RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tuetulta tuonnilta suojautuminen

Tällä asetuksella saatetaan WTO:n perustamissopimuksen puitteissa tehdyn tukia ja tasoitustulleja koskevan sopimuksen määräykset osaksi Euroopan unionin (EU) lainsäädäntöä, jotta varmistetaan tukisääntöjen tehokas ja avoin soveltaminen.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 597/2009, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2009, muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta.

TIIVISTELMÄ

Asetuksen nojalla tasoitustulli voidaan ottaa käyttöön minkä tahansa sellaisen tuen tasoittamiseksi, joka on myönnetty välittömästi tai välillisesti minkä tahansa Euroopan unionin (EU) ulkopuolisesta maasta peräisin olevan tuotteen valmistukseen, tuotantoon, vientiin tai kuljetukseen, jos tuotteen luovutus vapaaseen liikkeeseen EU:ssa aiheuttaa vahinkoa.

Asetusta (EY) N:o 597/2009 sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ("polkumyyntisopimus") rinnalla. Säännökset, jotka koskevat vahingon, EU:n tuotannonalan, menettelyn vireillepanon, tutkimuksen, väliaikaisen tullin, lopullisen tullin ja menettelyn päättämisen määrittämistä, ovat siten molemmissa asetuksissa samat.

Tuen määritelmä

Tuen katsotaan olevan kyseessä, jos alkuperä- tai viejämaan julkiset viranomaiset myöntävät taloudellista tukea tai kyse on tulo- tai hintatuesta missä tahansa tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994 -sopimus) XVI artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, ja jos sitä kautta koituu yrityksille etua.

Tasoitustullin alaiset tuet

Tuki johtaa tasoitustullin toteuttamiseen ainoastaan, jos se kohdistuu erityisesti tiettyyn yritykseen tai tuotannonalaan taikka tiettyyn yritysten tai tuotannonalojen ryhmään. Tuki on erityistä, jos tuen myöntävä viranomainen rajoittaa mahdollisuuden saada tukea nimenomaisesti tiettyihin yrityksiin.

Tasoitustullin alaisen tuen laskeminen

Tasoitustullin alaisen tuen määrä perustuu tuen vastaanottajalle tutkimusjakson aikana annettavaan etuun. Asetuksessa vahvistetaan seuraavat säännöt tuen vastaanottajalle annettavan edun laskemiseksi:

  • julkisten viranomaisten tekemää sijoitusta yrityksen omaan pääomaan ei pidetä edun antamisena, ellei investoinnin voida katsoa olevan vastoin alkuperä- ja/tai viejämaan alueella olevien yksityisten sijoittajien tavanomaista sijoituskäytäntöä
  • julkisten viranomaisten myöntämää lainaa ei pidetä edun antamisena, ellei yrityksen julkisilta viranomaisilta saamastaan lainasta maksamien luottokustannusten määrän ja vastaavasta kaupallisesta lainasta ilman tällaista takausta maksamien luottokustannusten määrän välillä ole eroa
  • julkisen viranomaisen myöntämää lainatakausta ei pidetä edun antamisena, ellei takauksen saaneen yrityksen julkisten viranomaisten takaamasta lainasta maksamien luottokustannusten määrän ja vastaavasta kaupallisesta lainasta ilman tällaista takausta maksamien luottokustannusten määrän välillä ole eroa
  • hyödykkeiden tai palvelujen toimittamista tai hyödykkeiden ostamista julkisten viranomaisten toimesta ei pidetä edun antamisena, ellei hyödykkeitä tai palveluja toimiteta riittämättömänä pidettävää vastiketta vastaan tai hyödykkeitä osteta yli riittävänä pidettävää vastiketta vastaan.

Tasoitustullin alaisen tuen määrä lasketaan tuetun ja EU:hun viedyn tuotteen osalta yksikkökohtaisesti. Määritettäessä tätä määrää voidaan tuen kokonaismäärästä vähentää tietyt osuudet, kuten maksut ja kustannukset, jotka välttämättä aiheutuvat tuen saamisesta, ja vientiverot, jotka on erityisesti tarkoitettu tuen vaikutuksen tasaamiseen. Jos tukea ei myönnetä suhteessa valmistettuihin, tuotettuihin, vietyihin tai kuljetettuihin määriin, tasoitustullin alainen tuen määrä määritetään jakamalla tuen kokonaisarvo tutkimusjakson aikana tapahtuneelle kyseisten tuotteiden tuotannolle, myynnille tai viennille.

Vahingon määrittäminen

Vahingon määrittäminen perustuu sitä tukevaan näyttöön, ja siihen kuuluu objektiivinen tarkastelu, joka kohdistuu:

  • tuetun tuonnin määrään
  • tuonnin vaikutukseen samankaltaisten tuotteiden hintoihin EU:n markkinoilla
  • tämän tuonnin vaikutuksiin EU:n tuotannonalaan.

Menettelyn aloittaminen

Menettely pannaan vireille EU:n tuotannonalan puolesta toimivan minkä tahansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai minkä tahansa yhteenliittymän, jolla ei ole oikeushenkilön asemaa, tekemän kirjallisen valituksen perusteella. Jos valitusta ei ole tehty, mutta jäsenvaltiolla on riittävät todisteet tuesta ja siitä EU:n tuotannonalalle aiheutuneesta vahingosta, sen on toimitettava nämä todisteet viipymättä komissiolle. Valituksessa on oltava todisteet tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavasta tuesta (myös sen määrästä, jos mahdollista), vahingosta sekä väitetyn tuetun tuonnin ja väitetyn vahingon välisestä syy-yhteydestä.

Valitus katsotaan EU:n tuotannonalan tekemäksi tai sen puolesta tehdyksi, jos sitä tukevat ne EU:n tuottajat, joiden yhteinen tuotanto on yli 50 prosenttia sen samankaltaisen tuotteen kokonaistuotannosta, jonka tuottaa se osa EU:n tuotannonalaa, joka joko tukee tai vastustaa valitusta. Tutkimusta ei kuitenkaan panna vireille, jos valitusta tukevien EU:n tuottajien osuus kokonaistuotannosta on alle 25 prosenttia.

Väliaikaiset toimenpiteet

Väliaikaiset tullit voidaan ottaa käyttöön, jos:

  • tutkimus on aloitettu ja asianomaisille osapuolille on annettu riittävä mahdollisuus antaa tietoja ja esittää huomautuksia
  • on alustavasti todettu, että tuotava tuote saa tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea ja että EU:n tuotannonalalle aiheutuu tästä vahinkoa
  • EU:n etu vaatii toimia tällaisen vahingon estämiseksi.

Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen

Jos tosiasioiden perusteella todetaan, että tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavaa tukea ja siitä aiheutunutta vahinkoa esiintyy, ja jos EU:n etu vaatii toimintaa, neuvosto ottaa käyttöön lopullisen tasoitustullin. Tasoitustullin suuruus ei saa ylittää todettua tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavan tuen määrää, ja sen olisi oltava tasoitustullin käyttöönoton mahdollistavan tuen kokonaismäärää alhaisempi, jos tämä alhaisempi määrä on riittävä EU:n tuotannonalalle aiheutuneen vahingon poistamiseksi.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 597/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Viimeisin päivitys 21.02.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun