RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yleinen tullietuusjärjestelmä vuosiksi 2009–2011

Euroopan unionin yleisellä tullietuusjärjestelmällä (GSP) myönnetään kehitysmaille tullinalennusta tietyille eurooppalaisille markkinoille tuleville tuotteille. Politiikan tarkoituksena on auttaa edunsaajamaita yhdentymään maailmanlaajuiseen kauppajärjestelmään ja osallistua niiden taloudelliseen kehitykseen ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 732/2008, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2008, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 sekä asetusten (EY) N:o 552/97 ja (EY) N:o 1933/2006 ja komission asetusten (EY) N:o 1100/2006 ja (EY) N:o 964/2007 muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP) koostuu yleisestä menettelystä, johon myönnetään oikeus kaikille edunsaajamaille, ja kahdesta erityisestä menettelystä, joita ovat kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely ja vähiten kehittyneitä maita (LDC) koskeva erityinen menettely.

Eri menettelyjen piiriin kuuluvat edunsaajamaat sekä maat, joiden tullietuudet on poistettu, on lueteltu asetuksen liitteessä I. Kolmen edellä mainitun menettelyn soveltamisalaan kuuluvat tuotteet on lueteltu liitteessä II.

Yleinen menettely

Yleisen menettelyn puitteissa liitteessä II lueteltujen muiden kuin arkojen tuotteiden yhteisen tullitariffin mukaiset tullit, maatalousosia lukuun ottamatta, suspendoidaan kokonaan. Arkojen tuotteiden osalta yhteisen tullitariffin mukaisia arvotulleja (jotka lasketaan suhteessa tuotteen arvoon) alennetaan 3,5 prosenttiyksiköllä. Tekstiilituotteiden ja -aineiden osalta alennus on 20 prosenttia. Asetuksessa annetaan myös erityissäännöksiä yhteisten tullitariffien mukaisten paljoustullien piiriin kuuluville aroille tuotteille.

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskeva erityinen kannustusmenettely (GSP+)

Oikeus kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn voidaan myöntää maalle, joka

  • on ratifioinut ja pannut täytäntöön kaikki liitteessä III luetellut yleissopimukset (ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevat YK:n/ILO:n yleissopimukset ja ympäristönsuojelua ja hyvän hallinnon periaatteita koskevat yleissopimukset)
  • sitoutuu ylläpitämään sopimusten täytäntöönpanoa ja hyväksyy, että täytäntöönpanotoimia valvotaan säännöllisesti
  • on katsottu asetuksessa määritellyksi muita heikommassa asemassa olevaksi maaksi.

Kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn perusteella yhteisen tullitariffin mukaiset arvotullit suspendoidaan kaikilta liitteessä II luetelluilta tuotteilta. Myös paljoustullit suspendoidaan lukuun ottamatta tuotteita, joiden yhteisen tullitariffin mukaisiin tulleihin sisältyy arvotulleja.

Erityismenettelyä toivovan maan on pyydettävä komissiolta siihen oikeutta ja toimitettava tiedot liitteessä III mainittujen yleissopimusten ratifioinnista. Lista edunsaajamaista julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Komissio ilmoittaa perustelut päätökselleen, mikäli se ei myönnä maalle oikeutta erityiseen kannustusmenettelyyn.

Vähiten kehittyneitä maita (LDC) koskeva erityinen menettely

Oikeus vähiten kehittyneitä maita koskevaan erityiseen menettelyyn myönnetään maille, jotka ovat mukana Yhdistyneiden Kansakuntien vähiten kehittyneiden maiden luettelossa (EN) (ES) (FR).

Yhteisen tullitariffin mukaiset tullit suspendoidaan kokonaan näistä maista tulevilta tuotteilta lukuun ottamatta aseita ja ampumatarvikkeita (EBA-menettely, ”Kaikki paitsi aseet”). Esikuoritun riisin tulleja alennetaan 80 prosenttia (kunnes ne suspendoidaan kokonaan 1 päivästä syyskuuta 2009) samoin kuin valkoisen sokerin (kunnes ne suspendoidaan kokonaan 1 päivästä lokakuuta 2009). Siihen saakka kunnes yhteisen tullitariffin mukaiset tullit on kokonaan suspendoitu, näitä tuotteita varten avataan jokaiselle markkinointivuodelle tulliton yleinen tariffikiintiö.

Väliaikainen peruuttaminen

Etuusmenettelyiden väliaikaiseen peruuttamiseen voivat johtaa seuraavat syyt:

  • ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevien YK:n/ILO:n yleissopimusten (liitteessä III oleva A osa) periaatteiden vakava ja järjestelmällinen rikkominen
  • vankityövoiman avulla valmistettujen tuotteiden vienti
  • vakavat puutteet tullivalvonnassa huumausaineiden viennin ja kauttakuljetuksen osalta ja rahanpesua koskevien kansainvälisten yleissopimusten noudattamatta jättäminen
  • vakavat ja järjestelmälliset epäterveet kaupan käytännöt
  • kaloihin ja kalavaroihin liittyvien sääntöjen vakava ja järjestelmällinen noudattamatta jättäminen
  • petokset, väärinkäytökset tai tuotteiden alkuperää koskevien sääntöjen noudattamatta jättäminen.

Neuvosto päättää peruuttamisesta määräenemmistöllä ja päätös astuu voimaan kuuden kuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.

Suojalauseke

Suojalausekkeella tarjotaan mahdollisuus ottaa uudelleen käyttöön yhteisen tullitariffin mukaiset tullit tuotteelle, jonka tuonnista aiheutuu tai uhkaa aiheutua vakavia vaikeuksia samankaltaisten tai sen kanssa suoraan kilpailevien tuotteiden EU:n tuottajalle.

Taustaa

Vuonna 1968 YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD) suositteli yleisen tullietuusjärjestelmän käyttöönottoa, jotta teollistuneet maat myöntäisivät sen puitteissa tullietuuksia kaikille kehitysmaille. Euroopan yhteisö otti yleisen tullijärjestelmän ensimmäisenä käyttöön vuonna 1971. Yleinen tullietuusjärjestelmä vuosiksi 2009–2011 kuuluu ajanjaksolle 2006–2015 määriteltyjen suuntaviivojen puitteisiin ja on jatkoa yleiselle tullietuusjärjestelmälle 2006–2008.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 732/2008

26.8.2008

-

EUVL L 211, 6.8.2008

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 732/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 20.11.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun