RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Środki antysubsydyjne

Niniejsze rozporządzenie transponuje do prawodawstwa Unii Europejskiej (UE) postanowienia Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w celu zapewnienia właściwego i przejrzystego stosowania zasad antysubsydyjnych.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie reguluje nakładanie ceł wyrównawczych w celu skompensowania wszelkich przyznanych subsydiów, bezpośrednio bądź pośrednio, dla wytworzenia, produkcji, wywozu lub przywozu dowolnego produktu pochodzącego z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej (UE), którego dopuszczenie do swobodnego obrotu w UE powoduje szkodę.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się równocześnie z rozporządzeniem (WE) nr 1225/2009 („Porozumienie antydumpingowe”). Przepisy dotyczące ustalenia szkody, definicji przemysłu UE, wszczęcia postępowania, dochodzenia, środków tymczasowych i ostatecznych oraz zakończenia postępowania są zatem identyczne w obu wspomnianych rozporządzeniach.

Definicja subsydium

Uważa się, że subsydium istnieje, jeżeli po pierwsze władze publiczne wniosły wkład finansowy lub ma miejsce jakakolwiek forma wsparcia w zakresie dochodów lub cen w rozumieniu art. XVI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. (GATT 1994) oraz, po drugie, jeżeli w ten sposób zostaje przyznane świadczenie.

Subsydia stanowiące podstawę środków wyrównawczych

Subsydia podlegają środkom wyrównawczym wyłącznie, jeżeli są to subsydia szczególne dla przedsiębiorstwa, przemysłu lub grupy przedsiębiorstw lub gałęzi przemysłu. Jeżeli organ przyznający wyraźnie ogranicza dostęp do subsydiów niektórym przedsiębiorstwom, subsydium takie jest szczególne.

Kalkulacja kwoty subsydium stanowiącego podstawę dla środków wyrównawczych

Kwota jest wyliczona w kategoriach korzyści dla odbiorcy w okresie prowadzenia dochodzenia. W niniejszym rozporządzeniu określono następujące zasady dotyczące kalkulacji świadczenia na rzecz odbiorcy:

  • uczestnictwo władz publicznych w kapitale akcyjnym jest traktowane jako przyznanie świadczenia na rzecz odbiorcy, jeżeli inwestycja może być uznana za niezgodną z normalną praktyką inwestycyjną w kraju pochodzenia lub wywozu,
  • pożyczka udzielona przez władze publiczne jest traktowana jako przyznanie korzyści, jeżeli istnieje różnica między kwotą, jaką przedsiębiorstwo otrzymujące pożyczkę płaci od pożyczki rządowej, oraz kwotą, jaką firma zapłaciłaby za porównywalną pożyczkę komercyjną,
  • pożyczka gwarantowana przez władze publiczne jest traktowana jako przyznanie korzyści, jeżeli istnieje różnica między kwotą, jaką firma otrzymująca gwarancję płaci od pożyczki gwarantowanej przez rząd, oraz kwotą, jaką firma zapłaciłaby za porównywalną pożyczkę komercyjną w przypadku braku gwarancji rządowej,
  • dostarczenie towarów przez władze publiczne jest traktowane jako udzielenie świadczenia, jeżeli dostawa odbywa się za kwotę niższą od wynagrodzenia odpowiedniego w odniesieniu do aktualnych warunków rynkowych lub też jeżeli zakup odbywa się za kwotę wyższą od wynagrodzenia odpowiedniego w odniesieniu do wspomnianych warunków.

Kwota subsydium jest określona na jednostkę subsydiowanego produktu wywożonego na teren UE. Od kwoty subsydium należy odliczyć pewne elementy, takie jak opłaty lub koszty poniesione w celu zakwalifikowania się do uzyskania subsydium lub podatki wywozowe przeznaczone na skompensowanie subsydium. Jeżeli subsydium nie jest udzielone w odniesieniu do ilości, kwota subsydium jest ustalona poprzez przydzielenie wartości całkowitego subsydium ponad poziom produkcji, sprzedaży czy wywozu produktu w okresie prowadzenia dochodzenia.

Ustalenie szkody

Ustalenie szkody opiera się na pozytywnych dowodach i obejmuje obiektywne badanie następujących elementów:

  • wielkości przywozu towarów po cenach subsydiowanych,
  • wpływu przywozu towarów po cenach subsydiowanych na ceny podobnych produktów na rynku UE,
  • wpływu tych przywożonych towarów na daną gałąź przemysłu UE.

Wszczęcie postępowania

Postępowanie jest wszczynane po otrzymaniu pisemnej skargi osoby fizycznej bądź prawnej lub stowarzyszenia nieposiadającego osobowości prawnej, działającego w imieniu unijnego przemysłu. Gdy przy braku jakiejkolwiek skargi państwo UE posiada dostateczne dowody zarówno na subsydiowanie, jak i na szkodę wynikającą dla unijnego przemysłu, niezwłocznie powiadomi o takich dowodach Komisję. Skarga musi obejmować dowody na istnienie subsydiów stanowiących podstawę środków wyrównawczych (włączając, w miarę możliwości, ich kwoty), szkody oraz związku przyczynowego między tymi dwoma elementami.

Skarga uznana zostanie za wniesioną przez przemysł UE lub w jego imieniu, jeżeli jest poparta przez tych producentów w UE, których łączna produkcja stanowi ponad 50% ogólnej produkcji podobnego produktu wytwarzanego przez tę część przemysłu UE wyrażającą swoje poparcie lub sprzeciw wobec skargi. Dochodzenie nie zostanie jednak wszczęte, jeżeli część przemysłu UE popierająca skargę stanowi mniej niż 25% ogólnej produkcji.

Środki tymczasowe

Cła tymczasowe są nakładane, jeżeli:

  • procedura sądowa została wszczęta i zainteresowanym stronom odpowiednio umożliwiono przedstawienie informacji i uwag,
  • wstępnie ustalono, że przywożony produkt korzysta z subsydiów stanowiących podstawę dla środków wyrównawczych, czego konsekwencją jest szkoda dla przemysłu UE,
  • interwencja w celu ochrony przed taką szkodą leży w interesie UE.

Nałożenie ostatecznych ceł antydumpingowych

W przypadku gdy stan faktyczny wskazuje istnienie subsydiów stanowiących podstawę dla środków wyrównawczych oraz szkody spowodowanej w ich konsekwencji i gdy interes UE wymaga interwencji, Rada nakłada ostateczne cło wyrównawcze. Kwota cła wyrównawczego nie może przekraczać ustalonej kwoty subsydiów stanowiących podstawę dla środków wyrównawczych i powinna być niższa, jeżeli byłaby odpowiednia do usunięcia szkody dla przemysłu UE.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 597/2009

7.8.2009

Dz.U. L 188 z 18.7.2009

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony