RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Skydd mot handelshinder

Förordning (EG)nr 3286/94 syftar till att fastställa ett förfarande som gör att ekonomiska aktörer och EU:s medlemsländer kan begära att EU:s institutioner, i överensstämmelse med reglerna för internationell handel, agerar mot handelshinder som införs av tredjeland, för att förhindra den skada eller de störningar i handeln som dessa hinder vållar.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 3286/94 av den 22 december 1994 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Denna förordning ersätter 1984 års förordning om skydd mot otillåtet handelsbruk. Den omfattar de handelshinder som kan hindra exporten från EU till marknader i tredjeland.

Tillämpningsområdet för förordningen om handelshinder är vidare än för den som gäller otillåtet handelsbruk. Förordningen är tillämplig inte enbart på varor utan även på vissa tjänster, i synnerhet sådana som är gränsöverskridande.

Definitioner

Termen "handelshinder" avser varje handelsbruk som införs av tredjeland och som är otillåtet enligt de regler för internationell handel enligt vilka den part som åsamkas skada har rätt att försöka undanröja effekten av handelsbruket ifråga. Dessa regler för internationell handel är i huvudsak de som antagits av WTO eller sådana regler som härrör från ett bilateralt avtal som ingåtts med ett tredjeland och där EU utgör en av parterna.

I förordningen definieras "skada" som varje väsentlig skada som ett handelshinder kan vålla för en gemenskapsindustri på den gemensamma marknaden.

Med "negativa handelseffekter" avses de återverkningar på marknaden i ett tredjeland som ett handelshinder kan orsaka för företag inom EU och som har väsentlig effekt på EU:s ekonomi, i en ekonomisk region eller ekonomisk sektor inom EU.

Termen "gemenskapsindustri" avser EU:s alla producenter och leverantörer av varor och tjänster som är föremål för ett handelshinder eller vars sammanlagda produktion utgör större delen av EU:s totala produktion av de berörda varorna eller tjänsterna.

Termen "gemenskapsföretag" avser varje företag som direkt berörs av de varor eller tjänster som är föremål för handelshinder och som etablerats i enlighet med gällande lagstiftning i ett medlemsland och har sitt säte, sin centrala förvaltning eller sin huvudsakliga verksamhet förlagd inom EU.

Rätt att framföra klagomål

Klagomål kan med stöd av denna förordning framföras på följande tre sätt:

  • På uppdrag av en gemenskapsindustri som lider väsentlig skada till följd av ett handelshinder som påverkar EU-marknaden.
  • På uppdrag av ett eller flera gemenskapsföretag inom EU som drabbats av negativa handelseffekter till följd av handelshinder som påverkar marknaden i ett tredjeland.
  • Genom att ett medlemsland påtalar ett handelshinder.

Klagomål ska innehålla tillräckliga bevis på att handelshinder förekommer och på de negativa handelseffekter som uppstått till följd av dessa. En bedömning av skadan eller de negativa handelseffekterna grundar kommissionen på vissa kriterier, såsom omfattningen av importen eller exporten, priserna hos konkurrenterna till gemenskapsindustrin ifråga, ökningstakten i exporten till den marknad där EU:s produkter är utsatta för konkurrens, ursprungslandets eller exportlandets exportkapacitet, osv.

Undersökningsförfarande

Klagomål ska inges skriftligen till kommissionen. Kommissionen har en tidsfrist om 45 dagar för att besluta om klagomålet är giltigt. Denna frist kan förlängas på begäran av den klagande för att denne ska kunna inkomma med kompletterande uppgifter.

För samrådsförfaranden enligt förordningen inrättas en rådgivande kommitté, sammansatt av representanter för varje medlemsland, med en företrädare för kommissionen som ordförande. Det är i denna kommitté som medlemsländerna får information och kan yttra sig genom att avge skriftliga yttranden eller genom att begära ett muntligt samråd.

Om klagomålet bedöms som giltigt, inleds ett undersökningsförfarande som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Av denna kungörelse ska det framgå vilken vara eller tjänst och vilka länder som berörs. Kommissionen sammanställer därefter all relevant information från de berörda parterna.

Undersökningsförfarandet kan avslutas om det under förfarandet visar sig att det inte krävs några åtgärder för att tillgodose EU:s intressen. Det kan tillfälligt ställas in om det eller de tredjeländer som berörs efter det genomförda förfarandet vidtar åtgärder som undanröjer skador eller negativa handelseffekter som åberopas i klagomålet. Det kan även ställas in för att ge parterna möjlighet att söka en uppgörelse i godo, som också kan utmynna i att ett avtal sluts mellan berörda tredjeländer och EU.

Handelspolitiska åtgärder

Om undersökningsförfarandet visar att åtgärder är nödvändiga i EU:s intresse för att säkra utövandet av EU:s rättigheter ska beslut om lämpliga åtgärder fattas i enlighet med förordningen ifråga. Dessa åtgärder kan ta följande former:

  • Ett tillfälligt inställande eller tillbakadragande av koncessioner till följd av handelspolitiska förhandlingar.
  • En ökning av befintliga tullavgifter eller införande av andra importavgifter.
  • Kvantitativa restriktioner eller andra åtgärder som ändrar villkoren för import och export eller påverkar handeln med det berörda tredjelandet på annat sätt.

Om internationella förpliktelser ålägger EU ett föregående internationellt samråds- eller tvistlösningsförfarande, ska åtgärderna vidtas först efter det att förfarandet avslutats och med beaktande av dess resultat.

Rådet ska besluta om kommissionens förslag inom en tidsfrist om 30 dagar efter att ha mottagit förslaget.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Rådets förordning (EG) nr 3286/94

1.1.1995

-

EUT L 349, 31.12.1994

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Rådets förordning (EG) nr 356/95

24.2.1995

-

EUT L 41, 23.2.1995

Rådets förordning (EG) nr 125/2008

5.3.2008

-

EUT L 40, 14.2.2008

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 3286/94 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version  har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från Kommissionen av den 6 december 2006 - EU i världen - EU:s handelspolitiska skyddsinstrument i en global ekonomi i förändring - Grönbok för offentligt samråd [KOM(2006) 763 slutlig].
Denna grönbok är ett led i den process som inleddes i oktober 2006 för att reflektera över och ge ny kraft till konkurrenskraften inom EU som en del i den globala ekonomin. Mot denna bakgrund har kommissionen påbörjat ett förfarande för att reflektera över hur handelspolitiska skyddsåtgärder (antidumpings-, antisubventions- och skyddsåtgärder) kan fortsätta att användas på bästa sätt i EU:s intresse. De senare är i själva verket baserade på Världshandelsorganisationens (WTO) regler och bidrar till att skydda EU mot illojal handel samt hantera konsekvenserna av globaliseringen. En annan faktor är att det sammanhang i vilket handelspolitiska skyddsåtgärder antas har förändrats.

Meddelande av den 4 oktober 2006 från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Ett konkurrenskraftigt europa i världen - Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi [KOM(2006) 568 slutlig– Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 17.05.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början