RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wspólne reguły wywozu

Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólne reguły wywozu z Unii Europejskiej (UE) w oparciu o zasadę swobody wywozu i określa procedury umożliwiające UE wprowadzenie w razie potrzeby koniecznych środków nadzoru i ochrony.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu.

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasadę swobody wywozu, według której wywóz z Unii Europejskiej (UE) do państw trzecich nie podlega ograniczeniom ilościowym.

Procedury informacyjne i konsultacyjne

Państwo UE może przyjąć środki ochronne, jeżeli uzna je za konieczne w związku z wyjątkową zmianą na rynku. Przed zastosowaniem takich środków ochronnych państwo UE zobowiązane jest stosownie powiadomić o tym Komisję, która następnie powiadamia pozostałe państwa UE. Konsultacje mogą zostać rozpoczęte w każdej chwili i odbywać się w ramach komitetu doradczego złożonego z przedstawicieli każdego państwa członkowskiego, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji. Konsultacje te dotyczą w szczególności warunków wywozu i ich zmiany dla danego produktu oraz ewentualnych środków, jakie należałoby przyjąć.

Komisja może zażądać od państw członkowskich dostarczenia jej danych statystycznych na temat zmiany na rynku dla danego produktu w celu określenia sytuacji gospodarczej i handlowej. Komisja może ponadto zażądać od państw członkowskich nadzorowania danego produktu zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz procedurą określoną przez Komisję.

Środki ochronne

Interesy UE mogą wymagać przyjęcia stosownych środków w celu zapobieżenia lub naprawienia sytuacji krytycznej spowodowanej brakiem podstawowych produktów lub spełnienia międzynarodowych zobowiązań podjętych przez UE lub wszystkie państwa członkowskie, w szczególności tych dotyczących handlu podstawowymi produktami. Środki te obejmują zazwyczaj ilościowe ograniczenia wywozu.

Komisja, na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, może podporządkować wywóz produktu przedstawieniu zezwolenia na wywóz. Zezwolenie na wywóz przyznawane jest według zasad oraz w granicach, jakie Komisja ustanawia, oczekując na późniejszą decyzję Rady. Rada i państwa członkowskie są powiadamiane o podjętych środkach, środki takie stają się skuteczne niezwłocznie. Środki mogą być ograniczone do wywozu do niektórych krajów i do wywozu z niektórych regionów UE. Nie mają one wpływu na produkty będące już w drodze do granicy UE.

Z zasady środki ochronne przyjmowane są przez Radę stanowiącą większością kwalifikowaną na wniosek Komisji. Komisja może również wprowadzić takie środki, jeżeli konieczne będzie podjęcie natychmiastowych działań.

W czasie stosowania powyższych środków przeprowadzane są w związku z nimi konsultacje w ramach komitetu doradczego w celu zbadania ich skutków oraz sprawdzenia, czy warunki ich stosowania są nadal spełnione. W rezultacie środki mogą zostać zmienione lub uchylone, jeżeli ich stosowanie nie jest już konieczne.

Niniejsze rozporządzenie nie stanowi przeszkody dla przyjęcia lub stosowania przez państwa członkowskie ograniczeń ilościowych w wywozie, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej bądź ochrony własności przemysłowej i handlowej.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1061/2009

27.11.2009

Dz.U. L 291 z 7.11.2009

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony