RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana před obchodními překážkami

Účelem tohoto nařízení je stanovit postup, který hospodářským subjektům a zemím Evropské unie (EU) umožní žádat orgány EU, aby reagovaly na překážky obchodu přijaté třetími zeměmi s cílem odstranit výslednou újmu nebo nepříznivé účinky na obchod v souladu s mezinárodními obchodními pravidly.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Toto nařízení nahrazuje nařízení z roku 1984 o nedovolených praktikách. Zahrnuje překážky obchodu, které mohou bránit vývozu z Evropské unie (EU) na trhy třetích zemí.

Působnost tohoto nařízení o překážkách obchodu je širší než nařízení o nedovolených praktikách. Toto nařízení se nevztahuje jen na zboží, ale také na určité služby, zejména na přeshraniční služby.

Definice

Výraz „překážky obchodu“ označuje jakékoli obchodní praktiky přijaté třetí zemí, ale zakázané mezinárodními obchodními pravidly, která přiznávají jiné straně dotčené těmito praktikami právo usilovat o odstranění jejich účinku. Tato mezinárodní obchodní pravidla jsou v zásadě pravidla WTO a pravidla stanovená ve dvoustranných dohodách se třetími zeměmi, ve kterých je EU jednou ze stran.

Nařízení definuje „újmu“ jako jakoukoli materiální újmu, kterou překážka obchodu hrozí způsobit hospodářskému odvětví EU na trhu EU.

„Nepříznivými účinky na obchod“ se rozumí účinky, které překážka obchodu hrozí způsobit podnikům EU na trhu jakékoli třetí země a které mají podstatný dopad na hospodářství EU nebo regionu EU nebo na odvětví hospodářské činnosti v tomto regionu.

„Hospodářským odvětvím EU“ se rozumějí všichni výrobci nebo poskytovatelé výrobků či služeb v EU dotčení překážkou obchodu nebo všichni tito výrobci nebo poskytovatelé, jejichž celkový výstup představuje hlavní podíl na celkové produkci EU dotyčných výrobků nebo služeb.

„Podnikem EU“ se rozumí společnost založená v souladu s právem země EU, která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu v EU a která je přímo zapojena do výroby zboží nebo poskytování služeb, které jsou překážkou obchodu dotčeny.

Právo na podání žádosti

Stížnosti v rámci tohoto nařízení je možné podávat třemi způsoby:

  • jménem hospodářského odvětví EU, které utrpělo materiální újmu v důsledku překážek obchodu, jež mají dopad na trh EU;
  • jménem jednoho nebo více podniků EU, které utrpěly nepříznivými účinky na obchod způsobenými překážkami obchodu, jež mají dopad na trh třetí země;
  • ze strany země EU, která oznamuje překážku obchodu.

Stížnost musí obsahovat dostatečné důkazy o existenci překážek obchodu a o výsledné újmě nebo nepříznivých účincích na obchod. Při zkoumání újmy nebo nepříznivých účinků na obchod bude Komise mít na zřeteli určité faktory, jako je objem dotčených dovozů nebo vývozů EU, ceny konkurentů hospodářských odvětví EU, míra zvýšení vývozů na trh, na kterém výrobky EU konkurují dotčeným výrobkům, vývozní kapacita v zemi původu nebo vývozu atd.

Přezkumné řízení

Stížnosti se podávají Komisi písemně. Komise o přípustnosti stížnosti rozhodne do 45 dnů. Tuto lhůtu lze přerušit na žádost toho, kdo stížnost podal, aby bylo umožněno poskytnutí doplňujících informací.

Nařízení stanoví postup konzultací zřízením poradního výboru, který se skládá ze zástupců všech zemí EU a kterému předsedá zástupce Komise. Tento výbor se používá jako fórum pro to, aby bylo možné zemím EU poskytovat informace a aby tyto země mohly vyjadřovat svá stanoviska, a to buď písemně, nebo mohou požádat o ústní konzultace.

Pokud je stížnost považována za přípustnou, je zahájen přezkum a oznámen zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropských společenství. Toto oznámení označí dotčený výrobek nebo službu a dotčené země. Komise potom od všech zúčastněných stran shromáždí veškeré relevantní informace.

Když se na základě přezkumného řízení zjistí, že zájmy EU nevyžadují žádné opatření, postup se zastaví. Pokud dotčená třetí země nebo dotčené třetí země přijmou po ukončení přezkumného řízení opatření, která odstraní nepříznivé účinky na obchod nebo újmu, na něž upozornil ten, kdo podal stížnost, může být postup pozastaven. Postup může být také pozastaven s cílem pokusit se najít smírné řešení, které může vést k uzavření dohody s dotčenou třetí zemí nebo s dotčenými třetími zeměmi a EU.

Přijetí opatření obchodní politiky

Pokud je přezkumným řízením zjištěno, že zásah je v zájmu EU nezbytný za účelem zajištění výkonu práv EU, určí se vhodná opatření na základě tohoto nařízení. K těmto opatřením může patřit:

  • pozastavení nebo odnětí koncesí vyplývajících z obchodně-politických jednání;
  • zvýšení stávajících celních sazeb nebo zavedení jiných dovozních poplatků;
  • zavedení množstevních omezení nebo jakýchkoli dalších opatření měnících dovozní nebo vývozní podmínky nebo jinak ovlivňujících obchod s dotčenou třetí zemí.

Pokud EU vzhledem ke svým mezinárodním závazkům musí dodržet předcházející mezinárodními postupy konzultací nebo urovnávání sporů, je možné tato opatření provést na konci těchto postupů a v souladu s jejich závěry.

Rada musí o návrhu Komise rozhodnout do 30 dnů od obdržení návrhu.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 3286/94

1. 1. 1995

-

Úř. věst. L 349 ze dne 31. 12. 1994

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 356/95

24. 2. 1995

-

Úř. věst. L 41 ze dne 23. 2. 1995

Nařízení (ES) č. 125/2008

5. 3. 2008

-

Úř. věst. L 40 ze dne 14. 2. 2008

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 3286/94 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise – Globální Evropa – Nástroje Evropy na ochranu obchodu v měnícím se světovém hospodářství – Zelená kniha k veřejné konzultaci (KOM(2006) 763 v konečném znění).
Tato zelená kniha je součástí procesu zahájeného v říjnu 2006 a má vést k zamyšlení nad konkurenceschopností v EU v rámci světového hospodářství a dát jí nový impulz. V tomto kontextu Komise zahájila postup s cílem zamyslet se nad tím, jak je možné nadále používat nástroje na ochranu obchodu (antidumpingová, antisubvenční a ochranná opatření), aby co nejúčinněji prosazovaly zájem EU. Tyto nástroje jsou založeny na pravidlech Světové obchodní organizace (WTO) a pomáhají chránit EU před nepoctivým obchodem a zvládat důsledky globalizace. Dalším faktorem je to, že se změnil kontext, ve kterém se nástroje ochrany obchodu přijímají.

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Globální Evropa – Konkurenceschopnost na světovém trhu – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost (KOM(2006) 567 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 17.05.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky