RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ogólny system preferencji taryfowych 2009–2011

System ogólnych preferencji taryfowych (GSP) Unii Europejskiej oferuje krajom rozwijającym się obniżki ceł na niektóre z ich produktów wprowadzanych na rynek europejski. Celem tej polityki jest pomoc państwom beneficjentom, by lepiej uczestniczyły w światowym handlu, a tym samym przyczynianie się do ich rozwoju gospodarczego przy poszanowaniu praw człowieka i zasad zrównoważonego rozwoju.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007.

STRESZCZENIE

Ogólny system preferencji taryfowych (GSP) obejmuje ogólne zasady przyznawane wszystkim państwom beneficjentom i dwa szczególne rozwiązania motywacyjne: szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów oraz szczególne rozwiązania dotyczące krajów najsłabiej rozwiniętych.

Kraje będące beneficjentami poszczególnych rozwiązań oraz kraje, dla których preferencje taryfowe zostały wycofane są wymienione w załączniku I do rozporządzenia. Wykaz produktów objętych wspomnianymi trzema rozwiązaniami jest podany w załączniku II.

Rozwiązanie ogólne

W ramach rozwiązania ogólnego cła wspólnej taryfy celnej są całkowicie zawieszone dla produktów wymienionych w załączniku II jako produkty niewrażliwe z wyjątkiem ceł na składniki rolne. W przypadku produktów uznawanych za wrażliwe, opłaty ad valorem (obliczane proporcjonalnie do wartości produktu) z tytułu wspólnej taryfy celnej są obniżane o 3,5 punktu procentowego. Dla produktów i materiałów włókienniczych obniżka wynosi 20%. Rozporządzenie przewiduje również przepisy szczególne dotyczące produktów wrażliwych, których dotyczą szczególne opłaty Wspólnej Taryfy Celnej.

Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów (GSP+)

Szczególne rozwiązanie motywacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów może być przyznane państwu, które:

  • ratyfikowało i skutecznie realizuje wszystkie konwencje wymienione w załączniku III do rozporządzenia (konwencje ONZ/MOP w sprawie praw człowieka i praw pracy oraz konwencje w sprawie ochrony środowiska i zasada dobrych rządów),
  • zobowiązuje się do utrzymania ratyfikacji wspomnianych konwencji i akceptuje regularne monitorowanie i przeglądy ich wdrażania,
  • jest uważane za kraj podatny na zagrożenia w rozumieniu rozporządzenia.

W ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrego zarządzania, cła ad valorem wspólnej taryfy celnej są wstrzymane dla wszystkich produktów wymienionych w załączniku II. Zawieszone są również cła specyficzne z wyjątkiem ceł zawierających cła ad valorem.

Państwo pragnące korzystać z tego specjalnego rozwiązania powinno złożyć wniosek w tej sprawie do Komisji i dostarczyć informacje dotyczące ratyfikacji konwencji wymienionych w załączniku III. Lista państw beneficjentów jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Komisja musi wyjaśnić powody, dla których odmawia przyznaniu państwu specjalnego rozwiązania.

Szczególne rozwiązania dotyczące krajów najsłabiej rozwiniętych

Szczególne rozwiązania dotyczące krajów najsłabiej rozwiniętych są przyznawanie krajom znajdującym się na liście krajów najsłabiej rozwiniętych sporządzonej przez Narody Zjednoczone (EN) (ES) (FR).

Cła Wspólnej Taryfy Celnej są całkowicie zawieszone dla wszystkich produktów pochodzących z tych krajów, z wyjątkiem broni i amunicji (rozwiązanie EBA „Wszystko oprócz broni”). Obniżka ceł 80% jest przyznawana dla ryżu łuskanego (do czasu jej całkowitego zawieszenia przewidzianego na 1 września 2009 r.) i cukru białego (do czasu jej całkowitego zawieszenia przewidzianego na 1 października 2009 r.). Do całkowitego zawieszenia Wspólnej Taryfy Celnej dla tych produktów przysługuje na każdy rok gospodarczy globalny kontyngent taryfowy o zerowej stawce celnej.

Czasowe wycofanie

Preferencyjne traktowanie może zostać tymczasowo wycofane z następujących powodów:

  • poważne i systematyczne naruszanie konwencji ONZ/MOP dotyczących wymienionych praw człowieka i praw pracowniczych (część A załącznika III),
  • wywóz towarów wykonanych przez więźniów,
  • braki w systemie kontroli celnej wywozu lub tranzytu narkotyków bądź nieprzestrzeganie międzynarodowych konwencji dotyczących prania pieniędzy,
  • poważne i stosowane systematycznie nieuczciwe praktyki handlowe,
  • poważne i systematyczne naruszanie zasad dotyczących rybołówstwa i zasobów rybnych,
  • nadużycia, nieprawidłowości lub naruszenia reguł pochodzenia.

Wycofanie jest przedmiotem głosowania w Radzie i przyjmowane większością kwalifikowaną, decyzja wchodzi w życie sześć miesięcy po jej podjęciu.

Klauzula ochronna

Klauzula ochronna przewiduje możliwość przywrócenia ceł wspólnej taryfy celnej w odniesieniu do produktów, których przywóz powoduje lub może spowodować poważne trudności dla wspólnotowych producentów produktów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych.

Kontekst

W 1968 r. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) zaleciła ustanowienie ogólnego systemu preferencji taryfowych, w ramach których kraje uprzemysłowione będą mogły przyznawać preferencje handlowe dla wszystkich krajów rozwijających się. Wspólnota Europejska jako pierwsza wdrożyła ogólny system preferencji w 1971 r. System ogólnych preferencji taryfowych 2009-2011 wpisuje się w ramy wytycznych określonych na lata 2006-2015 i zastępuje ogólny system preferencji na lata 2006-2008.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 732/2008

26.8.2008

-

Dz.U. L 211 z 6.8.2008

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 zostały włączone do tekstu podstawowego. Ten tekst skonsolidowany ma wyłącznie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony