RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Antisubvenční opatření

Toto nařízení přejímá ustanovení Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních uzavřené v rámci Světové obchodní organizace (WTO) do právních předpisů Evropské unie (EU) s cílem zajistit řádné a průhledné uplatňování antisubvenčních pravidel.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství.

PŘEHLED

Toto nařízení stanovuje ukládání vyrovnávacího cla, aby se vyrovnala subvence, která byla přímo nebo nepřímo poskytnuta na zhotovení, výrobu, vývoz nebo přepravu jakéhokoli výrobku pocházejícího ze země mimo Evropskou unii (EU), jehož propuštění do volného oběhu v EU působí újmu.

Toto nařízení spolupůsobí s nařízením (ES) č. 1225/2009 („antidumpingová dohoda“). Ustanovení o zjišťování újmy, definice výrobního odvětví EU, zahájení řízení, šetření, prozatímní a konečná opatření a zastavení řízení jsou tudíž v obou nařízeních identické.

Definice subvence

Má se za to, že subvence byla poskytnuta, za prvé, pokud některá vláda poskytla finanční příspěvek nebo se vyskytuje jakákoli forma příjmové či cenové podpory ve smyslu článku XVI GATT 1994 a, za druhé, pokud je tím příjemci poskytnuta výhoda.

Napadnutelné subvence

Subvence jsou napadnutelné pouze tehdy, pokud se jedná o specifické subvence pro některý podnik, výrobní odvětví nebo pro skupinu podniků nebo výrobních odvětví. Jsou specifické v případech, kdy orgán, který subvenci poskytuje, výslovně omezí přístup k subvenci na určité podniky.

Výpočet výše napadnutelných subvencí

Výše se vypočte na základě výhody, kterou získal příjemce subvence a která bude zjištěna za posuzované období. Toto nařízení pro výpočet výhody vzniklé příjemci subvence stanoví tato pravidla:

  • poskytnutí účasti na základním kapitálu vládou se považuje za výhodu pouze v případě, že daná investice může být považována za poskytnutou v rozporu s obvyklou investiční praxí v zemi původu nebo vývozu;
  • vládní půjčka se považuje za výhodu pouze v případě, že existuje rozdíl mezi částkou, kterou platí příjemce půjčky za její poskytnutí, a částkou, kterou by zaplatil za srovnatelnou obchodní půjčku;
  • vládní záruka půjčky se považuje za výhodu pouze v případě, že existuje rozdíl mezi částkou, kterou podnik získávající záruku platí za půjčku s vládní zárukou, a částkou, kterou by podnik zaplatil za srovnatelnou obchodní půjčku bez vládní záruky;
  • dodání zboží vládou se považuje za výhodu pouze v případě, že výrobky byly dodány nebo služby poskytnuty za cenu nižší než přiměřenou a že výrobky byly nakoupeny za cenu vyšší než přiměřenou. Přiměřenost odměny se určuje s ohledem na podmínky převládající na trhu

Výše subvencí se určuje na jednotku subvencovaného výrobku vyváženého do EU. Některé prvky mohou být ze subvence odečteny, například poplatky nebo náklady vynaložené, aby vznikl nárok na poskytnutí subvence, nebo vývozní daně pro vyrovnání subvence. Pokud se subvence neposkytuje podle množství, určí se výše napadnutelné subvence tak, že celková výše subvence se přiměřeně přepočte na množství výrobků, které byly v posuzovaném období vyrobeny, prodány nebo vyvezeny.

Zjišťování a posuzování újmy

Zjištění újmy se musí zakládat na skutečných důkazech a zahrnovat objektivní posouzení:

  • objemu dovozu subvencovaných výrobků;
  • účinku dovozu subvencovaných výrobků na ceny obdobných výrobků na trhu EU;
  • následného vlivu tohoto dovozu na příslušné výrobní odvětví EU.

Zahájení řízení

Řízení se zahajuje na základě písemného podnětu podaného fyzickou nebo právnickou osobou nebo sdružením bez právní subjektivity, která jedná jménem výrobního odvětví EU. Pokud nebyl podán žádný podnět a některá země EU má dostatečné důkazy o existenci subvencování a o újmě jím způsobené výrobnímu odvětví EU, předá je neprodleně Komisi. Podnět musí obsahovat důkazy o existenci napadnutelné subvence (a pokud je to možné včetně její částky), o způsobené újmě a o příčinné souvislosti mezi dovezenými výrobky označenými za subvencované a údajnou újmou.

Podnět je považován za podaný výrobním odvětvím EU nebo jeho jménem, jestliže je podporován těmi výrobci v EU, jejichž souhrnná výroba tvoří více než 50 % celkové výroby v EU obdobného výrobku té části výrobců, kteří podnět výslovně podpořili nebo odmítli. Šetření se však nezahájí, jestliže výrobci v EU, kteří podnět výslovně podpořili, představují méně než 25 % celkové výroby.

Prozatímní opatření

Prozatímní clo může být uloženo, jestliže:

  • bylo zahájeno řízení a účastníkům řízení bylo patřičným způsobem umožněno předat informace a předložit stanoviska;
  • bylo předběžně zjištěno, že na dovážený výrobek byla poskytnuta napadnutelná subvence a že tím je výrobnímu odvětví EU působena újma;
  • je v zájmu EU zasáhnout a zabránit této újmě.

Uložení konečného antidumpingového cla

Pokud ze zjištění skutkového stavu vyplývá, že existují napadnutelné subvence a jimi způsobená újma a v zájmu Společenství je nutné zasáhnout, uloží Rada konečné vyrovnávací clo. Výše vyrovnávacího cla nesmí být vyšší než výše napadnutelných subvencí, které byly zjištěny, a musí být nižší než celková výše napadnutelných subvencí, pokud takové menší clo postačuje k odstranění újmy způsobené výrobnímu odvětví EU.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 597/2009

7. 8. 2009

Úř. věst. L 188,

18. 7. 2009

Poslední aktualizace: 21.02.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky