RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vientiluottovakuutus

Euroopan unionin (EU) tavoitteena on vähentää julkisten keskipitkän ja pitkän ajan vientiluottovakuutusjärjestelmien välisistä eroista johtuvia vääristymiä yritysten välisessä kilpailussa ja edistää avoimuutta toimialalla.

ASIAKIRJA

Komission direktiivi 98/29/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 1998, keskipitkän ja pitkän ajan liiketoimien vientiluottovakuutusta koskevien keskeisten säännösten yhdenmukaistamisesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Kullakin Euroopan unioniin (EU) kuuluvalla maalla on oma vientiluottovakuutusjärjestelmänsä. Järjestelmien väliset erot, jotka koskevat vakuutusturvaa, vakuutusmaksuja ja vakuutuspolitiikkaa, voivat johtaa kilpailun vääristymiseen EU:ssa toimivien yritysten välillä. Tällä direktiivillä pyritään vähentämään vääristymisriskiä yhdenmukaistamalla EU‑maiden vientiluottovakuutusjärjestelmiä koskevat erilaiset säännökset.

Direktiiviä sovelletaan EU‑maasta peräisin olevien tavaroiden ja/tai palveluiden vientiä koskevien liiketoimien vakuutusturvaan, jos tämä suoja annetaan suoraan tai välillisesti yhden tai useamman EU‑maan puolesta tai tuella ja koko riskiajanjakso (takaisinmaksuaika mukaan lukien valmistusaika) on vähintään kaksi vuotta.

EU‑maiden on varmistettava, että laitos, joka suoraan tai välillisesti vientiluottovakuutuksina tai jälleenrahoituksena antaa suojaa riskejä vastaan EU‑maan puolesta tai sen tuella (jäljempänä "vakuutuksenantaja") vakuuttaa direktiivin liitteen mukaisesti EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuvat liiketoimet.

Direktiivin liitteessä määritellään yhteiset periaatteet, joita vientiluottovakuutusten antajien on noudatettava ja jotka koskevat vakuutusturvan (I luku), vakuutusmaksun (II luku) ja maakatepolitiikan (III luku) pääpiirteitä. Lisäksi siinä säädetään ilmoitusmenettelyistä, jotka lisäävät avoimuutta (IV luku).

Vakuutusturvan osia koskeviin yhteisiin periaatteisiin kuuluvat yleisperiaatteet ja määritelmät, vakuutusturvan soveltamisala, tappioiden syyt ja vapautus vastuusta sekä korvauksia koskevat säännökset.

Vientiluottovakuutuksiin sovellettavia vakuutusmaksuja koskevien yhteisten periaatteiden tarkoituksena on lisätä vakuutusmaksujen määrittämiseen liittyvää avoimuutta ja erityisesti asettaa peruslähtökohdaksi vakuutusmaksujen tason lähentäminen. Lisäksi on tärkeää, että sovelletaan kesäkuussa 1997 pidetyssä OECD:n (EN) (FR) kokouksessa neuvoteltuja suuntaviivoja.

Maakatepolitiikkaa koskevien yhteisten periaatteiden tarkoituksena on edistää vientiluottovakuutuksen antajien välistä tietojenvaihtoa. Tietojenvaihtoon kuuluu myös vakuutuksenantajien laatima vakuutustoimintaa koskeva vuotuinen ilmoitus (ks. ilmoitusmenettelyt, IV luku).

Yhteisiä periaatteita voidaan soveltaa joustavasti. Näistä säännöksistä voidaan poiketa edellyttäen, että muutokset myönnetyn vakuutusturvan laadussa otetaan huomioon vakuutusmaksussa ja niistä ilmoitetaan muille vakuutuksenantajille ja komissiolle.

Direktiivissä säädetään myös neljästä ilmoitusmenettelystä, joiden tarkoituksena on lisätä avoimuutta EU:ssa tällä alalla:

  • vuotuinen ilmoitus tiedoksi: vakuutuksenantajan kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tulevaksi vuodeksi suunnitellusta vakuutuspolitiikasta
  • ilmoitus päätöksentekoa varten: ilmoituksen soveltamisala rajoittuu (julkisen tai yksityisen) velallisen asemasta syntyviin erimielisyyksiin, jotka ratkaistaan komiteamenettelyn mukaisella päätöksellä
  • ennakkoilmoitus tiedoksi: vakuutuksenantajan aikoessa poiketa direktiivin liitteessä olevista säännöksistä myöntämällä edullisemmat vakuutusturvaa koskevat ehdot tai takuuturvan velallisten kanssa toteutettaville liiketoimille sellaisissa maissa, joiden osalta se ei tavallisesti tarjoa vakuutusturvaa
  • jälki-ilmoitus tiedoksi: vakuutuksenantajan päättäessä poiketa liitteessä olevista säännöksistä myöntämällä vähemmän edulliset ehdot, muuttamalla maakatepolitiikkansa tai myöntämällä samat edulliset ehdot kuin toinen vakuutuksenantaja.

Direktiivissä säädetyt ilmoitusmenettelyt täydentävät päätöksessä 73/391/ETY säädettyjä menettelyjä. Tällä direktiivillä kumotaan direktiivit 70/509/ETY ja 70/510/ETY.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL
Direktiivi 98/29/EY

16.6.1998

1.4.1999

EYVL L 148, 19.5.1998

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 806/2003

5.6.2003

-

EUVL L 122, 16.5.2003

Neuvoston direktiiviin 98/29/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on laadittu tiedotustarkoituksessa.

Viimeisin päivitys 09.09.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun