RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Produkter med dubbla användningsområden

Ett effektivt, gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är nödvändigt för att säkerställa att Europeiska unionens internationella förpliktelser och ansvar, särskilt vad gäller icke-spridning, uppfylls samtidigt som lika villkor skapas för exportörerna inom EU. Förekomsten av ett gemensamt kontrollsystem skulle även bidra till att säkerställa den fria rörligheten för sådana produkter inom EU. Den här förordningen fastställer därför regler för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 som upprättar en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden [Se anknytande rättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Produkter med dubbla användningsområden är produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål. Det innefattar alla varor som kan användas såväl för icke-explosiva ändamål som för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar.

För export av produkter med dubbla användningsområden från EU till tredjeland krävs ett exporttillstånd. I bilaga I i förordningen finns en förteckning över produkter med dubbla användningsområden som kräver ett sådant tillstånd. Tillstånd krävs även för export av produkter med dubbla användningsområden som inte finns med i förteckningen i bilaga I om exportören har informerats av de behöriga myndigheterna i det EU-land där verksamheten är etablerad om att produkterna i fråga är eller kan vara avsedda för användning i samband med:

 • utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen, kärnvapen eller andra kärnladdningar;
 • utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära sådana vapen.

Tillstånd krävs också för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I i den här förordningen om exportören har informerats av de behöriga myndigheterna i de berörda EU-länderna att föremålen i fråga är eller kan vara avsedda för:

 • militär slutanvändning * och landet som köper dem eller bestämmelselandet är föremål för ett vapenembargo;
 • användning som delar eller komponenter av militära föremål som har exporterats från EU utan tillstånd eller i strid med ett tillstånd.

Om exportören vet att föremålen i fråga, som inte är förtecknade i bilaga I, är avsedda för någon av de användningar som anges ovan ska denne underrätta behörig statlig myndighet som ska besluta om det är lämpligt att kräva tillstånd för exporten.

Tillstånd krävs även för förmedlingstjänster som avser produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I om förmedlaren har informerats av de behöriga statliga myndigheterna att produkterna i fråga är eller kan vara avsedda för utvecklande av massförstörelsevapen eller bärare av dessa. Om förmedlaren är medveten om att produkterna är eller kan vara avsedda för sådan användning ska denne kontakta de statliga myndigheterna. Förmedlingskontrollerna kan utökas inom ramen för den nationella lagstiftningen till att även omfatta andra situationer.

Behöriga myndigheter i EU-länder kan förbjuda överföringen av tredjelandsprodukter med dubbla användningsområden förtecknade i bilaga I om produkterna helt eller delvis är eller kan vara avsedda för utveckling av massförstörelsevapen eller bärare av dessa. Överföringskontrollerna kan utökas inom ramen för den nationella lagstiftningen till att även omfatta andra situationer.

Ett EU-land får anta ytterligare nationell lagstiftning för att förbjuda eller kräva tillstånd för produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I med hänsyn till den allmänna säkerheten eller de mänskliga rättigheterna.

Exporttillstånd och tillstånd för förmedlingstjänster

Bilaga II till förordningen fastställer ett generellt exporttillstånd för EU vad gäller viss export. För all annan export som kräver tillstånd enligt denna förordning ska ett sådant tillstånd beviljas av de behöriga myndigheterna i det EU-land där exportören är etablerad.

Tillstånd för förmedlingstjänster i enlighet med denna förordning ska beviljas av de behöriga myndigheterna i det EU-land där förmedlaren är bosatt eller etablerad. Dessa tillstånd ska beviljas för en bestämd kvantitet av specifika produkter som flyttas mellan två eller flera tredjeländer. Alla tillstånd, både för export och för förmedlingstjänster, gäller inom hela EU.

För att värna väsentliga säkerhetsintressen får ett EU-land begära att ett annat EU-land inte beviljar ett exporttillstånd eller, om tillstånd redan har beviljats, att det annulleras, återkallas, ändras eller upphävs.

I enlighet med den här förordningen får de behöriga myndigheterna i ett EU-land vägra att bevilja ett exporttillstånd och får annullera, återkalla, ändra eller upphäva ett redan beviljat exporttillstånd. Om så sker, eller om myndigheten beslutar att förbjuda en överföring av produkter med dubbla användningsområden som finns förtecknade i bilaga I, måste myndigheten informera kommissionen och de behöriga myndigheterna i de övriga EU-länderna. Innan ett export- eller förmedlingstillstånd beviljas eller beslut tas om överföring måste EU-landet kontrollera huruvida liknande transaktioner har nekats av andra EU-länder. Om så är fallet måste de inblandade EU-länderna rådfråga varandra. Exportörer och förmedlare av produkter med dubbla användningsområden ska föra detaljerade register eller förteckningar över sina export- och förmedlingstjänster.

Tillstånd krävs även för överföring mellan EU-länder av produkter med dubbla användningsområden som är förtecknade i bilaga IV i den här förordningen. EU-länderna får införa ytterligare nationell lagstiftning för att stärka kontrollen över överföringen av sådana föremål inom EU.

Samordningsgrupp för "dubbel användning"

Förordningen inrättar samordningsgrupper för "dubbel användning", med en företrädare för kommissionen som ordförande. Alla medlemsstater utser en representant.

Samordningsgruppen undersöker alla frågor som gäller tillämpningen av denna förordning, som kan komma att tas upp av ordföranden eller av en medlemsstats representant.

Kommissionen lägger för Europaparlamentet fram en årsrapport om de åtgärder analyser och samråd som gjorts av samordningsgruppen för "dubbel användning".

Centrala begrepp som används i rättsakten
 • militär slutanvändning:
  1. införlivande med militära produkter som ingår i EU-ländernas militära förteckning;
  2. användning av tillverknings-, provnings- eller analysutrustning och komponenter till sådan utrustning för att utveckla, tillverka eller underhålla militära produkter som ingår i EU-ländernas militära förteckning;
  3. användning av icke-färdigtillverkade produkter i en anläggning för att tillverka militära produkter som ingår i EU-ländernas militära förteckning.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförande i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning nr 428/2009

27.8.2009

-

EUT L 134, 29.5.2009

Anknytande rättsakt(er) Ikraftträdande Sista dag för genomförande i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1232/2011

27.8.2009

-

EUT L 326, 8.12.2011

Senast ändrat den 01.03.2012
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början