RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Adozzjoni tal-ftehimiet tad-WTO

Permezz ta' din id-Deċiżjoni, il-Kunsill jadotta t-testi legali li jirriżultaw min-negozjati kummerċjali multilaterali tar-Rawnd tal-Uruguay konklużi permezz tal-iffirmar tal-Att Finali ta' Marrakesh u l-ħolqien tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ.

ATT

Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) [Ġurnal Uffiċjali L 336, tat-23.12.1994].

SOMMARJU

Att Finali li jinkorpora r-riżultati tan-negozjati kummerċjali multilaterali tar-rawnd tal-Uruguay

Permezz ta' din id-Deċiżjoni, il-Kunsill jadotta, f'isem il-Komunità Ewropea u fir-rigward ta' materji fil-kompetenza tagħha, ir-riżultati tan-negozjati tar-Rawnd tal-Uruguay inkorporati fl-Att Finali ta' Marrakesh (EN) (FR) iffirmat fil-15 ta' April 1994 fil-Marokk mir-rappreżentanti tal-Komunità Ewropea u l-Istati Membri.

L-Att Finali ta' Marrakesh jinkludi lista tal-ftehimiet multilaterali u plurilaterali u deċiżjonijiet ministerjali u d-dikjarazzjonijiet li jiċċaraw id-dispożizzjonijiet ta' ċertu ftehimiet. Il-ftehimiet kummerċjali multilaterali huma l-ftehimiet in kwistjoni u l-istrumenti legali assoċjati huma parti integrali tal-ftehimiet tad-WTO (EN) (FR) u li jorbtu lill-membri kollha tad-WTO. Safejn il-ftehimiet plurilaterali huma kkonċernati, għalkemm dawn jagħmlu parti mill-ftehimiet tad-WTO, huma ma joħolqux obbligi jew drittijiet għall-membri tad-WTO li ma jkunux aċċettawhom (eż. il-Ftehim dwar l-Akkwisti mill-Gvern).

Il-ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ jinkorpora bosta annessi li fihom il-ftehimiet tad-WTO. L-Anness 1A jinkludi l-ftehimiet multilaterali dwar il-kummerċ ta' oġġetti. Dawn huma:

 • il-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ 1994 (GATT 1994 (EN) (FR)) (li inkluda l-GATT 1947);
 • il-Ftehim dwar l-Agrikoltura;
 • il-Ftehim dwar l-Applikazzjoni ta' Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji;
 • il-Ftehim dwar it-Tessuti u l-Ħwejjeġ;
 • il-Ftehim dwar l-Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ;
 • il-Ftehim dwar Miżuri ta' Investiment Relatati mal-Kummerċ;
 • il-Ftehim dwar Miżuri Anti-Dumping;
 • il-Ftehim dwar il-Valutazzjoni Doganali;
 • il-Ftehim dwar l-Ispezzjoni qabel it-Trasbord;
 • il-Ftehim dwar ir-Regoli ta' Oriġini;
 • il-Ftehim dwar il-Proċeduri ta' Liċenzji ta' Importazzjoni;
 • il-Ftehim dwar Sussidji u Miżuri Kumpensatorji;
 • il-Ftehim dwar Salvagwardji.

L-Anness 1B tal-Ftehim WTO fih il-Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ ta' Servizzi (GATS (EN) (FR)) u l-Anness 1C jikkonsisti mill-Ftehim dwar Aspetti Relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali (TRIPS (EN) (FR)), inkluż il-kummerċ ta' prodotti ffalsifikati.

L-Anness 2 jinkorpora l-Fehim dwar Regoli u Proċeduri li Jirregolaw is-Soluzzjoni ta' Tilwimiet. L-Anness 3 għandu x'jaqsam mal-mekkaniżmu għar-reviżjoni tal-politiki tal-kummerċ tal-membri tad-WTO.

Fl-aħħar nett, l-Anness 4 jittratta l-ftehimiet kummerċjali plurilaterali. Dawn huma:

 • il-Ftehim dwar il-Kummerċ ta' Ajruplani Ċivili;
 • il-Ftehim dwar l-Akkwisti tal-Gvern;
 • il-Ftehim Internazzjonali dwar il-Ħalib;
 • il-Ftehim Internazzjonali dwar il-Laħam tal-Bovini.

L-aħħar żewġ ftehimiet ġew revokati fl-aħħar tal-1997.

Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO)

Dan il-ftehim ipprovda qafas instituzzjonali komuni għat-tmexxija tar-relazzjonijiet kummerċjali internazzjonali fil-kuntest tar-regoli li jirriżultaw mill-ftehimiet u l-istrumenti legali msemmija hawn fuq.

Kuntrarjament għall-predeċessur tagħha (il-GATT), il-WTO hija organizzazzjoni permanenti li tgawdi minn personalità ġuridika u l-attributi tagħha. Il-membri kollha tal-GATT permezz tad-drittijiet saru membri oriġinali tad-WTO fl-1 ta' Jannar 1995. Minn din id-data, l-applikanti li jixtiequ jingħaqdu kellhom isegwu l-proċedura ta' adeżjoni stipulata fil-Ftehim li jistabbilixxi d-WTO.

Il-membri tad-WTO stabbilew l-għanijiet li ġejjin għalihom stess:

 • jgħollu l-istandards ta' għajxien;
 • jiżguraw impjieg sħiħ u volum dejjem jikber ta' dħul reali u domanda effettiva;
 • espansjoni tal-produzzjoni u l-kummerċ fl-oġġetti u servizzi;
 • żvilupp sostenibbli u ħarsien tal-ambjent;
 • kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

Il-funzjoni tad-WTO hija li:

 • tiffaċilita l-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni u l-operat tal-ftehimiet kummerċjali varji;
 • tipprovdi forum għal negozjati kummerċjali multilaterali;
 • issolvi tilwim kummerċjali, permezz tal-Korp għas-Solvien tat-Tilwim (DSB (EN) (FR));
 • tirrevedi l-politika kummerċjali nazzjonali tal-membri tagħha;
 • tikkoopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra sabiex tiġi żgurata koerenza akbar fit-tfassil tal-politika ekonomika globali.

Minn perspettiva strutturali, id-WTO għandha Konferenza Ministerjali, l-ogħla korp tagħha, komposta minn rappreżentanti tal-pajjiżi membri kollha, li jiltaqa' mill-inqas darba kull sentejn. Fl-intervall bejn dawn il-laqgħat, il-Kunsill Ġenerali, magħmul minn rappreżentanti tal-membri kollha, iwettaq il-funzjonijiet tad-WTO u jissorvelja l-operat tal-ftehimiet u d-deċiżjonijiet ministerjali. Il-Kunsill Ġenerali jiltaqa' wkoll biex jaqdi r-responsabbiltajiet tal-Korp għas-Solvien tat-Tilwim u l-Korp għar-Reviżjoni tal-Politika Kummerċjali previsti fil-Mekkaniżmu tar-Rivista tal-Politika Kummerċjali (TPRM (EN) (FR)).

Il-Kunsill Ġenerali għandu taħt il-gwida tiegħu tliet korpi sussidjarji, il-Kunsill għall-Kummerċ ta' Merkanzija, il-Kunsill għall-Kummerċ ta' Servizzi u l-Kunsill għal Aspetti Relatati mal-Kummerċ tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali. Kumitati li huma dipendenti fuq il-Kunsill Ġenerali iżda mhux fuq dawn it-tliet kunsilli huma stabbiliti wkoll, bħalma huma l-kumitati fuq il-'kummerċ u l-iżvilupp', il-'kummerċ u l-ambjent' u 'ftehimiet reġjonali'. Finalment, żewġ kumitati huma responsabbli għall-amministrazzjoni taż-żewġ ftehimiet plurilaterali dwar il-kummerċ ta' ajruplani ċivili u l-akkwisti tal-gvern.

Il-Kunsill Ġenerali jaħtar Direttur Ġenerali, li huwa responsabbli għat-tmexxija tas-Segretarjat tad-WTO.

Fil-prinċipju, id-WTO jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b'kunsens. Meta deċiżjoni ma tistax tintlaħaq b'kunsens, id-deċiżjonijiet jittieħdu b'maġġoranza ta' voti, b'kull membru tad-WTO għandu vot wieħed. Il-Komunità Ewropea, li hija membru sħiħ tad-WTO, għandha numru ta' voti ugwali għan-numru tal-Istati Membri tagħha, li huma membri tad-WTO. Il-ftehim jistipula li n-numru ta' voti tal-KE u l-Istati Membri tagħha fl-ebda każ ma għandu jaqbeż in-numru tal-Istati Membri tal-KE.

Kull membru tad-WTO jista' jissottometti lill-Konferenza Ministerjali proposti biex jiġu emendati dispożizzjonijiet tad-diversi ftehimiet kummerċjali multilaterali tad-WTO.

Ftehim dwar Regoli u Proċeduri li Jirregolaw is-Solvien tat-Tilwim

Is-sistema tad-WTO għas-solvien tat-tilwim hija element importanti tal-ordni kummerċjali multilaterali. Hija bbażata fuq l-Artikoli XXII u XXIII tal-GATT 1994 u fuq ir-regoli u l-proċeduri li sussegwentement tfasslu u ġew stipulati fil-Fehim dwar Regoli u Proċeduri li Jirregolaw is-Soluzzjoni ta' Tilwim inkorporat fil-Ftehim li jistabbilixxi d-WTO.

Is-sistema ta' soluzzjoni tat-tilwim tkopri l-ftehimiet kummerċjali multilaterali kollha. Fil-fatt, din tapplika għall-kummerċ ta' merkanzija, kummerċ ta' servizzi u kwistjonijiet ta' proprjetà intellettwali koperti mill-Ftehim TRIPS. Din tapplika wkoll għal tilwim taħt il-Ftehim plurilaterali dwar l-Akkwisti tal-Gvern. Xi wħud minn dawn il-ftehimiet jinkludu dispożizzjonijiet dwar solvien ta' tilwim li japplikaw biss għal tilwim taħt il-ftehim imsemmi u li jistgħu jissupplimentaw jew jimmodifikaw ir-regoli tal-Fehim.

Is-sistema ta' soluzzjoni tat-tilwim hija amministrata minn Korp għas-Solvien tat-Tilwim (DSB) imwaqqaf mill-Fehim. Il-membri kollha tad-WTO jistgħu jattendu laqgħat tad-DSB. Madankollu, fejn id-DSB jamministra d-dispożizzjonijiet relatati mas-solvien ta' tilwim dwar ftehim kummerċjali plurilaterali, il-membri li huma partijiet għall-ftehim biss sejrin ikunu jistgħu jipparteċipaw fid-deċiżjonijiet jew azzjonijiet meħuda mid-DSB fir-rigward tat-tilwim taħt dan il-ftehim.

Il-proċess ta' solvien tat-tilwim jitnieda meta membru wieħed jissottometti talba lil ieħor għal konsultazzjoni dwar kwistjoni speċifika. Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom jibdew fi żmien 30 jum mit-talba. Jekk il-konsultazzjonijiet jonqsu milli jsolvu tilwima, membru jista' jitlob lid-DSB biex iwaqqaf panil, li ġeneralment ikun jikkonsisti minn tliet esperti indipendenti, sabiex jindirizza l-kwistjoni. Barra minn hekk, il-partijiet jistgħu jaqblu volontarjament li jagħmlu użu minn metodi oħrajn ta' solvien ta' tilwim, inklużi uffiċċji tajbin, konċiljazzjoni u medjazzjoni.

Wara li jisma' lill-partijiet, il-panil jissottometti rapport lid-DSB. Il-panil għandu jlesti l-ħidma tiegħu fi żmien sitt xhur jew, f'każijiet ta' urġenza, fi żmien tliet xhur. Ir-rapport jitqies għal adozzjoni mid-DSB, 20 jum wara li jkun ġie ċċirkolat lill-membri. Fi żmien 60 jum mid-data ta' ċirkolazzjoni, dan jiġi adottat, sakemm id-DSB ma jiddeċidix b'konsensus li ma jadottax ir-rapport (konsensus oppost jew negattiv), jew jekk waħda mill-partijiet tinnotifika d-deċiżjoni tagħha li tappella.

Tabilħaqq, il-proċedura ta' solvien tat-tilwim tad-WTO tippermetti lill-partijiet kollha f'każ b'panil sabiex jappellaw. Madankollu, l-appell huwa limitat għal kwistjonijiet tal-liġi koperti fir-rapport tal-panil u l-interpretazzjonijiet legali żviluppati mill-panil. L-appell jiġi eżaminat minn Korp ta' Appell permanenti kompost minn seba' membri maħtura mid-DSB għal mandat ta' erba' snin. Tlieta mill-membri jservu fuq kwalunkwe każ wieħed. Ir-rapport tal-Korp ta' Appell għandu jiġi aċċettat mingħajr kondizzjonijiet mill-partijiet fit-tilwima u għandu jiġi adottat mid-DSB sakemm ma jkunx hemm konsensus negattiv, fi kliem ieħor, deċiżjoni b'konsensus biex ir-rapport ma jiġix adottat.

Id-DSB għandu jżomm taħt sorveljanza l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet jew deċiżjonijiet adottati, u l-kwistjonijiet kollha pendenti jibqgħu fuq l-aġenda tal-laqgħat tiegħu sakemm jiġu solvuti. Huma stabbiliti wkoll skadenzi għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fir-rapporti tal-panil. Meta parti tkun kapaċi timplimenta dawn ir-rakkomandazzjonijiet f'perjodu raġonevoli ta' żmien, għandha tidħol f'negozjati mal-parti li tkun qiegħda tilmenta bil-għan li tiżviluppa kumpens aċċettabli reċiprokament. Jekk dawn in-negozjati ma jirnexxux, id-DSB jista' jawtorizza lill-parti li tkun qiegħda tilmenta li tissospendi l-applikazzjoni lill-membru konċernat għal konċessjonijiet jew obbligi. Il-kumpens u s-sospensjoni tal-konċessjonijiet huma, madankollu, biss il-miżuri temporanji li jistgħu jkunu applikati sakemm ir-rakkomandazzjonijiet tad-DSB jiġu implimentati mill-membru kkonċernat.

Fil-każijiet kollha, il-membri tad-WTO jaqblu li huma mhux sejrin jistabbilixxu huma stess li kien hemm ksur tal-obbligi stabbiliti fi ħdan il-qafas tad-WTO, u lanqas jissospendu konċessjonijiet. Huma għandhom japplikaw ir-regoli u l-proċeduri għas-solvien ta' tilwim stabbiliti fl-Fehim.

Barra minn hekk, il-Fehim tar-Regoli u l-Proċeduri li Jirregolaw is-Solvien ta' Tilwim jirrikonoxxi s-sitwazzjoni speċjali ta' membri tal-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw tad-WTO u ta' membri tal-pajjiżi l-inqas żviluppati. Pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw jistgħu jagħżlu għal proċedura aċċellerata, jitolbu skadenzi estiżi jew jitolbu għajnuna legali addizzjonali. Membri tad-WTO huma mħeġġa illi jagħtu kunsiderazzjoni partikolari għas-sitwazzjoni tal-membri minn pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw.

Mekkaniżmu ta' Reviżjoni tal-Politika tal-Kummerċ (TPRM)

Il-Mekkaniżmu ta' Reviżjoni tal-Politika tal-Kummerċ (TPRM) kien stabbilit bħala miżura temporanja taħt il-GATT fl-1989 wara r-reviżjoni ta' nofs il-mandat tar-Rawnd tal-Uruguay. Dan il-mekkaniżmu issa huwa parti integrali mis-sistema tad-WTO u jinkludi l-oqsma kollha koperti mill-ftehimiet tad-WTO (merkanzija, servizzi u kwistjonijiet ta' proprjetà intellettwali).

It-TPRM jimmira, b'mod partikolari, sabiex jikseb aktar trasparenza, u fehim ta', il-politiki kummerċjali u prattiċi tal-membri tad-WTO, sabiex iħeġġeġ lill-membri biex jaderixxu mar-regoli fis-seħħ fis-sistema kummerċjali multilaterali u, b'hekk, biex jippromwovi l-funzjonament bla xkiel tas-sistema.

Fil-qafas tat-TPRM, il-membri kollha tad-WTO huma soġġetti għal reviżjoni. Din ir-reviżjoni ssir kull sentejn għall-erba' membri bl-akbar sehem tal-kummerċ dinji (bħalissa l-Komunità Ewropea, l-Istati Uniti, il-Ġappun u l-Kanada), kull erba' snin għas-16-il membru li jmiss u kull sitt snin għall-membri l-oħrajn. Perjodu itwal jista' jiġi stabbilit għall-pajjiżi l-inqas żviluppati. Fil-prattika, ġie introdott ċertu grad ta' flessibilità għar-rata ta' reviżjonijiet (sa intervall ta' sitt xhur). Fl-1996, sar qbil li kull reviżjoni oħra ta' kull wieħed mill-ewwel erba' poteri kummerċjali tkun reviżjoni provviżorja.

Ir-reviżjoni hija mwettqa mill-Korp għar-Reviżjoni tal-Politika Kummerċjali (TPRB) fuq il-bażi ta' dikjarazzjoni ta' politika ġenerali ppreżentata mill-membru kkonċernat u rapport imħejji mis-Segretarjat tad-WTO. Fit-tfassil tar-rapport tiegħu, is-Segretarjat ifittex l-appoġġ tal-membru kkonċernat iżda jżomm responsabbiltà sħiħa għall-fatti ppreżentati u l-fehmiet imfissra. Ir-rapport tas-Segretarjat u tad-dikjarazzjoni tal-membru jiġu ppubblikati wara l-laqgħa ta' reviżjoni, flimkien mal-minuti tal-laqgħa u t-test tal-aħħar kummenti magħmula mill-President tat-TPRB fl-aħħar tal-laqgħa.

Aktar informazzjoni tista' tinstab fuq il-websajt tad-DĠ Kummerċ Estern (EN) u d-WTO (EN) (FR).

REFERENZI

AttDħul fis-seħħSkadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali
Deċiżjoni 94/800/KE

22.12.1994

ĠU L 336, tat-23.12.1994

ATTI RELATATI

Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament of 26 November 2003 - Reviving the DDA Negotiations - the EU Perspective [COM(2003) 734 final - Not published in the Official Journal]. (Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew tas-26 ta' Novembru 2003 - Rivitalizzazzjoni tan-Negozjati tad-DDA - il-Perspettiva tal-UE) [COM(2003) 734 finali - Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali].

L-aħħar aġġornament: 21.04.2008
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna