RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Beskyttelse mod handelshindringer

Forordning (EF) nr. 3286/94 fastlægger en procedure, der giver de erhvervsdrivende og medlemsstaterne mulighed for at anmode EU's institutioner om i medfør af internationale handelsregler at gribe ind over for handelshindringer fra tredjelande med henblik på at eliminere skader og negative handelsmæssige virkninger forårsaget heraf.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Forordning 3286/94 erstatter forordningen fra 1984 om uretmæssig handelspraksis. Den omfatter handelshindringer, der kan hæmme EU's eksport til markederne i tredjelande.

Anvendelsesområdet for forordningen om handelshindringer er større end for forordningen om uretmæssig handelspraksis, idet den ikke blot finder anvendelse på varer men også på udveksling af tjenesteydelser, bl.a. på tværs af grænserne.

Definitioner

Ved "handelshindringer" forstås enhver handelspraksis, som er indført af et tredjeland, men er forbudt af de internationale handelsregler, som anerkender den skadelidtes ret til at søge at eliminere virkningen af den pågældende praksis. De internationale handelsregler er hovedsagelig regler, der er indført af WTO, eller er fastsat ved en bilateral aftale mellem et tredjeland og EU.

Ved "skade" forstås i forordningen enhver væsentlig skade, som en handelshindring kan forårsage for en EU-erhvervsgren på fællesmarkedet.

"Negative handelsmæssige virkninger" er virkninger, som en handelshindring kan forårsage for EU-virksomheder på et tredjelands marked, og som har en væsentlig virkning på økonomien i EU eller i en af dets regioner eller på en økonomisk sektor i EU.

Betegnelsen "erhvervsgren i Fællesskabet" dækker samtlige EU-producenter eller -leverandører af varer eller tjenesteydelser, der er udsat for en handelshindring, eller EU-producenter eller EU-leverandører, hvis produktion sammenlagt udgør en betydelig andel af den samlede EU-produktion af de tilsvarende varer eller tjenesteydelser.

Ved "virksomhed i Fællesskabet" forstås alle virksomheder, der er direkte beskæftiget med den vare eller tjenesteydelse, der er genstand for handelshindringen, og som er oprettet i overensstemmelse med lovgivningen i en medlemsstat og som har sit vedtægtsmæssige hjemsted, sin centrale administration eller sit hovedforretningssted i EU.

Klageret

Klager kan indgives på tre måder i henhold til denne forordning:

  • På vegne af en erhvervsgren i EU, som lider væsentlig skade som følge af en handelshindring, der har virkning på fællesmarkedet
  • På vegne af en eller flere virksomheder i EU, som er udsat for negative handelsmæssige virkninger af en handelshindring, der har virkning på markedet i et tredjeland
  • Af en medlemsstat, der anmelder en handelshindring.

Klagen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at der foreligger handelshindringer og for den skade eller de negative handelsmæssige virkninger, der følger deraf. Ved undersøgelse af den anmeldte skade eller de negative handelsmæssige virkninger tager Kommissionen hensyn til visse faktorer, som f.eks. omfanget af den pågældende import eller eksport, de priser, der praktiseres af den pågældende EU-erhvervsgrens konkurrenter, væksten i eksporten til det marked, hvor varer fra EU skal konkurrere samt oprindelses- eller eksportlandets eksportkapacitet.

Undersøgelsesprocedurer

Klagerne skal indgives skriftligt til Kommissionen. Kommissionen råder over 45 dage til at afgøre om klagen skal tages til følge. Denne periode kan dog suspenderes, hvis klageren anmoder derom for at tilvejebringe supplerende oplysninger.

Forordningen indfører en konsultationsprocedure ved at nedsætte et rådgivende udvalg med repræsentanter fra hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen som formand. Gennem dette udvalg holdes medlemsstaterne underrettet og kan afgive deres mening skriftligt eller begære en mundtlig konsultation.

Hvis det skønnes, at klagen bør tages til følge, iværksættes der en undersøgelse med bekendtgørelse af en meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende, om at der indledes en undersøgelsesprocedure. I meddelelsen oplyses det, hvilke varer eller tjenesteydelser og hvilke lande der er tale om. Kommissionen indhenter derefter alle relevante oplysninger fra de berørte parter.

Proceduren kan afsluttes, når det fremgår af resultatet af undersøgelsesproceduren, at det ikke er nødvendigt at foretage indgreb til beskyttelse af EU's interesse. Den kan suspenderes, hvis det eller de pågældende tredjelande efter afslutningen af undersøgelsen træffer foranstaltninger, som ophæver de negative handelsmæssige virkninger eller den skade, der var genstand for klagen. Proceduren kan ligeledes suspenderes for at finde frem til en mindelig løsning, som kan føre til indgåelse af en aftale mellem det eller de pågældende tredjelande og EU.

Vedtagelse af handelspolitiske foranstaltninger

Hvis det fremgår af undersøgelsesproceduren, at det er nødvendigt at foretage indgreb for at beskytte EU's interesse og sikre udøvelsen af EU's rettigheder, træffes der hensigtsmæssige foranstaltninger på grundlag af forordningen. Foranstaltningerne kan bestå i at:

  • suspension eller tilbagekaldelse af indrømmelser, der er ydet i forbindelse med handelspolitiske forhandlinger
  • forhøjelse af gældende told eller indførelse af enhver anden form for importafgift
  • indførelse af kvantitative restriktioner eller andre foranstaltninger, som ændrer import- eller eksportvilkårene eller som på anden måde påvirker samhandelen med det pågældende tredjeland.

Hvis EU i medfør af sine internationale forpligtelser skal gennemføre en forudgående international procedure for konsultation eller bilæggelse af tvister, træffes foranstaltningerne først efter afslutningen af den pågældende procedure og på grundlag af resultatet heraf.

Rådet træffer afgørelse om Kommissionens forslag senest 30 arbejdsdage efter modtagelsen af forslaget.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 3286/941.1.1995-EUT L 349 af 31.12.1994
Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 356/9524.2.1995-EUT L 41 af 23.21.1995
Forordning (EF) nr. 125/20085.3.2008-EUT L 40 af 14.2.2008
De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 3286/94 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version  har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 6. december 2006 - Det globale Europa - Europas handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i en global økonomi under forandring - En Grønbog til brug ved den offentlige høring [KOM (2006) 763 endelig].
Grønbogen er led i den proces, der blev indledt i oktober 2006, som tager sigte på at drøfte og give nye impulser til EU's konkurrenceevne i en globaliseret økonomi. I denne sammenhæng har Kommissionen indledt en procedure for drøftelser om handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger (antidumpingforanstaltninger, subsidieudligningsforanstaltninger, beskyttelsesforanstaltninger), for at disse fortsat kan anvendes, når EU's interesser gør det påkrævet, idet disse foranstaltninger anvendes på grundlag af reglerne i Verdenshandelsorganisationen (WTO) og gør det muligt at beskytte EU mod illoyal handel, men også at forvalte følgerne af globaliseringen. Der er desuden sket en udvikling i reglerne for vedtagelse af handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger.

Meddelelse fra Kommissionen af 4. oktober 2006 til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Det globale Europa - I konkurrencen på verdensmarkedet - Et bidrag til EU's strategi for vækst og beskæftigelse [KOM(2006) 567 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 17.05.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top