RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Szubvencióellenes intézkedések

Ez a rendelet a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodás rendelkezéseit ülteti át az Európai Unió (EU) jogszabályaiba azért, hogy biztosítsák a szubvencióellenes szabályok megfelelő és átlátható alkalmazását.

JOGI AKTUS

A Tanács 597/2009/EK rendelete (2009. június 11.) az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet megfogalmazza, hogy bármiféle közvetlen vagy közvetett módon megadott támogatás összegének a kiegyenlítése céljából kivethető kiegyenlítő vám bármely olyan termék gyártása, termelése, kivitele vagy szállítása vonatkozásában, amely nem az Európai Unióból (EU-ból) származik, és amelynek az Unióban történő szabad forgalomba bocsátása kárt okoz.

A rendelet a Tanács 1225/2009/EK rendeletével (a dömpingellenes megállapodással) párhuzamosan alkalmazandó. Éppen ezért a kár megállapítására, az uniós gazdasági ágazat meghatározására, az eljárás indítására, a vizsgálatra, az ideiglenes és végleges intézkedésekre, valamint az eljárás befejezésére vonatkozó rendelkezések megegyeznek a két rendeletben.

A támogatás fogalmának meghatározása

Támogatás akkor áll fenn, ha egy ország kormányzata pénzügyi támogatást nyújt vagy az 1994. évi általános vám- és kereskedelmi megállapodás (GATT 1994.) XVI. cikke értelmében bármiféle jövedelempótló vagy ártámogató intézkedés alkalmazására kerül sor, és az előbbiekből gazdasági előny származik.

Kiegyenlíthető támogatások

A támogatások vonatkozásában csak abban az esetben alkalmazhatók kiegyenlítő intézkedések, ha a támogatások egyedinek minősülnek egy vállalkozás vagy gazdasági ágazat, illetve vállalkozáscsoport vagy gazdasági ágazatok csoportja viszonylatában. Akkor számítanak egyedinek, ha a támogatást nyújtó hatóság egy támogatásra való jogosultságot kifejezetten meghatározott vállalkozástípusokra korlátoz.

A kiegyenlíthető támogatás összegének kiszámítása

Ezt az összeget a támogatásban részesülő félre átruházott, a vizsgált időszak vonatkozásában feltárt gazdasági előny mértékének megfelelően kell kiszámítani. Ez a rendelet a címzettnek nyújtott előny kiszámítása során az alábbi szabályok alkalmazását írja elő:

  • a kormányzat által rendelkezésre bocsátott részvénytőke akkor tekinthető gazdasági előny nyújtásának, ha az ilyen befektetés a származási vagy exportáló ország területén a szokásos befektetési gyakorlattal nem egyeztethető össze;
  • egy kormányzati szerv által nyújtott hitel akkor tekinthető gazdasági előny nyújtásának, ha a hitelt felvevő cég által a kormányhitel esetében és a cég által a piacon ténylegesen megszerezhető összehasonlítható kereskedelmi hitel esetében a visszafizetendő összeg között eltérés mutatkozik;
  • egy kormányzati szerv által nyújtott hitelgarancia akkor tekinthető gazdasági előny nyújtásának, ha a hitelgaranciában részesülő kedvezményezett cég által a kormánygarancia nyújtása mellett megkapott hitelösszeg esetében fizetendő és a cég által a piacon ténylegesen megszerezhető összehasonlítható kereskedelmi hitel esetében visszafizetendő összeg között eltérés mutatkozik;
  • áruk kormányzat általi nyújtása akkor tekinthető gazdasági előny nyújtásának, ha az áruk ilyen nyújtása a megfelelő nagyságú díjazásnál alacsonyabb vagy magasabb összeg megfizetése ellenében.

A támogatások összegét az EU-ba kivitelre került támogatott termék egységei alapján állapítják meg. A támogatási összeg a következő elemekkel csökkenthető: minden kérelmezési díj vagy más költség, amely felmerül a támogatásra való jogosultság megszerzésekor, illetve a termékekre kivetett exportadók, amelyeket a támogatás beszámítása céljából vetettek ki. Amennyiben a támogatás megítélése nem a mennyiség szerint kerül meghatározásra, a kiegyenlíthető támogatás összegének meghatározásában a teljes támogatási összeget a vizsgált támogatási időszak vonatkozásában a termelési, értékesítési vagy szállítási szinteken részarányosan osztják el.

Kármegállapítás

A kármegállapításnak egyértelmű bizonyítékokon és az alábbi elemek tárgyilagos vizsgálatán kell alapulnia:

  • a támogatott behozatal mennyiségére;
  • a támogatott behozatalnak az EU piacain forgalmazott hasonló termékek árára gyakorolt hatásaira;
  • és az ilyen behozatalnak a szóban forgó uniós gazdasági ágazatra gyakorolt hatásaira.

Eljárások megindítása

Az eljárást bármely természetes vagy jogi személy vagy a közösségi gazdasági ágazat nevében eljáró jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásbeli panaszára kell megindítani. Amennyiben bármiféle panasz hiányában egy tagállam a támogatások nyújtásáról elegendő bizonyítékkal rendelkezik, és a támogatások nyújtása egy uniós gazdasági ágazat számára sérelmet okoz, haladéktalanul közölnie kell a Bizottsággal a rendelkezésére álló bizonyítékokat. A panasznak tartalmaznia kell a kiegyenlíthető támogatások létét igazoló elegendő bizonyítékokat (beleértve lehetőség szerint az ilyen támogatás összegére vonatkozó információkat), a kárt és e két elem közötti okozati összefüggéseket.

A panaszt abban az esetben kell az uniós gazdasági ágazat által, helyett vagy nevében benyújtottnak tekinteni, ha azzal kapcsolatosan az uniós gazdasági ágazatban tevékenykedő termelők által a hasonló termékből előállított összes termékmennyiség 50%-nál nagyobb kollektív részarányát képviselő termelők támogatásuknak vagy ellenvéleményüknek adnak hangot. Azonban nem kell vizsgálatot kezdeményezni abban az esetben, ha a panaszigényt támogató uniós gazdasági ágazat az összes termékmennyiség 25%-ánál kisebb részarányt tesz ki.

Ideiglenes intézkedések

Ideiglenes vám abban az esetben vethető ki, ha:

  • eljárás kezdeményezésére került sor, és az érdekelt felek számára elegendő lehetőséget biztosítottak a szükséges információk benyújtásához és észrevételeik megtételéhez;
  • ideiglenesen megállapították, hogy egy importált termék kiegyenlíthető támogatásokból származó gazdasági előnyöket élvez, és az uniós gazdasági ágazatot ennek következtében kár éri;
  • az EU érdekei az ilyen kár keletkezésének megakadályozása céljából a beavatkozást megkívánják.

Végleges hatályú dömpingellenes vámok kivetése

Ha a megállapításban szereplő tények a kiegyenlíthető támogatásra és az ezzel okozott kárra utalnak, és az EU érdekei beavatkozást kívánnak meg, a Tanács végleges kiegyenlítő vámot vet ki. A kiegyenlítő vám összege nem haladhatja meg a megállapított kiegyenlíthető támogatás összegét, és annál kevesebbnek kell lennie, ha az ilyen kisebb összegű vám is elegendő az uniós gazdasági ágazatot ért kár elhárításához.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
A Tanács 597/2009/EK rendelete

2009.8.7.

HL L 188., 2009.7.18.

Utolsó frissítés: 21.02.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére