RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrona przed barierami w handlu

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustanowienie procedury umożliwiającej podmiotom gospodarczym oraz państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE) żądanie, aby instytucje UE reagowały na wszelkie przeszkody w handlu wprowadzone przez państwa trzecie, aby wyeliminować wynikające z tego szkody czy też inne niekorzystne skutki, zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające procedury wspólnotowe w zakresie wspólnej polityki handlowej w celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie z 1984 r. w sprawie niedozwolonych praktyk handlowych. Rozporządzenie dotyczy barier w handlu, które mogą utrudniać eksport z Unii Europejskiej (UE) na rynki państw trzecich.

Zakres rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu jest szerszy niż zakres rozporządzenia w sprawie niedozwolonych praktyk handlowych. To rozporządzenie ma zastosowanie nie tylko do towarów, ale również do określonych usług, w szczególności usług transgranicznych.

Definicje

Pojęcie „przeszkoda w handlu” (bariera w handlu) odnosi się do wszelkich praktyk handlowych przyjętych przez państwo trzecie, ale zabronionych na mocy zasad handlu międzynarodowego, które przyznają poszkodowanej stronie prawo dochodzenia likwidacji skutków danej praktyki. Te zasady handlu międzynarodowego obejmują przede wszystkim zasady ustanowione pod auspicjami WTO, jak również zasady przewidziane w umowach dwustronnych z państwami trzecimi, których stroną jest UE.

W rozporządzeniu definiuje się „szkodę” jako każdą istotną szkodę, której spowodowaniem grożą przeszkody w handlu dla przemysłu UE na rynku UE.

„Niekorzystne skutki w handlu” to te, których spowodowaniem grożą przeszkody w handlu w odniesieniu do przedsiębiorstw UE na rynku każdego państwa trzeciego i które mają istotny wpływ na gospodarkę UE czy też regionu UE lub na sektor działalności gospodarczej UE.

Pojęcie „przemysł UE” oznacza wszystkich producentów UE lub dostawców produktów lub usług stanowiących przedmiot przeszkody w handlu lub wszystkich producentów lub dostawców, których łączna produkcja stanowi większą część całkowitej produkcji UE danych produktów czy usług.

Pojęcie „przedsiębiorstwo UE” oznacza spółkę lub firmę utworzone zgodnie z prawem państwa członkowskiego i posiadające swą statutową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz UE, których bezpośrednio dotyczy produkcja wyrobów czy świadczenie usług będących przedmiotem przeszkody w handlu.

Składanie skarg

Skargi na mocy niniejszego rozporządzenia mogą być składane na trzy sposoby:

  • w imieniu przemysłu UE, który odczuł istotną szkodę ze względu na przeszkody w handlu wywierające wpływ na rynek UE,
  • w imieniu jednego przedsiębiorstwa UE lub kilku przedsiębiorstw UE, które odczuły niekorzystne skutki handlowe w wyniku przeszkód w handlu wywierających wpływ na rynek państwa trzeciego,
  • przez państwo członkowskie ujawniające przeszkodę w handlu.

Skarga musi zawierać dostateczne dowody istnienia przeszkód w handlu oraz wynikających z nich szkód lub niekorzystnych skutków. Badając szkody lub niekorzystne skutki w handlu, Komisja bierze pod uwagę określone czynniki, takie jak wielkość danego unijnego przywozu lub wywozu, ceny konkurentów przemysłu UE, stopę wzrostu wywozu na rynki, gdzie ma miejsce konkurencja z produktami UE, zdolność wywozową kraju pochodzenia lub kraju wywozu itp.

Procedura badawcza

Skargi należy składać do Komisji w formie pisemnej. Komisja decyduje o dopuszczalności skargi w terminie 45 dni. Okres ten może zostać zawieszony na wniosek skarżącego, aby umożliwić przedstawienie informacji uzupełniających.

W rozporządzeniu przewidziano procedurę konsultacji poprzez ustanowienie komitetu doradczego składającego się z przedstawicieli każdego państwa członkowskiego, z przedstawicielem Komisji jako przewodniczącym. Komitet wykorzystywany jest jako forum umożliwiające informowanie państw członkowskich oraz wyrażanie przez państwa członkowskie opinii w formie pisemnej lub ustnych konsultacji.

Jeżeli skarga zostaje uznana za dopuszczalną, badanie zostaje wszczęte i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie takie wskazuje produkt lub usługę oraz państwa, których sprawa dotyczy. Następnie Komisja zbiera potrzebne informacje od zaangażowanych stron.

W przypadku gdy ustalono w wyniku procedury badawczej, że interesy UE nie wymagają żadnych działań, procedura zostaje zakończona. Jeżeli po zakończeniu procedury badawczej dane państwo lub państwa trzecie podejmuje (podejmują) środki w celu wyeliminowania niekorzystnych skutków w handlu lub szkody, do których odnosił się składający skargę, procedura może zostać zawieszona. Procedura może zostać zawieszona również w celu znalezienia polubownego rozwiązania, które może prowadzić do zawarcia umowy między danym państwem trzecim lub państwami trzecimi a UE.

Przyjęcie środków polityki handlowej

W przypadku gdy ustalono, w wyniku procedury badawczej, że działanie jest potrzebne w interesie UE w celu zapewnienia poszanowania praw UE, określone zostaną odpowiednie środki na podstawie rozporządzenia. Środki te mogą obejmować:

  • zawieszenie lub wycofanie wszelkich koncesji wynikających z negocjacji w zakresie polityki handlowej,
  • podniesienie dotychczasowych opłat celnych lub wprowadzenie jakichkolwiek innych opłat przywozowych,
  • wprowadzenie ograniczeń ilościowych lub wszelkich innych środków modyfikujących warunki przywozu lub wywozu czy też wpływających w inny sposób na handel z danym państwem trzecim.

W przypadku gdy zobowiązania międzynarodowe UE wymagają uprzedniego dopełnienia międzynarodowej procedury konsultacji lub rozstrzygania sporów, środki te można wprowadzić po zakończeniu tych procedur, z uwzględnieniem ich wyników.

Rada musi podjąć decyzję w sprawie propozycji Komisji w terminie 30 dni po jej otrzymaniu.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 3286/94

1.1.1995

-

Dz.U. L 349 z 31.12.1994

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 356/95

24.2.1995

-

Dz.U. L 41 z 23.2.1995

Rozporządzenie (WE) nr 125/2008

5.3.2008

-

Dz.U. L 40 z 14.2.2008

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 3286/94 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji – Europa w erze globalizacji – Europejskie instrumenty ochrony handlu w kontekście zmian w gospodarce światowej – Zielona księga do konsultacji społecznej [COM(2006) 763 wersja ostateczna].
Ta zielona księga wpisuje się w proces zapoczątkowany w październiku 2006 r. dotyczący rozważenia i ożywienia konkurencyjności w UE będącej częścią gospodarki światowej. W tym kontekście Komisja wprowadziła procedurę mającą na celu rozważenie, jak można najefektywniej kontynuować wykorzystywanie instrumentów ochrony handlu (środki antydumpingowe, antysubsydyjne i ochronne) w interesie UE. Podstawą dla stosowania przez UE tych instrumentów są reguły, które wywodzą się z porozumień Światowej Organizacji Handlu (WTO) i pomagają chronić UE przed nieuczciwym handlem oraz podejmować działania w odpowiedzi na skutki globalizacji. Ponadto zmienił się kontekst, w którym przyjmowane są instrumenty ochrony handlu.

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Globalny wymiar Europy – Konkurowanie na światowym rynku – Wkład w strategię wzrostu gospodarczego i zatrudnienia UE [COM(2006) 567 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony