RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EU:s förfarande för förvaltning av kvantitativa kvoter

Denna förordning fastställer ett system för förvaltning av kvantitativa kvoter baserat på principen om en enhetlig gemensam handelspolitik och respekt för den fria rörligheten för varor.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 717/2008 av den 15 juli 2008 om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter.

SAMMANFATTNING

Denna förordning gäller då Europeiska unionen (EU) autonomt eller på grundval av ingångna avtal har fastställt kvantitativa import- och exportkvoter.

Förordningen gäller inte de jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eller andra varor som omfattas av särskilda importregler och särskilda bestämmelser om förvaltning av kvoter.

Grundbestämmelser om förvaltningen av EU:s kvoter

Kommissionen ska offentliggöra ett meddelande om öppnandet av kvoter i Europeiska unionens officiella tidning och ange vilken fördelningsmetod som valts, vilka villkor som licensansökningarna måste uppfylla, sista ansökningsdag och en lista över de behöriga myndigheter som ansökningarna ska skickas till.

Så fort de har öppnats ska kvoterna fördelas mellan de sökande. Fördelningen får göras i flera omgångar.

Kvantiteter som inte har fördelats, tilldelats eller utnyttjats ska omfördelas. Dessa kvantiteter ska fastställas av kommissionen på grundval av de uppgifter som EU-länderna lämnar.

Olika metoder för förvaltning av kvantitativa kvoter

Förvaltningen av kvoterna kan ske med en av de tre metoder som anges i förordningen, genom en kombination av dessa metoder eller med någon annan lämplig metod.

Metod som grundar sig på traditionella handelsmönster: med denna fördelningsmetod reserveras en del av kvoten företrädesvis för etablerade importörer eller exportörer. Den återstående delen reserveras för andra importörer eller exportörer. Importörer eller exportörer ska betraktas som etablerade om de kan visa att de under en tidigare period, en s.k. "referensperiod", har importerat till eller exporterat från EU den produkt eller de produkter som omfattas av kvoten.

Efter att ha granskat de upplysningar som EU-länderna tillhandahållit om antalet och mängden import- eller exportansökningar, fastställer kommissionen de kriterier enligt vilka de etablerade importörernas eller exportörernas ansökningar ska beviljas. Ansökningarna ska beviljas i sin helhet, om mängden av ansökningarna är lika stor som eller mindre än den kvot som reserverats för dessa näringsidkare. Om mängden av ansökningarna överstiger den kvot som reserverats, ska ansökningarna beviljas proportionellt i förhållande till varje sökandes andel av det sammanlagda referensunderlaget för import och export.

Den del av kvoten som reserverats för icke-etablerade importörer eller exportörer ska fördelas enligt en metod som grundar sig på den ordning i vilken ansökningarna kommer in.

Metod som grundar sig på den ordning i vilken ansökningarna kommer in: denna metod följer principen "först till kvarn får först mala". Kommissionen fastställer, tills kvoten är tömd, den kvantitet som varje enskild näringsidkare har rätt till. Denna kvantitet, som ska vara densamma för alla, fastställs beroende på produkt på ett sådant sätt att den ekonomiska betydelsen garanteras. Varje innehavare av en import- eller exportlicens får inkomma med en ny ansökan när hans del av kvoten faktiskt är förbrukad.

Metod enligt vilken kvoterna fördelas proportionellt i förhållande till de kvantiteter det ansökts om: de behöriga myndigheterna i EU-länderna ska upplysa kommissionen om de licensansökningar de mottagit. I dessa upplysningar ska antalet sökande och den samlade kvantitet som det ansöks om anges. Efter att ha granskat dessa upplysningar ska kommissionen bestämma kvantiteten för den berörda kvot eller del av kvot som de nationella myndigheterna ska utfärda import- eller exportlicenser för.

Ansökningarna ska beviljas i sin helhet om de kvantiteter som det ansökts om inte överstiger den berörda kvoten. I annat fall ska ansökningarna beviljas proportionellt i förhållande till de kvantiteter det ansökts om.

Regler för import- och exportlicenser

Import- eller exportlicenser berättigar till import eller export av produkter som omfattas av kvoter. Licenserna ska utan dröjsmål utfärdas av EU-länderna om fördelningen sker enligt "först till kvarn"-principen. I övriga fall ska de utfärdas inom tio dagar efter EU:s beslut om de kvantiteter som ska fördelas.

Licenserna är giltiga i hela EU, utom i det fall att kvoten är begränsad till en eller flera av EU:s regioner, i vilket fall licenserna är giltiga endast i ifrågavarande EU-land/länder eller region/regioner. Sådana licenser har en giltighetstid på fyra månader.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 717/2008

15.8.2008

-

EUT L 198, 26.7.2008

Senast ändrat den 14.02.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början