RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kaksikäyttötuotteet

Tarvitaan tehokas yhteinen kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmä sen varmistamiseksi, että Euroopan unionin (EU) erityisesti asesulkua koskevia kansainvälisiä sitoumuksia ja vastuita noudatetaan ja että EU:hun sijoittautuneiden viejien välinen kilpailu olisi tasapuolista. Yhteinen valvontajärjestelmä auttaisi myös takaamaan tällaisten tuotteiden vapaan liikkuvuuden EU:n sisällä. Tällä asetuksella perustetaan sen vuoksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskeva valvontajärjestelmä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Kaksikäyttötuotteet ovat tuotteita, myös ohjelmistoja ja teknologiaa, joita voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin, mukaan lukien tavarat, joita voidaan käyttää sekä muihin kuin räjähdystarkoituksiin että millä hyvänsä tavoin apuna ydinaseiden tai muiden ydinräjähteiden valmistamisessa.

Kaksikäyttötuotteiden vientiin Euroopan unionista (EU) tarvitaan vientilupa. Tämän asetuksen liitteessä I on luettelo kaksikäyttötuotteista, joille tarvitaan vientilupa. Lupa tarvitaan myös muiden kuin liitteessä I mainittujen kaksikäyttötuotteiden vientiin, jos viejä on saanut sen EU‑maan, johon se on sijoittautunut, toimivaltaisilta viranomaisilta tiedon, että asianomaiset tuotteet ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitetut käyttöön, joka liittyy

 • kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden taikka muiden ydinräjähteiden kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, käyttöön, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen taikka
 • tällaisten aseiden maaliin saattamiseen soveltuvien ohjusten kehittämiseen, tuotantoon, ylläpitoon tai varastointiin.

Lupa tarvitaan myös muiden kuin tämän asetuksen liitteessä I mainittujen kaksikäyttötuotteiden vientiin, jos viejä on saanut EU-maan toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tiedon, että asianomaiset tuotteet ovat tai voivat olla tarkoitetut käyttöön, joka liittyy

 • sotilaalliseen loppukäyttöön * , kun ostaja- tai kohdemaahan sovelletaan aseidenvientikieltoa tai
 • käyttöön sellaisten asetarvikkeiden osina tai komponentteina, jotka on viety EU:sta ilman lupaa tai luvan vastaisesti.

Jos viejä tietää siitä, että tuotteet, jotka eivät kuulu liitteeseen I, on tarkoitettu johonkin edellä mainittuun käyttöön, viejän on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, jotka päättävät, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.

Myös liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden välityspalvelut ovat luvanvaraisia, jos välittäjä on saanut EU-maan toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tiedon, että asianomaiset tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu joukkotuhoaseiden tai niiden maalinsaattamisjärjestelmien kehittämiseen. Jos viejä on tietoinen siitä, että tuotteita saatetaan käyttää näihin käyttötarkoituksiin, sen on ilmoitettava asiasta kansallisille viranomaisille. Välittämistä koskevat rajoitukset voidaan kansallisen lainsäädännön nojalla ulottaa koskemaan myös muita tilanteita.

EU-maiden toimivaltaiset viranomaiset voivat kieltää liitteessä I lueteltujen muiden kuin EU:n kaksikäyttötuotteiden kauttakulun, jos tuotteet on tai voi olla kokonaan tai osittain tarkoitettu joukkotuhoaseiden tai niiden maalinsaattamisjärjestelmien kehittämiseen. Kauttakulkua koskevat rajoitukset voidaan kansallisen lainsäädännön nojalla ulottaa koskemaan myös muita tilanteita.

EU-maa voi yleiseen turvallisuuteen tai ihmisoikeusnäkökohtiin liittyvistä syistä ottaa käyttöön kansallisia lisäsäädöksiä, joilla se kieltää tai määrää luvanvaraiseksi liitteeseen I kuulumattoman kaksikäyttötuotteen viennin.

Vientilupa ja välityspalveluja koskeva lupa

Tämän asetuksen liitteessä II otetaan käyttöön EU:n yleinen vientilupa tietyn viennin osalta. Luvan muulle tämän asetuksen nojalla luvanvaraiselle viennille myöntävät sen EU-maan toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut.

Sen EU-maan toimivaltaiset viranomaiset, jossa välittäjällä on kotipaikka tai johon tämä on sijoittautunut, myöntävät tämän asetuksen mukaiset välityspalveluja koskevat luvat. Nämä luvat myönnetään vahvistetulle määrälle tiettyjä tuotteita, jotka liikkuvat kahden tai useamman EU:n ulkopuolisen maan välillä. Kaikki luvat, sekä vienti- että välityspalveluluvat, ovat voimassa koko EU:ssa.

Jos vienti voi haitata EU-maan olennaisia turvallisuusetuja, se voi pyytää toista EU-maata epäämään vientiluvan, tai jos lupa on jo myönnetty, mitätöimään luvan, keskeyttämään sen soveltamisen taikka muuttamaan tai peruuttamaan luvan.

Tämän asetuksen mukaisesti toimiessaan EU-maan toimivaltaiset viranomaiset voivat evätä vientiluvan sekä mitätöidä, keskeyttää, muuttaa tai peruuttaa jo myöntämänsä vientiluvan. Jos ne tekevät jonkin näistä ratkaisuista tai päättävät kieltää liitteessä I mainitun kaksikäyttötuotteen kauttakulun, niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle ja muiden EU-maiden toimivaltaisille viranomaisille. EU-maan on ennen vientiä tai välityspalveluja koskevan luvan myöntämistä tai kauttakulkua koskevan päätöksen tekemistä tarkistettava, ovatko yhden tai useamman EU-maan toimivaltaiset viranomaiset evänneet samanlaisia liiketoimia. Jos tällaisia liiketoimia on olemassa, EU-maiden, joita asia koskee, on neuvoteltava keskenään. Kaksikäyttötuotteiden viejien ja välittäjien on pidettävä yksityiskohtaisia rekistereitä tai luetteloita viennistään ja välityspalveluistaan.

Myös tämän asetuksen liitteeseen IV kuuluvien kaksikäyttötuotteiden siirrot EU-maasta toiseen ovat luvanvaraisia. EU-maa voi panna täytäntöön kansallisia lisäsäädöksiä, jotka laajentavat tiettyjen tuotteiden EU:n sisäisten siirtojen valvontaa.

Kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä

Tällä asetuksella perustetaan kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmä, jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Kukin jäsenvaltio nimeää edustajan tähän ryhmään.

Koordinointiryhmä tutkii kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat asiat, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäviksi.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille kaksikäyttötuotteiden koordinointiryhmän toiminnasta, tutkimuksista ja kuulemisista vuosittain kertomuksen.

Keskeiset termit
 • sotilaallinen loppukäyttö
  1. sisällyttäminen EU-maiden asetarvikeluettelossa lueteltuihin asetarvikkeisiin
  2. tuotanto-, testaus- tai analysointilaitteiden ja niiden komponenttien käyttö EU-maiden asetarvikeluettelossa olevien asetarvikkeiden kehittämiseen, tuotantoon tai ylläpitoon
  3. valmiiksi jalostamattomien tuotteiden käyttö EU-maiden asetarvikeluettelossa olevien asetarvikkeiden tuotantolaitoksessa.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 428/2009

27.8.2009

EUVL L 134, 29.5.2009

Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EU) N:o°1232/2011

7.1.2012

-

EUVL L 326, 8.12.2011

Viimeisin päivitys 01.03.2012
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun