RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Allmänna preferenssystemet under perioden 2009-2011

Europeiska unionens allmänna preferenssystem ger ger utvecklingsländer minskad tullavgift för vissa av deras varor som kommer in på en europeiska marknaden. Målet med denna politik är att hjälpa förmånsländerna till en bättre integration i världshandeln och att på så vis bidra till deras ekonomiska utveckling, med respekt för de mänskliga rättigheterna och principen om hållbar utveckling.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 732/2008 av den 22 juli 2008 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1a januari 2009 till 31 december 2011, samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006, och av kommissionens förordningar (EG) nr 1100/2006 och (EG) nr 964/2007.

SAMMANFATTNING

Allmänna preferenssystemet består av en allmän ordning som omfattar alla förmånsländer, och två särskilda ordningar: en särskild stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre, och en särskild ordning för de minst utvecklade länderna.

De länder som omfattas av de olika ordningarna, liksom de för vilka tullförmånerna inte ska tillämpas, är uppräknade i bilaga I till förordningen. De produkter som berörs av de tre ordningarna är uppräknade i bilaga II.

Allmän ordning

Den allmänna ordningen innebär att de produkter som i bilaga II anges som icke känsliga produkter vara helt befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan, utom när det gäller jordbruksprodukter. För de produkter som anses känsliga, ska värdetullarna (beräknas i proportion till produktens värde) i Gemensamma tulltaxan sättas ner 3,5 procentenheter. För textil och textilvaror, ska de sättas ner med 20 %. Förordningen föreskriver särskilda bestämmelser för känsliga produkter som omfattas av särskilda rättigheter i Gemensamma tulltaxan.

Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre

Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre kan beviljas ett land som:

  • har ratificerat och i praktiken tillämpar alla de konventioner som anges i bilaga III (FN- och ILO-konventioner om grundläggande mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, och konventionerna om miljön och om principen om gott styre);
  • åtar sig att följa ratificeringen av konventionerna och godtar regelbunden kontroll av genomförandet;
  • anses vara ett sårbart land enligt förordningen.

Den särskilda stimulansordningen för hållbar utveckling och gott styre innebär att alla produkter som anges i bilaga II ska vara befriade från värdetullar enligt Gemensamma tulltaxan. De befrias också från specifika tullar, utom de som innehåller en värdetull.

Ett land som vill omfattas av den särskilda ordningen ska begära detta av kommissionen och och lämna information om ratificering av de konventioner som avses i bilaga III. Listan över de länder som omfattas har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska motivera sitt beslut om den beslutar att ett land inte ska omfattas av den särskilda ordningen.

Särskild ordning för de minst gynnade länderna

Länder som omfattas av den särskilda ordningen för de minst gynnade länderna är de som anges iden lista över minst gynnade länder (EN) (ES) (FR) som upprättats av FN.

Alla produkter från dessa länder är helt befriade från tullar enligt gemensamma tulltaxan, utom för vapen och ammunition (ordningen "Allt utom vapen"). En 80 % minskning av tullarna beviljas för råris (ända tills det är helt befriat den 1 september 2009) och vitt socker (ända tills det är helt befriat den 1 oktober 2009). Ända tills de är helt befriade från tullar enligt Gemensamma tulltaxan, ska det för varje regleringsår öppnas en övergripande tullkvot med nolltullsats.

Tillfälligt upphävande

Tillämpningen av förmånsordningarna får tillfälligt upphävas vid:

  • allvarlig eller systematisk kränkning av principerna i de angivna FN- och ILO-konventionerna om mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter (del A i bilaga III);
  • export av varor som tillverkats av fångar;
  • allvarliga brister i tullkontrollen vid export eller transitering av narkotika eller vid underlåtenhet att efterleva internationella konventioner om penningtvätt;
  • allvarliga och systematiska fall av illojala handelsmetoder;
  • allvarlig och systematisk överträdelse av de mål för bevarande och förvaltning av fiskeriresurser som satts upp av nationella fiskeriorganisationer eller ordningar;
  • bedrägeri, oegentligheter eller underlåtenhet att efterleva reglerna om produkters ursprung.

Upphävandet sker efter ett beslut i rådet med kvalificerad majoritet och beslutet ska träda i kraft sex månader efter detta.

Skyddsklausul

Skyddsklausulen föreskriver möjligheten att återetablera tullar enligt Gemensamma tulltaxan för en produkt vars import medför eller kan medföra allvarliga svårigheter för EU:s producenter av likadana eller direkt konkurrerande produkter.

Bakgrund

1968 rekommenderade Unctad (FN:s konferens om handel och utveckling) genomförandet av ett allmänt system för tullförmåner inom ramen för vilket industrialiserade länder gav handelsförmåner till utvecklingsländer. Europeiska gemenskapen var den första som genomförde ett system för tullförmåner 1971. Allmänna preferenssystemet 2009-2011 ingår i ramen av riktlinjer som definierats för perioden 2006-2015 och efterträder systemet för tullförmåner 2006-2008.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 732/2008

26.8.2008

-

EUT L 211, 6.8.2008

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 732/2008 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version  har endast ett referensvärde.

Senast ändrat den 20.11.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början