на ефективността на мерките за борба с измамите и другите нелегални дейности, накърняващи интересите на Общността.

АКТОВЕ

Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF).

Начин на работа:

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Междуинституционно споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

ОБОБЩЕНИЕ

С това решение се създава Европейската служба за борба с измамите (OLAF), която е част от Европейската комисия със специален независим статут за провеждане на разследвания при борба с измамите. Работата ѝ е регламентирана от два регламента и едно междуинституционно споразумение.

Компетентност на OLAF

Решението на Комисията създава OLAF и установява всичките ѝ правомощия, които са:

 • да извършва външни административни разследвания като част от борбата срещу измамите, корупцията и други нелегални дейности, които влияят неблагоприятно върху финансовите интереси на Общността, и с цел борба с измамите, включващи всякакво друго действие или дейност в нарушение на разпоредбите на Общността;
 • да извършва вътрешни административни разследвания за целите на:
  1. борбата срещу измамите, корупцията и други нелегални дейности, които влияят неблагоприятно върху финансовите интереси на Общността;
  2. разследване на сериозни ситуации, свързани с освобождаването от професионални задължения, което може да представлява невъзможност за спазване на задълженията на длъжностните лица и служителите на Общностите, които следва да доведат до дисциплинарно, или където е уместно, наказателно производство, или невъзможност за спазване на аналогичните задължения на членовете на институциите, органите, службите или агенциите, или техния персонал, които не подлежат на Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейските общности;
 • да изпълнява назначените разследвания в други области по искане на институциите и органите на Общността;
 • да помага за укрепване на сътрудничеството с държавите-членки в областта на предотвратяване на измамите;
 • да разработва стратегии за борба с измамите (чрез изготвянето на законодателни и регулаторни инициативи в сферите на дейност на Службата);
 • да привежда в действие всяка друга оперативна дейност при борбата с измамите (развиване на инфраструктурата, събиране и анализиране на информацията, осигуряване на техническа подкрепа);
 • да поддържа пряк контакт с националните правоприлагащи служби и съдебни власти;
 • да представлява Комисията в областта на предотвратяване на измамите.

Правомощията за външни разследвания на OLAF са главно тези, дадени на Комисията съгласно регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 (защита на финансовите интереси на Европейските общности) и (Евратом, ЕО) № 2185/96 (контрол и проверки на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности). Освен това OLAF работи на базата на Регламент (ЕО) № 515/97 относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси.

Как OLAF предприема своите разследвания

Двата регламента относно разследванията на OLAF, като единият се прилага за ЕО, а другият за Евратом, формулират отново основните функции на Службата и дефинират практическите договорености за извършването на административните разследвания, за които тя отговаря.

Контролът и проверките, извършвани от OLAF във външен (в държавите-членки и в определени държави извън ЕС, с които Общността има споразумения за сътрудничество) и вътрешен (в рамките на институциите и органите, създадени чрез или на базата на Договорите) план, не засягат правомощията на държавите-членки в областта на углавното преследване.

Директорът на OLAF стартира и ръководи разследванията по своя инициатива или по искане на държава-членка, заинтересована от въпроса (при външните разследвания) или на засегнатата институция или орган (при вътрешните разследвания).

Като част от външните си разследвания OLAF извършва проверките на място, за които Комисията отговаря съгласно регламенти (ЕО, Евратом) № 2988/95 и (Евратом, ЕО) № 2185/96.

При вътрешните си разследвания OLAF има правото на незабавен и необявен достъп до всякаква информация, съхранявана от институциите, органите, службите и агенциите на Общността. Тя също може да поиска от всички заинтересовани устна информация и да извършва проверки на място на икономическите оператори.

Когато в хода на вътрешно разследване Службата открие, че член, ръководител, длъжностно лице или друг служител може да бъде лично засегнат, тя уведомява институцията, органа, службата или агенцията, към която лицето принадлежи, освен когато разкриването на подобна информация е несъвместимо с необходимостта да се пази пълна строга поверителност за целите на разследването или на евентуалното национално разследване.

При поискване от OLAF или по тяхна собствена инициатива държавите-членки, институциите, органите, службите и агенциите са длъжни да предоставят на Службата всички притежавани от тях документи или сведения, които се отнасят до провежданото разследване.

Цялата информация, предадена на Службата, ще бъде съответно защитена.

При завършване на разследването OLAF изготвя доклад, включващ препоръки относно мерките, които трябва да се предприемат. Докладът се изпраща на държавите-членки при външните разследвания и на институциите, органите, службите и агенциите при вътрешните разследвания.

Информацията може също да бъде изпращана на компетентните органи в държавите-членки и на засегнатите институции, органи, служби и агенции, докато все още тече разследването (Службата е в пряк контакт с националните правоприлагащи служби и съдебни власти).

Оперативната независимост на OLAF е защитена от Надзорен комитет, съставен от пет независими външни лица, назначени чрез общо споразумение на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Освен това, ако директорът счита, че дадена мярка, предприета от Комисията, подлага под въпрос неговата независимост, той има правото да сезира Съда срещу нея.

Всеки член на екипа на институция, орган, служба или агенция на Общността, който чувства, че интересите му са неблагоприятно засегнати в хода на вътрешното разследване, може да предяви оплакване пред директора на OLAF или да сезира Съда.

Междуинституционно споразумение между Парламента, Съвета и Комисията

Предметът на Междуинституционното споразумение между Европейския парламент , Съвета и Комисията е да гарантира, че вътрешните разследвания могат да се провеждат при еквивалентни условия в трите институции и във всички други органи, служби и агенции на Общността, включително Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската централна банка (ЕЦБ).

За да постигнат това, трите институции са се споразумели да приемат вътрешно решение на базата на стандартния модел, анексирано към Споразумението, и да апелират към другите институции, органи, служби и агенции да се присъединят към Споразумението.

Еталонното решение изисква от генералния секретар, отделите и всички членове на екипа на въпросната институция, орган, служба или агенция да сътрудничат изцяло на агентите на OLAF и да предоставят цялата полезна информация.

При презумпция за измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща интересите на Общностите:

 • всеки член, който узнае за подобно доказателство, трябва надлежно да уведоми ръководителя на своята служба или генералния директор, или ако сметне, че е полезно – директно своя генерален секретар или OLAF;
 • генералният секретар, генералните директори и ръководителите на служби или управителите трябва да предадат на OLAF без закъснение всички доказателства, от които може да се предположи наличието на нередности;
 • членовете на институции, органи, служби или агенции трябва да уведомят председателя, или където е уместно, директно OLAF.

Когато по време на вътрешно разследване стане ясно, че е замесен член, управител, длъжностно лице или друг служител, въпросното лице се уведомява бързо. Той/тя ще бъдат извикани да представят своята гледна точка по въпросите, които ги касаят. Поканата може да бъде отложена, когато се налага за целите на разследването или за последващи национални съдебни запитвания.

OLAF предоставя становище по дадено искане за сваляне на имунитет от полицейските или съдебните власти на държава-членка, ако искането се отнася до ръководител, длъжностно лице или друг служител на институция, орган, служба или агенция. Ако искането касае член на институция или орган, Службата се уведомява.

Контекст

Договорът за ЕО предоставя изрична законова база за работата на Общността и държавите-членки при борбата с измамите и другите незаконни дейности, които вредят на финансовите интереси на Общността (член 280). Влизането в сила на Договора от Амстердам предостави на Общността много повече материални средства за борба с измамите и за изкореняването на икономическата и финансовата престъпност.

Така Оперативната група със специална задача за координиране предотвратяването на измами към Комисията бе заменена от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), която освен да извършва разследвания, отговаря и за разработването и изготвянето на законодателство за опазване на финансовите интереси на Общността и борбата срещу измамите. OLAF се ползва с по-голяма самостоятелност от предшественика си при провеждане на разследванията.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониране в държавите-членкиОфициален вестник
Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом

28.4.1999 г.

ОВ L 136 от 31.5.1999 г.

Регламент (ЕО) № 1073/1999

1.6.1999 г.

ОВ L 136 от 31.5.1999 г.

Регламент (Евратом) № 1074/1999

1.6.1999 г.

ОВ L 136 от 31.5.1999 г.

Междуинституционно споразумение

1.6.1999 г.

ОВ L 136 от 31.5.1999 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета, изменящ Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) [COM(2006) 244 окончателен — непубликувано в Официален вестник].
По същество предложението има следните основни цели:

 • Управление, сътрудничество между институциите и Надзорния комитет. Комисията вижда необходимостта от политическо управление относно приоритетите, свързани с разследващите дейности. Тя предлага редовни срещи между Надзорния комитет и другите европейски институции като част от структурния диалог, без да се намесва в разследващите дейности.
 • Гарантиране на правата на замесените лица. Комисията предлага в регламента да се включи подробна разпоредба относно процедурните гаранции, които трябва да бъдат спазвани при провеждането на вътрешни и външни разследвания.
 • Подобрен мониторинг на разследванията. Мониторингът, който гарантира спазването на конкретните процедури, трябва да се подобри и да се въведе възможността за изискване на становище. За изпълнението на тази роля е осигурен консултант по прегледа.
 • Подобряване на информационния поток. С това предложение Комисията възнамерява да подобри потока от информация между OLAF и европейските органи и институции, между OLAF и държавите-членки, както и между OLAF и разобличителите.
 • Укрепване на оперативната ефективност на OLAF. Комисията предлага мерки, които ще позволят на OLAF да се концентрира върху приоритетните си действия. Например, необходимо е разяснение при откриването и закриването на разследванията.
 • Подобряване на ефективността на разследванията на OLAF. Комисията предлага да разясни правомощията за разследване на OLAF в контекста на външните разследвания, засягащи икономически оператори, които получават средства от Общността на базата на договори, споразумения или грантове (директни разходи).
 • Мандат на генералния директор. За генералния директор на OLAF трябва да се въведе мандат без подновяване с цел укрепване на независимостта.

Процедура за съвместно решение (COD/2006/0084)

Отчети за дейността:

Отчет на Европейската служба за борба с измамите — Осми отчет за дейността (DE ) (EN ) (FR ) за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г. [непубликуван в Официален вестник].
Осмият отчет за дейността материализира основните тенденции от предходните години. Обемът и количеството информация, получена от OLAF, постоянно се увеличават през последните години, потвърждавайки общественото доверие в Службата. През 2007 г. OLAF е открила повече случаи в сравнение с 2006 г. Аналогично броят на закритите случаи също се е увеличил в контраст с предходните години, които се характеризират с намаляващ брой на закритите случаи. Нещо повече, обемът на „собствените разследвания“, провеждани от OLAF, надхвърля обема на разследванията, при които тя само предоставя съдействие на националните органи. Средната продължителност на случаите се е увеличила леко през 2007 г. поради сложността на казусите, пред които е изправена Службата днес, и поради необходимостта от ангажиране на държави-членки или външни партньори в разследванията. OLAF активно продължава сътрудничеството си с държавите-членки, органите на ЕС, отговарящи за полицейското и съдебно сътрудничество, и международните партньори в борбата с измамите.

Отчет на Европейската служба за борба с измамите — Седми отчет за дейността (EN ) за периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г. [непубликуван в Официален вестник].
Този отчет следва от шестия отчет за дейността. В него Комисията оценява извършените нередности и представя най-важните мерки, предприети през 2006 г. от държавите-членки и от самата нея за подобряване на предотвратяването и борбата с измамите. В този отчет се описва подробно и начинът по който OLAF взема решение за откриване на разследване против измамите и обяснява как се управляват случаите.

Отчет на Европейската служба за борба с измамите – Шести отчет за дейността (DE ) (EN ) (FR ) за периода от 1 юли 2004 г. до 31 декември 2005 г. [непубликуван в Официален вестник].

Оценителен доклад: Доклад на Комисията (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) от 2 април 2003 г. – Оценка на дейностите на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) [COM(2003) 154 окончателен — Официален вестник C 76 от 25.3.2004 г.].

Решения на институциите:

Решение 1999/394/ЕО на Съвета от 25 май 1999 г. относно реда и условията за провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предотвратяването на измама, корупция и други незаконни действия, които накърняват интересите на Общностите [Официален вестник L 149 от 16.6.1999 г.].
Съгласно предвиденото в Междуинституционното споразумение, в това решение се казва, че Съветът трябва да сътрудничи на Службата и да я държи в течение; то изисква също от Службата за сигурност да съдейства на екипа на OLAF в работата му. На свой ред от OLAF се изисква да информира всички, засегнати в някое от разследванията ѝ.

Решение 1999/396/ЕО на Комисията от 2 юни 1999 г. относно реда и условията за провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предотвратяване на измами, корупция и други незаконни действия, които накърняват интересите на Общностите [Официален вестник L 149 от 16.6.1999 г.].
Съгласно предвиденото в Междуинституционното споразумение, в това решение се казва, че Комисията трябва да сътрудничи на Службата и да я държи в течение; то изисква също от Службата за сигурност да съдейства на екипа на OLAF в работата му. На свой ред от OLAF се изисква да информира всички, засегнати в някое от разследванията ѝ.

Решение на Европейския парламент от 18 ноември 1999 г. относно реда и условията за провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предотвратяване на измами, корупция и други незаконни действия, които накърняват интересите на Общността [Процедурен правилник на Европейския парламент (DE) (EN) (FR), приложение XI — Официален вестник L 44 от 15.2.2005 г.].
Съгласно предвиденото в Междуинституционното споразумение, в това решение се казва, че Европейският парламент трябва да сътрудничи на Службата и да я държи в течение. Решението задължава Службата за сигурност на Парламента да съдейства на екипа на OLAF в работата му. То задължава и OLAF да информира всички, засегнати в някое от разследванията ѝ.

Решение 1999/726/ЕО на Европейската централна банка от 7 октомври 1999 г. за предотвратяване на измамите — [Официален вестник L 291 от 12.11.1999 г.].
Решението цели да осигури подходяща защита от измами и други нелегални дейности в Европейската централна банка (ЕЦБ), като запазва разпределението и баланса на отговорностите между ЕЦБ и европейските институции.
Съответно с решението се създава комитет за борба с измамите, който ще отговаря за мониторинга върху независимостта и функционирането на дирекция „Вътрешен одит“ на ЕЦБ. Комитетът за борба с измамите отговаря още за отношенията с Надзорния комитет на OLAF. Тези отношения се ръководят от принципите, установени чрез решение на ЕЦБ.

Решение на Съда от 26 октомври 1999 г. относно реда и условията за провеждане на вътрешни разследвания във връзка с предотвратяване на измами, корупция и други незаконни действия, които накърняват интересите на Общността [непубликувано в Официален вестник].
В съответствие с разпоредбите на регламентите, учредяващи OLAF, това решение изисква от Съда да сътрудничи на Службата и да я държи в течение. То установява също процедурите, които трябва да бъдат спазвани от екипа на OLAF при провеждането на вътрешни разследвания. В съгласие с принципа за поверителност, то отказва на OLAF достъп до съхраняваните документи във връзка с правно производство, което е в ход или е било прекратено.

Решение на Съда от 10 юли 2003 г., отменящо Решение 1999/726/ЕО на Европейската централна банка относно предотвратяване на измамите и защита на финансовите интереси на Общностите (дело C-11/00).

Последна актуализация: 05.11.2008
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата