RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Απαγόρευση του εμπορίου αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια

Προκειμένου να καταργηθούν τα βασανιστήρια καθώς και η επιβολή της θανατικής ποινής, ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης στις τρίτες χώρες, ο παρών κανονισμός θέτει σε ισχύ ένα ειδικό εμπορικό καθεστώς το οποίο καλύπτει ορισμένα αντικείμενα και προϊόντα δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν για αντίστοιχους σκοπούς καθώς και την τεχνική βοήθεια τη σχετική με τα αντικείμενα αυτά.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

ΣΥΝΟΨΗ

Σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού αυτού, απαγορεύεται κάθε εισαγωγή ή εξαγωγή αντικειμένων που έχουν ως πρακτική χρήση την επιβολή της θανατικής ποινής, τα βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Επιπλέον, απαιτείται η χορήγηση άδειας για την εξαγωγή αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, οποιαδήποτε και αν είναι η προέλευση των αντικειμένων αυτών.

Οι εξουσιοδοτημένες να αποφανθούν εθνικές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την αίτηση χορήγησης αδειών εισαγωγής ή εξαγωγής οφείλουν να προβαίνουν σε διάκριση, αφενός μεν, μεταξύ των αντικειμένων που έχουν ως μόνη πρακτική χρήση την επιβολή της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων * και κάθε άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας *, αφετέρου δε, μεταξύ των αντικειμένων εκείνων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για αντίστοιχους σκοπούς. Η εξαγωγή ή η εισαγωγή των τελευταίων θα μπορούσε να επιτραπεί σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται ρητώς στον κανονισμό. Τα αντικείμενα τα οποία αποτελούν θέμα του παρόντος κανονισμού απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Οι πίνακες των αντικειμένων αυτών μπορούν να τροποποιηθούν από την Επιτροπή αμέσως μόλις νέα παρόμοια αντικείμενα εμφανιστούν στην αγορά.

Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να παρεκκλίνουν από την απαγόρευση εξαγωγής ή εισαγωγής για αντικείμενα που δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση εκτός της επιβολής της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων καθώς και οιασδήποτε άλλης σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής τιμωρίας ή μεταχείρισης (παράρτημα ΙΙ), εφόσον αποδειχθεί ότι, στη χώρα προορισμού τους, τα αντικείμενα αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για δημόσια έκθεση σε μουσείο, λόγω της ιστορικής τους σημασίας.

Όσον αφορά τα αντικείμενα που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ. απαιτείται η χορήγηση άδειας εξαγωγής. Ωστόσο, καμιά άδεια δεν απαιτείται για τα αντικείμενα τα οποία διαμετακομίζονται μέσω του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.

Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας για τις εξαγωγές των αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ προς το έδαφος των κρατών μελών που δεν αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας (παράρτημα IV), αρκεί τα εν λόγω αντικείμενα να πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από μια αρχή επιφορτισμένη με την τήρηση του νόμου. Δεν υφίσταται επίσης υποχρέωση άδειας για τις εξαγωγές των αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ και που θα χρησιμοποιηθούν από το στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό κράτους μέλους εάν το προσωπικό αυτό συμμετέχει σε επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης ή διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα, ή σε επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται σε συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της άμυνας.

Οι αποφάσεις που αφορούν τη χορήγηση των αδειών εξαγωγής λαμβάνονται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών (παράρτημα Ι). Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί άδεια εφόσον υφίστανται επαρκείς λόγοι για να θεωρηθεί ότι τα αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή την επιβολή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτική ποινής ή μεταχείρισης από μια αρχή καταστολής ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μιας τρίτης χώρας.

Ένα κράτος μέλος δύναται να παρεκκλίνει από το παρόν καθεστώς για ορισμένα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ εκδίδοντας ή διατηρώντας συνολική απαγόρευση εισαγωγής ή εξαγωγής αλυσίδων πρόσδεσης, πολλαπλών αλυσίδων και φορητών συσκευών ηλεκτροσόκ.

Προκειμένου να εναρμονιστούν οι διαδικασίες χορήγησης αδείας, οι άδειες εξαγωγής και εισαγωγής χορηγούνται επί ενός εντύπου το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το πρωτότυπο που παρατίθεται στο παράρτημα V και ισχύουν σε όλη την EE. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αρνηθούν να χορηγήσουν μια άδεια εξαγωγής και να ακυρώσουν, να αναστείλουν, να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν μια άδεια η οποία έχει ήδη χορηγηθεί. Κατά τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο εξαγωγέας ή ο εισαγωγέας υποβάλλει το έντυπο δεόντως συμπληρωμένο ως απόδειξη ότι του έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια. Στην περίπτωση στην οποία δεν έχει χορηγηθεί τέτοιου είδους άδεια , οι τελωνειακές αρχές δεσμεύουν τα δηλωθέντα αντικείμενα και εφιστούν την προσοχή των ενδιαφερομένων στη δυνατότητα να ζητηθεί η άδεια αυτή. Μετά την πάροδο έξι μηνών, εάν δεν έχει υποβληθεί καμιά αίτηση χορήγησης αδείας, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να καταστρέψουν τα αντικείμενα κατ’εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.

Οι αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν σε όλες τις άλλες αρχές των κρατών μελών και στην Επιτροπή αποφάσεις με τις οποίες απορρίπτεται μια αίτηση χορήγησης αδείας και όποιες αποφάσεις με τις οποίες ακυρώνεται μια ήδη χορηγηθείσα άδεια. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται για τα μέτρα που έχουν ληφθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού και για τις χορηγηθείσες ή απορριφθείσες άδειες.

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν, ει δυνατόν, σε συνεργασία με την Επιτροπή ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων η οποία δημοσιεύεται.

Η επιτροπή του κοινού καθεστώτος εξαγωγών, η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2603/69 συνδράμει την Επιτροπή. Η επιτροπή αυτή εξετάζει κάθε θέμα σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα ίδια τους κανόνες τους σχετικούς με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις παράβασης του κανονισμού. Οι κανόνες αυτοί οφείλουν να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή το αργότερο στις 29 Αυγούστου 2006.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, στα ισπανικά εδάφη Θέουτα και Μελίλια, καθώς και στο γερμανικό έδαφος της Ελγολάνδης.

Λέξεις- κλειδιά της πράξης
  • Βασανιστήρια: κάθε πράξη με την οποία επιβάλλεται μεθοδευμένα έντονος σωματικός ή ψυχικός πόνος ή οδύνη σε κάποιο πρόσωπο με σκοπό να αποσπαστεί από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο πληροφορία ή ομολογία, να τιμωρηθεί για πράξη που αυτό ή τρίτο πρόσωπο διέπραξε ή υπάρχουν υπόνοιες ότι διέπραξε, ή για να ασκηθεί εκφοβισμός ή καταπίεση σε αυτό ή τρίτο πρόσωπο, ή στο πλαίσιο εφαρμογής διακρίσεων οποιουδήποτε είδους, όταν αυτός ο πόνος ή η οδύνη επιβάλλονται από δημόσιο λειτουργό ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα ή με την υποκίνηση, τη συναίνεση ή την αποδοχή ενός τέτοιου προσώπου. Δεν περιλαμβάνονται ωστόσο στις πράξεις αυτές ο πόνος ή η οδύνη που προέρχονται αποκλειστικά από πράξεις οι οποίες αποτελούν στοιχείο ή συνέπεια της νόμιμης ποινής.
  • Άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία: κάθε πράξη με την οποία επιβάλλεται μεθοδευμένα έντονος σωματικός ή ψυχικός πόνος ή οδύνη σε κάποιο πρόσωπο, όταν αυτός ο πόνος ή η οδύνη επιβάλλονται από δημόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα ή με την υποκίνηση ή τη συναίνεση ή με την αποδοχή ενός τέτοιου προσώπου. Δεν περιλαμβάνονται ωστόσο στις πράξεις αυτές ο πόνος ή η οδύνη που προέρχονται αποκλειστικά από πράξεις οι οποίες αποτελούν στοιχείο ή συνέπεια της νόμιμης ποινής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Έναρξη ισχύος Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

30.7.2006

-

ΕΕ L 200, 30.7.2005

Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1236/2005 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη έκδοση  έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I – Καταλογοσ των αρχων που
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1226/2010 [ΕΕ L 336 της 21.12.2010].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.02.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας