RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Μέτρα κατά των επιδοτήσεων

Αυτός ο κανονισμός μεταφέρει στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) τις διατάξεις συμφωνίας για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και διαφανούς εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τις επιδοτήσεις.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 2009 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΣΥΝΟΨΗ

Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό επιτρέπεται η επιβολή αντισταθμιστικού δασμού με σκοπό την εξουδετέρωση των συνεπειών της επιδότησης που έχει ενδεχομένως χορηγηθεί άμεσα ή έμμεσα, για την κατασκευή, την παραγωγή, την εξαγωγή ή τη μεταφορά οιουδήποτε προϊόντος, προέλευσης από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του οποίου η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ προκαλεί ζημία.

Ο κανονισμός αυτός ισχύει παράλληλα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1225/2009 (“συμφωνία αντιντάμπινγκ”). Επομένως, οι διατάξεις σχετικά με τον προσδιορισμό της ζημίας, τον ορισμό του κλάδου παραγωγής της ΕΕ, την έναρξη της διαδικασίας, την έρευνα, τα προσωρινά και οριστικά μέτρα και την περάτωση της διαδικασίας είναι πανομοιότυπες και στους δύο κανονισμούς.

Ορισμός της επιδότησης

Θεωρείται ότι συντρέχει επιδότηση, αφενός, εφόσον υπάρχει χρηματοδοτική συνεισφορά του Δημοσίου ή παρέχεται στήριξη του εισοδήματος ή των τιμών, υπό οιαδήποτε μορφή, κατά την έννοια του άρθρου XVI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (ΓΣΔΕ του 1994) και, αφετέρου, όταν με τον τρόπο αυτό προσπορίζεται κάποιο όφελος.

Αντισταθμίσιμες επιδοτήσεις

Μια επιδότηση υπόκειται σε αντισταθμιστικά μέτρα μόνον εφόσον έχει ατομικό χαρακτήρα προς συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο παραγωγής ή όμιλο επιχειρήσεων ή προς συγκεκριμένο κλάδο παραγωγής ή ομάδα κλάδων παραγωγής. Μια επιδότηση θεωρείται ότι έχει ατομικό χαρακτήρα όταν η αρχή που παρέχει την επιδότηση ορίζει ρητώς ότι την επιδότηση είναι δυνατόν να λάβουν μόνο συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Υπολογισμός του ύψους της αντισταθμίσιμης επιδότησης

Το ύψος της αντισταθμίσιμης επιδότησης υπολογίζεται με βάση το όφελος που προσπορίζεται ο αποδέκτης της επιδότησης κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας . Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους ακόλουθους κανόνες υπολογισμού του οφέλους που προσπορίζεται ο αποδέκτης:

  • η εισφορά στο μετοχικό κεφάλαιο μιας επιχείρησης εκ μέρους του Δημοσίου δεν θεωρείται ότι προσπορίζει όφελος, εκτός αν η επένδυση είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δεν συμβιβάζεται προς τη συνήθη επενδυτική πρακτική που ακολουθείται στη χώρα καταγωγής ή εξαγωγής·
  • η χορήγηση δανείου ή η παροχή εγγύησης δανείου εκ μέρους του Δημοσίου δεν θεωρείται ότι προσπορίζει όφελος, εκτός αν υφίσταται διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβάλλει η δανειολήπτρια επιχείρηση για το δάνειο που της χορηγεί το Δημόσιο και του ποσού το οποίο θα ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η ίδια επιχείρηση για ένα ανάλογο εμπορικό δάνειο το οποίο θα ήταν πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει στην αγορά·
  • η παροχή εγγύησης εκ μέρους του Δημοσίου για κάποιο δάνειο θεωρείται ότι προσπορίζει όφελος, αν υφίσταται διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβάλλει η επιχείρηση, υπέρ της οποίας παρεσχέθη η εγγύηση, για το δάνειο που έχει συνομολογήσει με την εγγύηση του Δημοσίου και του ποσού που θα ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει η ίδια επιχείρηση για ένα ανάλογο εμπορικό δάνειο σε περίπτωση που δεν υπήρχε η εγγύηση του Δημοσίου·
  • η διάθεση αγαθών από το Δημόσιο δεν θεωρείται ότι προσπορίζει όφελος, εκτός εάν η διάθεση πραγματοποιείται έναντι μικρότερου από το κανονικό τιμήματος με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ή εάν για την αγορά καταβάλλεται τίμημα μεγαλύτερο από το κανονικό υπό αυτές τις συνθήκες

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται ανά μονάδα του προϊόντος που επιδοτείται και εξάγεται προς την ΕΕ. Ορισμένα στοιχεία είναι δυνατόν να αφαιρούνται από την επιδότηση όπως κάθε τέλος ή άλλο έξοδο που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος προς επιδότηση ή οι φόροι που επιβάλλονται στο προϊόν κατά την εξαγωγή και που αποσκοπούν ειδικά στην αντιστάθμιση της επιδότησης. Όταν η επιδότηση χορηγείται ανεξάρτητα από τις ποσότητες, το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με προσήκουσα κατανομή της αξίας της συνολικής επιδότησης σε συνάρτηση με το επίπεδο της παραγωγής, των πωλήσεων ή των εξαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας.

Προσδιορισμός της ζημιάς

Ο προσδιορισμός της ύπαρξης ζημίας πρέπει να στηρίζεται σε θετικά αποδεικτικά στοιχεία και προϋποθέτει αντικειμενική εξέταση των ακόλουθων στοιχείων:

  • του όγκου των επιδοτούμενων εισαγωγών·
  • των συνεπειών των επιδοτούμενων εισαγωγών για τις τιμές των ομοειδών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ·
  • των επακόλουθων συνεπειών των εν λόγω εισαγωγών για το σχετικό κλάδο παραγωγής της ΕΕ.

Κίνηση της διαδικασίας

Οι διαδικασίες ξεκινούν με την υποβολή γραπτής καταγγελίας εκ μέρους κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα, που ενεργεί για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της ΕΕ. Όταν, ελλείψει καταγγελίας, μία χώρα της ΕΕ έχει στην κατοχή της επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν επιδότηση και την εξ αυτής προκύπτουσα ζημία στον κλάδο παραγωγής της ΕΕ, τα γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή. Κάθε καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων (συμπεριλαμβανομένων, ει δυνατόν, του ύψους τους), τη ζημία και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων.

Η καταγγελία θεωρείται ότι έχει υποβληθεί εκ μέρους ή για λογαριασμό του κλάδου παραγωγής της ΕΕ, εάν υποστηρίζεται από παραγωγούς της ΕΕ των οποίων η συνολική παραγωγή αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % της συνολικής παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος που παράγεται από το τμήμα εκείνο του κλάδου παραγωγής της ΕΕ που έχει εκφράσει είτε την υποστήριξή του είτε την αντίθεσή του προς την καταγγελία. Εντούτοις, δεν επιτρέπεται η έναρξη έρευνας το ποσοστό του κλάδου παραγωγής της ΕΕ που υποστηρίζει ρητώς την καταγγελία αντιπροσωπεύει είναι κατώτερο του 25 % της συνολικής παραγωγής.

Προσωρινά μέτρα

Η επιβολή προσωρινών μέτρων επιτρέπεται εφόσον:

  • έχει κινηθεί διαδικασία και τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τις κατάλληλες δυνατότητες να υποβάλουν τυχόν στοιχεία και να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις·
  • έχει διατυπωθεί προσωρινό συμπέρασμα με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι το εισαγόμενο προϊόν τυγχάνει αντισταθμίσιμης επιδότησης, με επακόλουθο την πρόκληση ζημίας στον κλάδο παραγωγής της ΕΕ·
  • το συμφέρον της ΕΕ είναι να λάβει μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η εν λόγω ζημία.

Επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ

Όταν από τα πραγματικά περιστατικά προκύπτει η ύπαρξη αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων και ζημίας, και το συμφέρον της ΕΕ επιβάλλει παρέμβαση, το Συμβούλιο επιβάλλει οριστικό αντισταθμιστικό δασμό. Το ύψος του αντισταθμιστικού δασμού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, όπως αυτό έχει υπολογισθεί, και πρέπει να είναι κατώτερο, εφόσον αρκεί για την εξάλειψη της ζημίας που έχει υποστεί ο κλάδος παραγωγής της ΕΕ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009

7.8.2009

-

ΕΕ L 188 της 18.7.2009

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21.02.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας