RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Άμυνα κατά των εμποδίων στο εμπόριο

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3286/94 έχει σκοπό να δημιουργήσει μια διαδικασία με την οποία παρέχεται η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη να ζητούν από τα κοινοτικά όργανα να απαντούν στην περίπτωση που τρίτες χώρες δημιουργούν εμπόδια στο εμπόριο, με στόχο να καταργηθεί η ζημία ή οι σχετικές δυσμενείς εμπορικές επιπτώσεις, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός ΕΚ αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1994 που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά τον κανονισμό του 1984 σχετικά με τις παράνομες πρακτικές. Καλύπτει τα εμπόδια στο εμπόριο που δύναται να παρακωλύουν τις κοινοτικές εξαγωγές προς τις αγορές των τρίτων χωρών.

Το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα εμπόδια στο εμπόριο είναι ευρύτερο από αυτό του κανονισμού σχετικά με τις παράνομες πρακτικές. Ο κανονισμός εφαρμόζεται όχι μόνο στα αγαθά αλλά και σε ορισμένες υπηρεσίες, ιδίως τις διασυνοριακές.

Ορισμοί

Ο όρος «εμπόδιο στο εμπόριο» αφορά κάθε εμπορική πρακτική που θεσπίζει μια τρίτη χώρα, η οποία όμως απαγορεύεται βάσει των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, οι οποίοι αναγνωρίζουν το δικαίωμα του θιγόμενου μέρους να επιδιώξει την κατάργηση των συνεπειών της. Αυτοί οι διεθνείς εμπορικοί κανόνες είναι κατά κύριο λόγο οι κανόνες του ΠΟΕ ή οι κανόνες διμερούς συμφωνίας με τρίτη χώρα, στην οποία η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Ο παρών κανονισμός ορίζει ως «ζημία», κάθε σημαντική ζημία που δύναται να προκαλέσει ένα εμπόδιο στο εμπόριο, σε κοινοτική βιομηχανία στην αγορά της Κοινότητας.

«Δυσμενείς εμπορικές συνέπειες» είναι οι συνέπειες που ενδέχεται να έχει ένα εμπόδιο στο εμπόριο για τις κοινοτικές επιχειρήσεις στην αγορά τρίτης χώρας και οι οποίες έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην οικονομία της Κοινότητας ή μιας περιφέρειας ή ενός τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Κοινότητας.

Ο όρος «κοινοτική βιομηχανία» επεκτείνεται στο σύνολο των κοινοτικών παραγωγών ή προμηθευτών προϊόντων ή υπηρεσιών που θίγονται από εμπόδιο στο εμπόριο ή στο σύνολο των παραγωγών ή προμηθευτών, των οποίων η παραγωγή αντιπροσωπεύει σωρευτικά σημαντικό τμήμα της συνολικής παραγωγής της Κοινότητας των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ο όρος «κοινοτική επιχείρηση» καλύπτει κάθε επιχείρηση, την οποία αφορά άμεσα το αγαθό ή υπηρεσία που αποτελεί αντικείμενο του εμποδίου στο εμπόριο, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους κανόνες κράτους μέλους και έχει την καταστατική της έδρα, την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της στην Κοινότητα.

Δικαίωμα προσφυγής

Οι καταγγελίες δυνάμει του παρόντος κανονισμού δύνανται να υποβληθούν με τρεις τρόπους:

  • εξ ονόματος κοινοτικής βιομηχανίας, η οποία υφίσταται σημαντική ζημία προκαλούμενη από εμπόδιο στο εμπόριο, το οποίο έχει συνέπειες για την αγορά της Κοινότητας·
  • εξ ονόματος μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων της Κοινότητας, οι οποίες υφίστανται δυσμενείς εμπορικές συνέπειες προκαλούμενες από εμπόδιο, με επιπτώσεις στην αγορά τρίτης χώρας·
  • από κράτος μέλος το οποίο καταγγέλλει ένα εμπόδιο στο εμπόριο.

Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει επαρκεί αποδεικτικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την ύπαρξη εμποδίων στο εμπόριο και τη σχετική ζημία ή τις δυσμενείς εμπορικές συνέπειες. Η Επιτροπή, για να εξετάσει τη ζημία ή τις δυσμενείς εμπορικές συνέπειες, λαμβάνει υπόψη ορισμένους παράγοντες, όπως τον αντίστοιχο όγκο των σχετικών εισαγωγών ή εξαγωγών, τις τιμές των ανταγωνιστών της θιγόμενης κοινοτικής βιομηχανίας, το ρυθμό αύξησης των εξαγωγών προς την αγορά όπου υφίσταται ανταγωνισμός με τα κοινοτικά προϊόντα, την ικανότητα εξαγωγής της χώρας καταγωγής ή εξαγωγής κ.λπ.

Διαδικασίες εξέτασης

Οι καταγγελίες υποβάλλονται γραπτώς στην Επιτροπή. Η Επιτροπή οφείλει να αποφασίσει εντός σαράντα πέντε ημερών κατά πόσον γίνεται δεκτή η καταγγελία. Η προθεσμία αυτή μπορεί να ανασταλεί κατόπιν αιτήσεως του καταγγέλλοντος για να του δοθεί η δυνατότητα να προσκομίσει συμπληρωματικά στοιχεία.

Ο κανονισμός καθορίζει διαδικασία διαβουλεύσεων, με τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής που αποτελείται από αντιπροσώπους κάθε κράτους μέλους και τελεί υπό την προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής. Στα πλαίσια της επιτροπής αυτής, τα κράτη μέλη ενημερώνονται και δύνανται να εκφράσουν τη γνώμη τους γραπτώς ή να ζητήσουν προφορική διαβούλευση.

Εάν η καταγγελία γίνει δεκτή, κινείται έρευνα που αναγγέλλεται με τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαδικασίας εξέτασης, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην ανακοίνωση αυτή διευκρινίζονται ιδίως το σχετικό προϊόν ή οι υπηρεσίες και οι χώρες. Στη συνέχεια η Επιτροπή συγκεντρώνει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαδικασία δύναται να περατωθεί εφόσον διαπιστωθεί, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης, ότι δεν δικαιολογείται καμία δράση προς το συμφέρον της Κοινότητας. Είναι δυνατό να ανασταλεί, όταν, κατά το πέρας της διαδικασίας εξέτασης, οι ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες λαμβάνουν μέτρα που καταργούν τις δυσμενείς εμπορικές συνέπειες ή τη ζημία που αναφέρεται στην καταγγελία. Είναι, επίσης, δυνατόν να ανασταλεί για να δοθεί η δυνατότητα αναζήτησης φιλικού διακανονισμού, ο οποίος δύναται να καταλήξει στη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της ή των σχετικών τρίτων χωρών και της Κοινότητας.

Θέσπιση μέτρων εμπορικής πολιτικής

Εφόσον προκύψει, από τη διαδικασία εξέτασης, ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση προς το συμφέρον της Κοινότητας, για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της, αποφασίζονται κατάλληλα μέτρα βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα αυτά δύνανται να λαμβάνουν τη μορφή:

  • αναστολής ή παύσης κάθε παραχώρησης που είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων εμπορικής πολιτικής·
  • αύξησης των εν ισχύ τελωνειακών δασμών ή επιβολής κάθε άλλης επιβάρυνσης κατά την εισαγωγή·
  • ποσοτικών περιορισμών ή κάθε άλλου μέτρου που μεταβάλουν τους όρους εισαγωγής ή εξαγωγής ή θίγουν με άλλο τρόπο τις συναλλαγές με τη σχετική τρίτη χώρα.

Εφόσον η Κοινότητα, βάσει διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει, οφείλει προηγουμένως να πραγματοποιήσει διεθνή διαδικασία διαβουλεύσεων ή διακανονισμού των διαφορών, τα μέτρα αυτά λαμβάνονται μόνο μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματά της.

Το Συμβούλιο αποφασίζει βάσει πρότασης της Επιτροπής εντός προθεσμίας τριάντα ημερών μετά την παραλαβή αυτής.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3286/941.1.1995-ΕΕ L 349 της 31.12.1994

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 356/9524.2.1995-ΕΕ L 41 της 23.2.1995
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 125/20085.3.2008-ΕΕ L 40 της 14.2.2008
Οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3286/94 ενσωματώθηκαν στο βασικό κείμενο. Η εν λόγω ενοποιημένη  έκδοση έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2006 με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο - Τα μέσα εμπορικής άμυνας της Ευρώπης σε μια μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία - Πράσινη Βίβλος για δημόσια διαβούλευση» [COM(2006) 763 τελικό].
Η παρούσα Πράσινη Βίβλος εντάσσεται στο πλαίσιο της διαδικασίας που άρχισε τον Οκτώβριο του 2006, η οποία έχει στόχο τον προβληματισμό και την πρόσδοση νέας ώθησης στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή άρχισε μια διαδικασία προβληματισμού στα όργανα εμπορικής άμυνας (μέτρα αντιντάμπινγκ, μέτρα κατά των επιδοτήσεων και μέτρα διαφύλαξης) ώστε να συνεχίσουν να υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της ΕΕ. Πράγματι, αυτά τα τελευταία στηρίζονται στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και επιτρέπουν την προστασία της ΕΕ από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αλλά και τη διαχείριση των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης. Επιπλέον το πλαίσιο υιοθέτησης μέσων εμπορικής άμυνας έχει εξελιχθεί.

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 4ης Οκτωβρίου 2006: «Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό - Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» [COM(2006) 567 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.05.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας