RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Antisubventionsåtgärder

Denna förordning införlivar bestämmelserna i det avtal om subventioner och utjämningsåtgärder som ingåtts inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) i Europeiska unionen (EU) i syfte att säkerställa en effektiv och öppen tillämpning av reglerna om subventioner.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen

SAMMANFATTNING

Enligt denna förordning får en utjämningstull införas för att kompensera för en subvention som direkt eller indirekt har beviljats för tillverkning, export eller transport av en produkt med ursprung i ett land utanför Europeiska unionen (EU) och vars övergång till fri omsättning i EU vållar skada.

Denna förordning arbetar sida vid sida med förordning (EG) nr 1225/2009 (anti-dumpningsavtalet). Bestämmelserna som gäller fastställandet av skada, definitionen av begreppet EU-industri, inledande av förfaranden, undersökning, provisoriska och slutgiltiga åtgärder samt avslutande av förfaranden är därför identiska i de båda förordningarna.

Definition av en subvention

En subvention ska anses föreligga om offentliga myndigheter har tillhandahållit ett finansiellt bidrag eller någon form av inkomst- eller prisstöd enligt artikel XVI i det allmänna tull och handelsavtalet (GATT 1994) och en förmån därigenom har beviljats.

Utjämningsbara subventioner

Subventioner ska vara föremål för utjämningsåtgärder endast om de är selektivt riktade till ett företag eller industri eller en grupp av företag eller industrier. En subvention är selektiv om den myndighet som beviljar subventionen uttryckligen begränsar den till att avse vissa företag.

Beräkning av storleken på den utjämningsbara subventionen

Storleken på den utjämningsbara subventionen ska beräknas i förhållande till den förmån som mottagaren får under undersökningsperioden. Förordningen ställer upp följande regler för hur mottagarens förmån ska beräknas:

  • offentligt tillskott av kapital till ett företag ska anses medföra en förmån, om investeringen strider mot sedvanlig investeringspraxis i ursprungs- eller exportlandet;
  • offentliga lån eller lånegarantier ska anses medföra en förmån, om det finns en skillnad mellan det belopp det lånande företaget betalar för det offentliga lånet och det belopp företaget skulle ha behövt betala för ett likvärdigt kommersiellt lån;
  • offentligt garanterade lån skall anses medföra en förmån om det belopp som det garanterade företaget betalar på det offentligt garanterade lånet skiljer sig från det belopp som bolaget skulle ha behövt betala för ett likvärdigt kommersiellt lån utan den offentliga garantin;
  • offentligt tillhandahållande av varor ska anses innebära en förmån, om det sker mot en ersättning som är för låg med beaktande av rådande marknadsvillkor eller köpet sker mot en ersättning som är för hög med beaktande av sådana villkor.

Subventionens storlek ska beräknas per enhet av den subventionerade produkt som exporteras till EU. Vissa avdrag får göras från subventionsbeloppet, exempelvis avgifter eller kostnader som är nödvändiga för att bli berättigad till subventionen i fråga samt exportskatter avsedda att utjämna subventionen. Om en subvention inte beviljas på grundval av kvantiteter, ska subventionens storlek bestämmas genom att den sammanlagda subventionens värde fördelas i proportion till produktions-, försäljnings- eller exportvolymen för produkten under undersökningsperioden.

Fastställande av skada

Skada ska fastställas på grundval av faktiska bevis och fastställelsen ska omfatta en objektiv granskning av följande delar:

  • den subventionerade importens volym;
  • den subventionerade produktens effekt på EU-marknadens priser;
  • denna imports påverkan på den berörda EU-industrin.

Inledande av förfaranden

Förfaranden inleds när en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning som inte är juridisk person på EU-industrins vägnar gör en skriftlig framställning. Om en medlemsstat utan att en framställning har gjorts förfogar över tillräckliga bevis för en subvention och en därav följande skada för EU-industrin ska den omedelbart översända dessa bevis till kommissionen. Framställningen ska innehålla tillräckliga bevis om förekomsten av utjämningsbara subventioner (och, om möjligt, om deras belopp), skada och orsakssamband mellan dessa två delar.

Framställningen ska anses gjord av EU-industrin eller på dess vägnar om den stöds av EU-producenter vilkas sammanlagda produktion utgör mer än 50 % av den totala produktionen av den likadana produkten för den del av EU-industrin som antingen uttrycker stöd för eller motsätter sig framställningen. Undersökningen ska dock inte inledas om de EU-producenter som uttryckligen stöder framställningen tillsammans svarar för mindre än 25 % av den sammanlagda produktionen.

Provisoriska åtgärder

Provisoriska tullar kan införas om:

  • en undersökning har inletts och berörda parter har givits tillräckliga möjligheter att lämna uppgifter och att yttra sig;
  • det preliminärt har fastställts att den importerade produkten är föremål för utjämningsbara subventioner och att detta leder till skada för EU-industrin;
  • EU:s intresse kräver att en åtgärd vidtas för att hindra sådan skada.

Införande av slutgiltiga tullar

Om det av de faktiska omständigheter framgår att utjämningsbara subventioner och därav följande skada föreligger och att EU:s intresse kräver ett ingripande, ska rådet införa en slutgiltig utjämningstull. Beloppet för utjämningstullen får inte överstiga det fastställda beloppet för utjämningsbara subventioner och bör understiga det om tillräckligt för att undanröja skadan för EU-industrin.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 597/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Senast ändrat den 21.02.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början