RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Protecţia împotriva barierelor comerciale

Acest regulament vizează să stabilească o procedură care să le permită operatorilor economici şi statelor membre ale Uniunii Europene (UE) să solicite instituţiilor comunitare să răspundă la orice bariere comerciale instituite de ţările terţe, în scopul înlăturării prejudiciului sau a efectelor comerciale negative care decurg din acestea, în conformitate cu normele comerţului internaţional.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 3286/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerţului internaţional, în special de cele instituite sub egida Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) (A se vedea actul/actele de modificare).

SINTEZĂ

Acest regulament înlocuieşte regulamentul din 1984 privind practicile ilicite. Acesta acoperă barierele comerciale care pot împiedica exporturile comunitare către pieţele ţărilor terţe.

Domeniul de aplicare al regulamentului privind barierele comerciale este mai extins decât al celui referitor la practicile ilicite. Regulamentul se aplică nu doar bunurilor, ci şi anumitor servicii, în special serviciilor transfrontaliere.

Definiţii

Termenul „obstacol în calea comerţului” (adică barieră comercială) se referă la orice practică comercială adoptată de o ţară terţă, dar interzisă de normele de comerţ internaţional care îi conferă unei părţi lezate de această practică dreptul de a căuta să înlăture efectul practicii în cauză. Aceste norme de comerţ internaţional sunt, în esenţă, cele ale OMC şi cele stabilite în cadrul acordurilor bilaterale cu ţările terţe din care face parte şi UE.

Regulamentul defineşte „prejudiciu” drept orice prejudiciu material pe care un obstacol în calea comerţului ameninţă să îl cauzeze unei industrii comunitare de pe piaţa UE.

„Efecte comerciale negative” sunt efectele pe care un obstacol în calea comerţului le produce sau ameninţă să le producă, în legătură cu un produs sau cu un serviciu, pentru întreprinderile comunitare de pe piaţa unei ţări terţe şi care au un impact important asupra economiei Comunităţii sau a unei regiuni sau a unui sector al activităţii economice a Comunităţii.

Termenul „industrie comunitară” înseamnă ansamblul tuturor producătorilor sau furnizorilor de produse sau de servicii comunitare care fac subiectul unui obstacol în calea comerţului sau ansamblul tuturor producătorilor sau furnizorilor a căror producţie cumulată reprezintă o proporţie majoră din producţia totală a Comunităţii de produsele sau serviciile în cauză.

Termenul de „întreprindere comunitară” înseamnă o societate constituită în conformitate cu legislaţia unui stat membru şi care îşi are sediul social, administraţia centrală sau locul principal de desfăşurare a activităţii în Comunitate, direct interesată de producţia de bunuri sau de furnizare de servicii care fac obiectul obstacolului în calea comerţului.

Dreptul de sesizare

În temeiul acestui regulament, plângerile se pot depune în trei moduri:

  • în numele unei industrii comunitare care a suferit prejudicii materiale ca urmare a barierelor comerciale care afectează piaţa Comunităţii;
  • în numele uneia sau al mai multor societăţi comunitare care au suferit efecte comerciale negative ca urmare a barierelor comerciale care afectează piaţa unei ţări terţe;
  • de către un stat membru al UE care denunţă un obstacol în calea comerţului.

Plângerea trebuie să conţină suficiente elemente de probă ale existenţei barierei comerciale şi a prejudiciilor sau efectelor comerciale negative care rezultă din acestea. La examinarea prejudiciilor sau a efectelor comerciale negative, Comisia va lua în considerare anumiţi factori, cum ar fi volumul importurilor sau exporturilor comunitare, preţurile concurenţei industriei comunitare, rata de creştere a exporturilor către piaţa unde are loc concurenţa cu produsele comunitare, capacitatea de export în ţara de origine a exportului şi aşa mai departe.

Procedurile de examinare

Plângerile trebuie înaintate Comisiei în scris. Comisia va decide cu privire la admisibilitatea unei plângeri în termen de 45 de zile. Acest termen poate fi suspendat la cererea sau cu consimţământul reclamantului, astfel încât să permită reunirea informaţiilor complementare.

Regulamentul cuprinde dispoziţii privind o procedură de consultare prin stabilirea unui comitet consultativ alcătuit din reprezentanţi ai fiecărui stat membru UE şi prezidat de un reprezentant al Comisiei. Acest comitet serveşte drept forum în vederea furnizării către statele membre ale UE a informaţiilor, fiind locul unde acestea îşi pot expune opiniile fie în scris, fie prin solicitarea unei consultaţii orale.

În cazul în care o plângere este considerată admisibilă, se iniţiază şi se anunţă o examinare prin publicarea unui anunţ în Jurnalul Oficial. Acest anunţ va indica produsul sau serviciile şi ţările vizate. Ulterior, Comisia va reuni toate informaţiile relevante provenite de la părţile implicate.

Atunci când rezultă din procedura de examinare că nicio acţiune nu este necesară în interesul Comunităţii, procedura se va încheia. Când, la sfârşitul încheierii procedurii de examinare, ţara sau ţările terţe în cauză iau măsuri în vederea eliminării efectelor comerciale negative sau a prejudiciilor indicate în cadrul plângerii, procedura poate fi suspendată. De asemenea, aceasta poate fi suspendată pentru a căuta o soluţie amiabilă care poate duce la încheierea unui acord între o ţară sau ţările terţe vizate şi UE.

Adoptarea măsurilor de politică comercială

Atunci când rezultă din procedura de examinare că o acţiune este necesară în interesul Comunităţii pentru a asigura exercitarea deplină a drepturilor conferite Comunităţii, măsurile corespunzătoare se decid în temeiul acestui regulament. Aceste măsuri pot include:

  • suspendarea sau retragerea oricărei concesii rezultate de negocierile de politică comercială;
  • creşterea drepturilor vamale existente sau introducerea oricărei alte impuneri la import;
  • instaurarea restricţiilor cantitative sau a oricărei alte măsuri care modifică condiţiile de import sau de export sau care afectează în alt mod schimburile comerciale cu ţara terţă în cauză.

Atunci când obligaţiile internaţionale ale Comunităţii îi impun derularea prealabilă a unei proceduri internaţionale de consultare sau de soluţionare a diferendelor, aceste măsuri pot fi aplicate doar la încheierea acestor proceduri şi în conformitate cu concluziile acestora.

Consiliul trebuie să se pronunţe cu privire la propunerea Comisiei în termen de 30 de zile de la primirea propunerii.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 3286/94

1.1.1995

-

JO L 349 din 31.12.1994

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 356/95

24.2.1995

-

JO L 41 din 23.2.1995

Regulamentul (CE) nr. 125/2008

5.3.2008

-

JO L 40 din 14.2.2008

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 3286/94 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Communication from the Commission – Global Europe – Europe's trade defence instruments in a changing global economy – a Green Paper for public consultation [COM(2006) 763 final] (Comunicare din partea Comisiei – Europa globală – Instrumentele Europei de protecţie a comerţului în cadrul unei economii globale în schimbare – O carte verde pentru consultare publică [COM(2006) 763 final]).
Această carte verde face parte din procesul lansat în octombrie 2006 de a reflecta asupra concurenţei din UE ca parte a economiei globale şi de a da acestei concurenţe un nou impuls. În acest context, Comisia a lansat o procedură care reflectă modul în care instrumentele de protecţie a comerţului (măsurile antidumping, antisubvenţie şi protecţie) pot fi utilizate în continuare pentru cele mai bune efecte în interesul Comunităţii. Aceste instrumente se bazează, de fapt, pe normele Organizaţiei Internaţionale a Comerţului (OMC) şi contribuie la protejarea UE faţă de comerţul neloial, precum şi la gestionarea consecinţelor globalizării. Un alt factor este faptul că s-a schimbat între timp contextul în care s-au adoptat instrumentele de protecţie a comerţului.

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European li Comitetul pentru regiuni – Global Europe – Concurenţa pe mapamond – O contribuţie la Strategia de creştere şi locuri de muncă a UE [COM(2006) 567 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 17.05.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii