RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zakaz handlu narzędziami tortur

W celu zapobieżenia zadawaniu tortur, wykonywaniu kary śmierci oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu w państwach nienależących do Unii Europejskiej (UE) niniejsze rozporządzenie ustanawia specjalne zasady handlu obejmujące określone rodzaje sprzętu i produktów, które mogą być stosowane w takich celach, oraz dostarczania związanej z nimi pomocy technicznej.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszego rozporządzenia zakazany jest wywóz i przywóz towarów, które nie mają żadnego praktycznego zastosowania innego niż do wykonywania kary śmierci, zadawania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Ponadto wymagane jest pozwolenie na wywóz towarów, które mogą być użyte w celu torturowania lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, niezależnie od pochodzenia takiego sprzętu.

Władze krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) upoważnione do podejmowania decyzji w sprawie wniosków o udzielenie pozwolenia na przywóz lub wywóz powinny rozróżniać między towarami, które nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż wykonywanie kary śmierci lub torturowanie * i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie * a towarami, które mogą być wykorzystywane do takich celów. Pozwolenie na przywóz lub wywóz drugiego z wymienionych powyżej rodzajów towarów może być wydane na podstawie kryteriów określonych w niniejszym rozporządzeniu. Towary objęte niniejszym rozporządzeniem są określone w załącznikach II i III. Komisja jest upoważniona do dokonywania zmian w tych załącznikach, gdy na rynku pojawi się nowy sprzęt.

Właściwe organy mogą wyłączyć z zakazu wywozu lub przywozu towary, które nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż wykonywanie kary śmierci lub torturowanie i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie (załącznik II), jeżeli zostanie wykazane, że towary te będą użyte w kraju przeznaczenia w celu publicznego wystawienia w muzeum ze względu na ich znaczenie historyczne.

W przypadku towarów, które mogą być użyte w celu torturowania lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, określonych w załączniku III, wymagane jest pozwolenie wywozowe. Pozwolenie nie jest jednak wymagane dla towarów, które są jedynie przewożone przez obszar celny Wspólnoty.

Wydawanie pozwolenia nie jest wymagane w przypadku wywozu towarów określonych w załączniku III do państw UE, które nie są częścią obszaru celnego Wspólnoty (załącznik IV), pod warunkiem że dane towary są wykorzystywane przez organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa. Nie ma również obowiązku wydawania pozwoleń na wywóz towarów określonych w załączniku III, jeżeli mają one być używane przez wojskowy lub cywilny personel uczestniczący w operacji utrzymania pokoju lub operacji zarządzania kryzysami przeprowadzanej przez UE lub ONZ na terenie danego państwa nienależącego do UE lub też w operacji przeprowadzanej na podstawie porozumienia między państwami UE a państwami trzecimi dotyczącego obrony.

Decyzje o udzieleniu pozwoleń na wywóz są podejmowane indywidualnie w odniesieniu do każdego wniosku przez właściwe organy państwa UE, w którym wnioskodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (załącznik I). Właściwy organ nie udziela pozwolenia, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że towary określone w załączniku III mogłyby być użyte przez organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa lub inną osobę fizyczną lub prawną w państwie trzecim w celu zadawania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Państwo członkowskie może wyłączyć z tych postanowień pewne towary określone w załączniku III wprowadzając i stosując całkowity zakaz przywozu i wywozu kajdan na nogi, łańcuchów na nogi oraz przenośnych urządzeń do elektrowstrząsów.

W celu zharmonizowania procedury udzielania pozwoleń, pozwolenia na wywóz i przywóz są wydawane na formularzach opartych na wzorze przedstawionym w załączniku V i są ważne na całym terytorium UE. Właściwy organ może odmówić udzielenia pozwolenia na wywóz oraz unieważnić, zawiesić, zmienić lub cofnąć udzielone pozwolenie. Przy dokonywaniu formalności celnych eksporter lub importer składa należycie wypełniony formularz jako dowód uzyskania koniecznego pozwolenia. Jeżeli pozwolenie nie zostało udzielone, organy celne zatrzymują zgłoszone towary i wskazują na możliwość złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia. Po sześciu miesiącach, jeśli nie wpłynie wniosek o udzielenie pozwolenia, organy celne mogą zniszczyć towary zgodnie z przepisami krajowymi.

Organy państw UE informują wszystkie inne organy państw UE oraz Komisję o odmowie udzielenia pozwolenia i o unieważnieniu pozwolenia, którego udzieliły. Komisja i państwa UE powiadamiają się nawzajem o środkach podjętych na mocy niniejszego rozporządzenia oraz o pozwoleniach, których udzielono lub których udzielenia odmówiono.

Państwa UE, o ile jest to możliwe we współpracy z Komisją, sporządzają publiczne roczne sprawozdanie z działalności.

Komisję jest wspomagana przez komitet ds. wspólnych reguł wywozu towarów, ustanowiony na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2603/69. Komitet bada każdą sprawę dotyczącą stosowania niniejszego rozporządzenia.

Państwa UE same przyjmują przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Państwa UE powiadamiają Komisję o tych przepisach najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do obszaru celnego Wspólnoty, hiszpańskich terytoriów Ceuty i Melilli oraz niemieckiego terytorium Helgoland.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Tortury: każde działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie fizyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od tej osoby lub od osoby trzeciej informacji lub przyznania się, w celu ukarania tej osoby za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo za czyn, o popełnienie którego ta osoba lub osoba trzecia jest podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na tę osobę lub osobę trzecią, albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia, albo za ich wyraźną lub dorozumianą zgodą. Pojęcie to nie obejmuje jednak bólu lub cierpienia wynikającego wyłącznie ze zgodnych z prawem kar, związanego z tymi karami lub wywołanego przez nie przypadkowo.
  • Inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie: każde działanie funkcjonariusza publicznego lub innej osoby występującej w charakterze urzędowym lub podjęte z ich polecenia, albo za ich wyraźną lub dorozumianą zgodą, poprzez które jakiejkolwiek osobie zadawany jest znaczny ból lub cierpienie fizyczne bądź psychiczne. Pojęcie to nie obejmuje jednak bólu lub cierpienia wynikającego wyłącznie ze zgodnych z prawem kar, związanego z tymi karami lub wywołanego przez nie przypadkowo.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1236/2005

30.7.2006

Dz.U. L 200 z 30.7.2005

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

OSTATNIE ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I – Wykaz organów
rozporządzenie (UE) nr 1226/2010 [Dz.U. L 336 z 21.12.2010].

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony