RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kaupan esteiden vastainen puolustus

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3286/94 tavoitteena on luoda menettely, jonka perusteella taloudelliset toimijat ja jäsenvaltiot voivat pyytää yhteisön toimielimiä puuttumaan kansainvälisten kaupan sääntöjen mukaisesti EU:n ulkopuolisten maiden pystyttämiin kaupan esteisiin niistä johtuvan vahingon tai niistä johtuvien epäsuotuisien kaupallisten vaikutusten poistamiseksi.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 3286/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, yhteisön menettelyistä yhteisessä kauppapolitiikassa kansainvälisen kaupan säännöissä yhteisölle annettujen, erityisesti Maailman kauppajärjestössä (WTO) käyttöön otettujen oikeuksien käyttämisen varmistamiseksi [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetus korvaa laittomista kauppatavoista vuonna 1984 annetun asetuksen. Se kattaa kaupan esteet, jotka voivat haitata yhteisön vientiä EU:n ulkopuolisten maiden markkinoille.

Kaupan esteitä koskevan asetuksen soveltamisala on laajempi kuin asetuksen, joka koskee laittomia kauppatapoja. Asetusta sovelletaan tavaroiden lisäksi joihinkin palveluihin, etenkin rajat ylittäviin palveluihin.

Määritelmät

Termillä "kaupan esteet" tarkoitetaan kaikenlaista EU:n ulkopuolisen maan käyttöön ottamaa kaupallista käytäntöä, joka on kielletty kansainvälisissä kaupan säännöissä, joissa myönnetään vahinkoa kärsineelle osapuolelle oikeus pyrkiä poistamaan kyseisen käytännön vaikutukset. Kansainväliset kaupan säännöt ovat ensisijaisesti WTO:n säännöt tai säännöt, jotka on vahvistettu EU:n ulkopuolisen maan kanssa tehdyssä kahdenvälisessä sopimuksessa, jossa yhteisö on osapuolena.

Asetuksessa määritellään "vahingoksi" kaikenlainen merkittävä vahinko, jonka kaupan este voi aiheuttaa yhteisön teollisuudelle yhteisön markkinoilla.

"Epäsuotuisat kaupalliset vaikutukset" ovat vaikutuksia, joita kaupan este voi aiheuttaa yhteisön yrityksille EU:n ulkopuolisen maan markkinoilla ja joilla on merkittävä vaikutus yhteisön tai yhteisön jonkin alueen talouteen tai johonkin taloudenalaan.

Termi "yhteisön teollisuus" kattaa kaikki yhteisön tuottajat ja toimittajat, jotka tuottavat tai toimittavat kaupan esteen kohteena olevia tuotteita tai palveluja tai joiden yhdistetty tuotanto edustaa huomattavan suurta osuutta yhteisön kyseisten tuotteiden tai palvelujen kokonaistuotannosta.

Termillä "yhteisön yritys" tarkoitetaan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti muodostettua kaupan esteen kohteena olevien tavaroiden tuottamiseen tai palvelujen toimittamiseen välittömästi liittyvää yhtiötä, jonka sääntömääräinen kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka tai pääkonttori sijaitsevat yhteisössä.

Vireillepano-oikeus

Asetuksen nojalla voidaan tehdä valituksia kolmella tavalla:

  • sellaisen yhteisön teollisuuden puolesta, joka kärsii merkittävää vahinkoa yhteisön markkinoihin vaikuttavasta kaupan esteestä,
  • sellaisen yhteisön yrityksen puolesta, joka kärsii kaupan esteen aiheuttamasta, EU:n ulkopuolisen maan markkinoihin vaikuttavasta epäsuotuisasta kaupallisesta vaikutuksesta,
  • kaupan esteestä ilmoittavan jäsenvaltion aloitteesta.

Valituksessa on oltava riittävät todisteet kaupan esteiden olemassaolosta sekä niistä aiheutuvista vahingoista tai epäsuotuisista kaupallisista vaikutuksista. Vahingon tai epäsuotuisien kaupallisten vaikutusten tarkastelussa komissio ottaa huomioon muun muassa yhteisön kyseisen tuonnin ja viennin määrän, yhteisön kyseisen teollisuuden kilpailijoiden hinnat, viennin määrän kasvamisen markkinoille, joilla yhteisön tuotteet kilpailevat, sekä alkuperämaan tai viejämaan vientikapasiteetin.

Tutkimusmenettely

Valitukset on esitettävä komissiolle kirjallisesti. Komissiolla on 45 päivää aikaa päättää, voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi. Määräaikaa voidaan lykätä valituksen tehneen pyynnöstä, jotta hän voisi toimittaa täydentäviä tietoja.

Asetuksessa on säädetty neuvottelumenettelystä siten, että siinä perustetaan neuvoa-antava komitea, joka muodostuu kunkin jäsenvaltion edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komiteassa jäsenvaltioille esitetään tarvittavat tiedot, ja ne voivat esittää kantansa kirjallisesti tai pyytämällä suullista kuulemista.

Jos valitus otetaan tutkittavaksi, tutkimusmenettely aloitetaan ilmoittamalla tutkimusmenettelyn aloittamisesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Ilmoituksessa tarkennetaan tutkinnan kohteena oleva tuote tai palvelut sekä maat. Tämän jälkeen komissio kerää kaikki tarvittavat tiedot asianosaisilta.

Menettely voidaan päättää, kun tutkimusmenettelyssä on todettu, että yhteisön edut eivät edellytä toimia. Sitä voidaan lykätä, jos tutkimusmenettelyn päättyessä asianomainen EU:n ulkopuolinen maa tai asianomaiset EU:n ulkopuoliset maat toteuttavat toimenpiteitä, joilla valituksen kohteena oleva vahinko tai epäsuotuisa kaupallinen vaikutus poistuu. Menettely voidaan keskeyttää myös sellaisen sovintoratkaisun etsimiseksi, joka johtaisi sopimuksen tekemiseen asianomaisen EU:n ulkopuolisen maan tai asianomaisten EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Kauppapoliittisten toimenpiteiden hyväksyminen

Jos tutkimusmenettely osoittaa, että yhteisön etujen vuoksi on ryhdyttävä toimiin yhteisön oikeuksien varmistamiseksi, asetuksen pohjalta päätetään asianmukaisista toimenpiteistä. Toimenpide voi olla

  • kauppapoliittisista neuvotteluista aiheutuvien myönnytysten lykkääminen tai peruuttaminen,
  • olemassa olevien tullien korottaminen tai muun tuontimaksun käyttöönotto,
  • määrällisten rajoitusten käyttöönotto tai muu toimenpide, joka muuttaa tuonnin tai viennin edellytyksiä tai vaikuttaa muulla tavalla kyseisten EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävään kauppaan.

Jos yhteisön kansainväliset velvoitteet edellyttävät kansainvälistä neuvottelumenettelyä tai riitojenratkaisumenettelyä, näistä toimenpiteistä päätetään vasta kun menettely on päättynyt ja ottaen huomioon sen tulokset.

Neuvosto päättää asiasta komission ehdotuksesta 30 päivän kuluessa ehdotuksen saamisesta.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 3286/941.1.1995-EYVL L 349, 31.12.1994
MuutosasiakirjatVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 356/9524.2.1995-EYVL L 41, 23.2.1995
Asetus (EY) N:o 125/20085.3.2008-EUVL L 40, 14.2.2008
Neuvoston asetus (EY) N:o 3286/94 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto  on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto 6 päivänä joulukuuta 2006 - Globaali Eurooppa - Euroopan kaupan suojakeinot muuttuvassa maailmantaloudessa - Vihreä kirja julkista kuulemista varten [KOM(2006) 763 lopullinen].
Vihreä kirja on osa lokakuussa 2006 käynnistettyä prosessia, jossa pohditaan EU:n kilpailukykyä globaalissa maailmantaloudessa ja pyritään tehostamaan sitä. Tähän liittyen komissio on pannut alulle kaupan suojakeinojen (polkumyyntitoimenpiteiden, tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden) kehitysohjelman tarkoituksena auttaa niiden käyttöä EU:n hyödyksi. Suojakeinot perustuvat nimittäin Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöihin, ja niiden avulla EU voi suojautua epäreilulta kaupalta ja hallita globalisaation seurauksia. Kaupan suojatoimenpiteiden määräämisympäristö on niin ikään muuttunut.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, 4 päivänä lokakuuta 2006 - Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa - EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto [KOM(2006) 567 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 17.05.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun