RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Antisubsidieforanstaltninger

Denne forordning gennemfører bestemmelserne i aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger, som er indgået i Verdenshandelsorganisationen (WTO), i Den Europæiske Unions (EU’s) lovgivning for at sikre en effektiv og gennemsigtig anvendelse af reglerne vedrørende subsidier.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

RESUMÉ

På grundlag af denne forordning kan der indføres en udligningstold til at kompensere for eventuelle subsidier, der er ydet enten direkte eller indirekte ved fremstilling, produktion, udførsel eller transport af alle varer, som har oprindelse i et land uden for Den Europæiske Union (EU), hvor overgang til fri omsætning i EU kan medføre, at der forvoldes skade.

Denne forordning virker i forbindelse med forordning (EF) nr. 1225/2009 (”Antipumpingsaftalen”). Reglerne for konstatering af skade, definitionen af EU-erhvervsgrene, indledning af procedure, undersøgelse, midlertidige endelige foranstaltninger og afslutning af proceduren er derfor identiske i begge forordninger.

Definition af subsidier

Subsidier anses for at foreligge, dels hvis de offentlige myndigheder yder et finansielt bidrag, eller der forekommer en form for indtægts- eller prisstøtte som omhandlet i artikel XVI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel af 1994 (GATT 1994), dels hvis der opnås en fordel.

Muligheden for at udligne subsidier

Subsidier kan kun undergives udligningsforanstaltninger, hvis de er specifikke for en virksomhed eller en erhvervssektor eller gruppe virksomheder eller erhvervsgrene. Når den subsidieydende myndighed udtrykkeligt begrænser adgangen til subsidier til kun at omfatte visse virksomheder, er sådanne subsidier specifikke.

Beregning af det udligningsberettigede subsidiebeløb

Beløbet beregnes i forhold til den fordel, der opnås af modtageren i undersøgelsesperioden. Denne forordning fastsætter følgende regler for beregning af modtagerens fordel:

  • Et statsligt indskud af egenkapital anses for at indebære en fordel, hvis investeringen kan betragtes som uoverensstemmende med den sædvanlige investeringspraksis, som private investorer i oprindelses- og/eller eksportlandet følger
  • Statslån anses for at indebære en fordel, hvis der er forskel mellem det beløb, som den virksomhed, der modtager lånet, betaler for statslånet, og det beløb, som den pågældende virksomhed måtte betale for et tilsvarende lån på markedsvilkår
  • Et lån, som garanteres af en regering, anses for at indebære en fordel, hvis der er forskel på det beløb, som virksomheden, der modtager garantien, skal betale for lånet, som er garanteret af regeringen, og det beløb, som virksomheden skulle betale for et sammenligneligt kommercielt lån uden regeringsgaranti.
  • Statslig levering af varer eller tjenesteydelser eller indkøb af varer anses for at indebære en fordel, hvis leveringen finder sted mod utilstrækkeligt vederlag, eller der for indkøbet er betalt mere end tilstrækkeligt vederlag.

Det udligningsberettigede subsidiebeløb beregnes pr. enhed af den subsidierede vare, der er udført til EU. Ved beregningen af dette beløb kan visse elementer fratrækkes det samlede subsidiebeløb, f.eks. ethvert ansøgningsgebyr eller andre omkostninger, der nødvendigvis påløber for at blive subsidieberettiget eller opnå subsidier, eller eksportafgifter, der opkræves ved udførsel med henblik på at udligne subsidierne. Ydes subsidierne ikke på grundlag af mængder, fastsættes det udligningsberettigede subsidiebeløb ved at fordele værdien af de samlede subsidier i forhold til omfanget af produktionen, salget eller udførslen af den pågældende vare i undersøgelsesperioden.

Fastsættelse af skaden

Fastsættelsen af skaden skal baseres på konkret dokumentation og omfatte en objektiv vurdering af følgende elementer:

  • mængden af subsidierede indførsler
  • virkningen af de subsidierede indførsler på priserne af tilsvarende produkter på EU-markedet
  • den resulterende indvirkning af disse indførsler på den pågældende erhvervsgren i EU.

Indledning af procedure

En procedure indledes på grundlag af en skriftlig klage indgivet af en fysisk eller juridisk person eller af en sammenslutning uden status som juridisk person, som optræder på vegne af en erhvervsgren i EU. Når en medlemsstat, ifald der ikke foreligger nogen klage, er i besiddelse af tilstrækkelige beviser for, at der ydes subsidier og forvoldes skade for en erhvervsgren i EU som følge af disse, underretter den straks Kommissionen om sådanne beviser. Klagen skal indeholde bevis for, at der ydes udligningsberettigede subsidier (herunder om muligt størrelsen heraf), at der forvoldes skade, og at der foreligger en årsagssammenhæng mellem de to.

Klagen anses for at være indgivet af eller på vegne af en erhvervsgren i EU, hvis den har tilslutning fra producenter i EU, hvis fælles produktion udgør mere end 50 % af den samlede produktion af den tilsvarende vare fremstillet af den del af den pågældende erhvervsgren i EU, som enten udtrykker sin tilslutning til eller opposition mod klagen. Der indledes dog ikke en undersøgelse, hvis den del af erhvervsgrenen i EU, der støtter klagen, står for mindre end 25 % af den samlede produktion.

Midlertidige foranstaltninger

Midlertidig told kan pålægges når:

  • der er indledt procedure, og berørte parter har haft tilstrækkelig adgang til at meddele oplysninger og fremsætte bemærkninger
  • der er truffet en foreløbig bekræftende afgørelse om, at der ydes udligningsberettigede subsidier til den indførte vare med deraf følgende skade for en erhvervsgren i EU
  • det er i EU’s interesser at gribe ind for at afværge en sådan skade.

Indførelse af endelig antidumpingtold

Når det fremgår af de konstaterede forhold, at der ydes udligningsberettigede subsidier, og at der forvoldes skade som følge heraf, og EU’s interesser kræver at der gribes ind, vedtager Rådet en endelig udligningstold. Udligningstolden må ikke overstige det fastsatte udligningsberettigede subsidiebeløb, og den bør være mindre, hvis det er tilstrækkelig til at fjerne skaden, som er forvoldt for erhvervsgrenen i EU.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 597/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009

Seneste ajourføring: 21.02.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top