RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Společná pravidla pro vývoz

Toto nařízení stanoví společná pravidla pro vývoz z Evropské unie (EU) na základě zásady volného vývozu a definuje postupy, které EU umožní v případě potřeby uplatňovat dohled a ochranná opatření.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz.

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví zásadu volného vývozu, která říká, že na vývoz z Evropské unie (EU) do zemí mimo EU se nevztahují žádná množstevní omezení.

Postupy pro konzultace a poskytování informací

Země EU mohou v důsledku neobvyklého vývoje trhu přijmout ochranná opatření. Před provedením těchto ochranných opatření musí země EU náležitě informovat Komisi, která to potom sdělí ostatním zemím EU. Konzultace lze zahájit kdykoli a konají se v poradním výboru složeném ze zástupců každé země EU, kterému předsedá zástupce Komise. Tyto konzultace se týkají zejména podmínek vývozu a vývoje vývozu předmětného produktu a případných opatření, která by bylo vhodné přijmout.

Za účelem posouzení hospodářské a obchodní situace určitého produktu může Komise požadovat po zemích EU, aby jí poskytly statistické údaje. Komise je také může požádat, aby v souladu se svými právními předpisy a s postupem, jejž určí Komise, vykonávaly dohled nad danými produkty.

Ochranná opatření

S ohledem na zájmy EU bude možná nutné přijmout vhodná opatření, aby se zabránilo kritické situaci, jež by nastala v důsledku nedostatku základních produktů, nebo k nápravě takové situace nebo aby se umožnilo plnění mezinárodních závazků přijatých EU nebo všemi zeměmi EU, zejména v oblasti obchodu se základními produkty. Těmito opatřeními jsou obvykle množstevní omezení vývozu.

Komise, na žádost země EU nebo z vlastního podnětu, může vývoz produktu podmínit předložením vývozního povolení. Vývozní povolení je udělováno podle pravidel a v mezích stanovených Komisí až do okamžiku, než Rada vydá rozhodnutí. Přijatá opatření jsou sdělena Radě a zemím EU; jsou okamžitě použitelná. Tato opatření mohou být omezena na vývoz do určitých zemí nebo na vývoz z určitých oblastí EU. Nedotýkají se produktů, které jsou již na cestě k hranici EU.

Ochranná opatření v zásadě přijímá Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise. Komise může taková opatření také provést, pokud je nutné jednat okamžitě.

Během uplatňování ochranných opatření mají v poradním výboru probíhat konzultace zaměřené na posouzení účinků opatření a ověření toho, zda jsou dodržovány podmínky pro jejich uplatňování. Na základě toho je možné je upravit nebo zrušit, pokud již nejsou potřebné.

Toto nařízení nevylučuje přijetí nebo uplatňování množstevních omezení vývozu zeměmi EU z důvodu veřejné mravnosti, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí a zvířat, ochrany rostlin, ochrany národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1061/2009

27. 11. 2009

Úř. věst. L 291,

7. 11. 2009

Poslední aktualizace: 09.02.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky