RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bestrijding van handelsbelemmeringen

Verordening (EG) nr. 3286/94 beoogt de invoering van een procedure waardoor de ondernemingen en de lidstaten de communautaire instellingen kunnen verzoeken te reageren op door derde landen gecreëerde belemmeringen van het handelsverkeer, teneinde de daaruit voortvloeiende schade of nadelige gevolgen voor het handelsverkeer weg te werken overeenkomstig de regels van de internationale handel.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 3286/94 van de Raad van 22 december 1994 tot vaststelling van communautaire procedures op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek met het oog op de handhaving van de rechten die de Gemeenschap ontleent aan internationale regelingen voor het handelsverkeer, in het bijzonder die welke onder auspiciën van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) werden vastgesteld [zie Wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze verordening vervangt de verordening van 1984 betreffende onrechtmatige handelspraktijken. Zij heeft betrekking op handelsbelemmeringen die de uitvoer van de Gemeenschap naar de markten van derde landen kunnen bemoeilijken.

Het toepassingsgebied van de verordening betreffende handelsbelemmeringen is ruimer dan dat van de verordening betreffende onrechtmatige handelspraktijken. De verordening is niet alleen van toepassing op goederen maar ook op bepaalde, met name grensoverschrijdende, diensten.

Definities

Onder de uitdrukking „belemmering voor het handelsverkeer" wordt iedere door een derde land toegepaste handelspraktijk verstaan die door de regels van het internationale handelsverkeer is verboden en waartegen de benadeelde partij op grond van die regels het recht heeft de gevolgen ervan weg te werken. Bij deze internationale handelsregels gaat het in de eerste plaats om de WTO-regels of regels die voortvloeien uit een bilaterale overeenkomst tussen een derde land en de Gemeenschap.

In deze verordening wordt het begrip „schade" gedefinieerd als alle aanmerkelijke schade die een belemmering voor het handelsverkeer kan veroorzaken voor een bedrijfstak van de Gemeenschap of de markt van de Gemeenschap.

„Nadelige gevolgen voor het handelsverkeer" zijn gevolgen die een belemmering van het handelsverkeer kan veroorzaken voor communautaire ondernemingen op de markt van een derde land en die aanzienlijke consequenties hebben voor de economie van de Gemeenschap of van een regio van de Gemeenschap of voor een sector van de communautaire economie.

Onder de term „bedrijfstak van de Gemeenschap" worden verstaan alle communautaire producenten of leveranciers van producten of diensten die het voorwerp vormen van een belemmering voor het handelsverkeer, of alle producenten of leveranciers waarvan de gecumuleerde productie een aanzienlijk aandeel van de totale communautaire productie van de betrokken producten of diensten vertegenwoordigt.

Onder de term „communautaire onderneming" wordt verstaan iedere onderneming die rechtstreeks betrokken is bij de vervaardiging van de goederen of het verlenen van de diensten die het voorwerp van de handelsbelemmering vormen, en die is opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat en haar statutaire zetel, haar hoofdbestuur of haar hoofdvestiging binnen de Gemeenschap heeft.

Klachtrecht

Klachten op grond van deze verordening kunnen op drie wijzen worden ingediend:

  • namens een bedrijfstak van de Gemeenschap die aanzienlijke schade ondergaat als gevolg van een belemmering voor het handelsverkeer die gevolgen heeft voor de markt van de Gemeenschap;
  • namens een of meer communautaire ondernemingen die de nadelige gevolgen voor het handelsverkeer ondergaan als gevolg van een belemmering die zich op de markt van een derde land doet gevoelen;
  • door een lidstaat die een belemmering van het handelsverkeer aanklaagt.

De klacht moet voldoende bewijsmateriaal bevatten betreffende het bestaan van de belemmeringen voor het handelsverkeer en de daaruit voortvloeiende schade of nadelige gevolgen voor het handelsverkeer. Bij dit onderzoek van de schade of de nadelige gevolgen voor het handelsverkeer houdt de Commissie rekening met bepaalde factoren zoals het respectieve volume van de betrokken in- of uitvoer, de prijzen van de concurrenten van de betreffende communautaire bedrijfstak, het stijgingspercentage van de uitvoer naar de markt waar de concurrentie met de communautaire producten zich afspeelt, de uitvoercapaciteit van het land van oorsprong of van uitvoer enz.

Onderzoekprocedures

De klachten dienen schriftelijk bij de Commissie te worden ingediend. De Commissie heeft vijfenveertig dagen de tijd om te besluiten of de klacht ontvankelijk is. Die termijn kan op verzoek van de klager worden opgeschort om hem in staat te stellen aanvullende gegevens te verstrekken.

De verordening voorziet in een overlegprocedure door de instelling van een raadgevend comité bestaande uit vertegenwoordigers van elke lidstaat en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. In het kader van dat comité worden de lidstaten geïnformeerd en kunnen zij hun mening bekendmaken langs schriftelijke weg of door een mondeling overleg te vragen.

Wanneer de klacht ontvankelijk wordt verklaard, wordt een onderzoek geopend en bekendgemaakt door de publicatie van een bericht van opening van de onderzoekprocedure in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Het bericht omvat de naam van het product of de dienst en de namen van de betrokken landen. De Commissie verzamelt vervolgens alle dienstige informatie bij de betrokken partijen.

Het onderzoek kan worden beëindigd wanneer uit de onderzoekprocedure blijkt dat in het belang van de Gemeenschap geen optreden vereist is. Het kan worden opgeschort wanneer na afloop van de onderzoekprocedure door het betrokken land of de betrokken landen maatregelen worden genomen waardoor de nadelige gevolgen voor het handelsverkeer of de in de klacht vermelde schade worden weggewerkt. Het kan eveneens worden opgeschort om de partijen de mogelijkheid te bieden een minnelijke regeling te vinden die kan leiden tot het sluiten van een overeenkomst tussen het betrokken land of de betrokken landen en de Gemeenschap.

Vaststelling van handelspolitieke maatregelen

Wanneer uit de onderzoekprocedure blijkt dat in het belang van de Gemeenschap maatregelen noodzakelijk zijn om de uitoefening van haar rechten te vrijwaren, worden op grond van deze verordening passende maatregelen vastgesteld. Het kan daarbij gaan om:

  • schorsing of intrekking van alle concessies die uit handelspolitieke onderhandelingen zijn voortgevloeid;
  • verhoging van bestaande douanerechten of instelling van andere invoerheffingen;
  • kwantitatieve beperkingen of andere maatregelen die de in- of uitvoervoorwaarden wijzigen of het handelsverkeer met het betrokken derde land anderszins beïnvloeden.

Wanneer de Gemeenschap op grond van haar internationale verplichtingen het verloop van een voorafgaande internationale procedure voor overleg of geschillenbeslechting dient af te wachten, worden deze maatregelen slechts na afloop van die procedure genomen en rekening houdend met de resultaten daarvan.

De Raad neemt binnen 30 dagen na ontvangst van het voorstel van de Commissie een besluit.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 3286/941.1.1995-L 349 van 31.12.1994
Wijzigingsbesluit(en)InwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 356/9524.2.1995-L 41 van 23.2.1995
Verordening (EG) nr. 125/20085.3.2008-L 40 van 14.2.2008
De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 3286/94 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie  heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 6 december 2006 - Europa als wereldspeler - De handelsbeschermingsinstrumenten van Europa in een veranderende wereldeconomie - Groenboek voor een openbare raadpleging [COM(2006) 763 def.].
Dit groenboek past in het in oktober 2006 ingeleide proces dat nieuwe impulsen moet geven aan de concurrentiekracht van de EU in een geglobaliseerde economie. In dit kader heeft de Commissie een debat ingeleid over handelsbeschermingsinstrumenten (antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen) om ervoor en dat de belangen van de EU optimaal beschermd blijven. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de voorschriften van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en dragen bij aan de bescherming van de EU tegen oneerlijke handelspraktijken en aan de beheersing van de gevolgen van de mondialisering. Bovendien heeft het kader voor de invoering van de handelsbeschermingsinstrumenten zich verder ontwikkeld.

Mededeling van de Commissie van 4 oktober 2006 aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Europa als wereldspeler - Wereldwijd concurreren - Een bijdrage aan de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid [COM(2006) 567 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 17.05.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven