RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Antisubsidiemaatregelen

Deze verordening beoogt de omzetting in Gemeenschapsrecht van de bepalingen van de overeenkomst betreffende subsidies en compenserende maatregelen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in de wetgeving van de Europese Unie (EU) met het oog op een doeltreffend en transparante toepassing van de subsidieregels.

BESLUIT

Verordening nr. 597/2009 van de Raad van 11 juni 2009 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn.

SAMENVATTING

Deze verordening maakt het mogelijk compenserende rechten in te stellen ter compensatie van iedere subsidie die direct of indirect wordt toegekend voor de fabricage, de productie, de export of het vervoer van ieder product uit een land dat niet tot de Europese Unie behoort waarvan het in het vrije verkeer brengen in de EU schade toebrengt.

Deze verordening gaat hand in hand met Verordening (EC) nr. 1225/2009 (‘de antidumpingverordening’). De voorzieningen voor de bepaling van de schade, de definitie van de EU-bedrijfstak, de inleiding van de procedure, het onderzoek, de voorlopige en definitieve maatregelen en de afsluiting van de procedure zijn daarom identiek in beide verordeningen.

Definitie van subsidie

Subsidie wordt geacht aanwezig te zijn indien enerzijds de overheid een financiële bijdrage levert of indien er enige vorm van inkomens- of prijzensteun in de zin van artikel XVI van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT 1994) bestaat en anderzijds daarbij een voordeel wordt toegekend.

Subsidies die aanleiding geven tot compenserende maatregelen

Subsidies worden slechts aan compenserende maatregelen onderworpen indien zij specifiek zijn voor een onderneming, een bedrijfstak of een groep ondernemingen of bedrijfstakken. Een subsidie is specifiek wanneer de subsidieverlenende autoriteit de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen uitdrukkelijk tot bepaalde ondernemingen beperkt.

Berekening van het bedrag van subsidies die aanleiding geven tot compenserende maatregelen

Dit bedrag wordt berekend in termen van het door de ontvanger verkregen voordeel tijdens de onderzoeksperiode. Deze verordering legt volgende regels vast voor het berekenen van het voordeel van de ontvanger:

  • de deelneming in aandelenkapitaal door de overheid wordt als voordeeltoekenning beschouwd indien de investering niet verenigbaar is met de normale investeringspraktijk in het land van oorsprong of van uitvoer;
  • een door de overheid verstrekte lening of leninggarantie wordt beschouwd als voordeeltoekenning indien er een verschil bestaat tussen het bedrag dat de begunstigde onderneming betaalt op de overheidslening en het bedrag dat zij op een vergelijkbare commerciële lening zou betalen;
  • een door de overheid verstrekte leninggarantie wordt als voordeeltoekenning beschouwd indien er een verschil bestaat tussen het bedrag dat de begunstigde onderneming betaalt op de gegarandeerde overheidslening en het bedrag dat zij op een vergelijkbare commerciële lening zou betalen zonder de overheidsgarantie;
  • de levering van goederen door de overheid wordt beschouwd als voordeeltoekenning indien zij plaatsvindt tegen een beloning die lager is dan de marktvoorwaarden of indien een aankoop plaatsvindt tegen een beloning die hoger ligt dan die voorwaarden.

Het bedrag van de subsidie wordt berekend per eenheid van het naar de EU uitgevoerde, gesubsidieerde product. Bepaalde elementen kunnen van de subsidie worden afgetrokken zoals uitgaven die zijn aangegaan om de subsidie te verkrijgen of uitvoerheffingen om de subsidie te compenseren. Wanneer een subsidie niet wordt verleend op basis van hoeveelheden, wordt het bedrag van de subsidie vastgesteld door de waarde van de totale subsidie om te slaan over het niveau van de productie, de afzet of de uitvoer van het product tijdens de onderzoeksperiode.

Schadevaststelling

De schadevaststelling dient op positief bewijsmateriaal te berusten en houdt een objectief onderzoek in van volgende elementen:

  • de omvang van de invoer met subsidie;
  • de weerslag van de gesubsidieerde invoer op de prijzen van soortgelijke producten op de EU-markt;
  • de weerslag van deze invoer op de betrokken EU-bedrijfstak,

Inleiding van de procedures

Procedures worden opgestart naar aanleiding van een schriftelijke klacht die namens de EU-bedrijfstak door een natuurlijke persoon, rechtspersoon, of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid wordt ingediend. Wanneer geen klacht wordt ingediend, maar een EU-land over voldoende bewijsmateriaal inzake subsidiëring en daaruit voortvloeiende schade beschikt, doet zij dit bewijsmateriaal onverwijld aan de Commissie toekomen. De klacht moet bewijs bevatten van het bestaan van tot compenserende maatregelen aanleidinggevende subsidies (en, zo mogelijk, de hoogte ervan), schade en het oorzakelijke verband tussen deze twee elementen.

De klacht wordt geacht door of namens van de EU-bedrijfstak te zijn ingediend, indien zij wordt gesteund door deze EU-producenten wier gezamenlijke productie meer dan 50 % bedraagt van de totale EU-productie van het soortgelijke product dat door dat deel van de EU-bedrijfstak wordt vervaardigd dat zich vóór, respectievelijk tegen de klacht heeft uitgesproken. Evenwel wordt geen onderzoek geopend wanneer de EU-producenten die de klacht uitdrukkelijk steunen, minder dan 25 % van de totale productie vertegenwoordigen.

Voorlopige maatregelen

Voorlopige rechten kunnen worden ingesteld, indien:

  • procedures werden ingeleid en de betrokken partijen voldoende gelegenheid hebben gehad om inlichtingen te verstrekken en opmerkingen te maken;
  • er een voorlopige vaststelling is geschied van tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidiëring en daaruit voortvloeiende schade voor de EU-bedrijfstak;
  • het belang van de EU vergt dat maatregelen worden genomen om verdere schade te voorkomen.

Instelling van definitieve antidumpingmaatregelen

Wanneer uit de definitief vastgestelde feiten blijkt dat er sprake is van tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies en daardoor schade wordt veroorzaakt, en het in het belang van de EU is om maatregelen te nemen, wordt een definitief compenserend recht ingesteld door de Raad. Het compenserende recht mag niet hoger zijn dan de vastgestelde, tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies en moet lager zijn dan de tot compenserende maatregelen aanleiding gevende subsidies, als dat toereikend is om een einde te maken aan de schade die de EU-bedrijfstak lijdt.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 597/2009

7.8.2009

-

L 188 van 18.7.2009

Laatste wijziging: 21.02.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven