RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Systém všeobecných celních preferencí 2009–2011

Systém všeobecných celních preferencí (GSP) Evropské unie nabízí rozvojovým zemím snížení cel na některé produkty vstupující na evropský trh. Cílem této politiky je pomoci zvýhodněným zemím lépe se začlenit do světového obchodu a tím přispět k jejich hospodářskému rozvoji při současném zachovávání lidských práv a zásad udržitelného rozvoje.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a č. 964/2007

PŘEHLED

Systém všeobecných celních preferencí (GSP) spočívá v obecném režimu pro všechny zvýhodněné země a ve dvou zvláštních režimech: zvláštním pobídkovém režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných a zvláštním režimu pro nejméně rozvinuté země.

Země zvýhodněné v různých režimech a země, které byly vyňaty ze systému celních sazebních preferencí, jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení. Produkty zahrnuté do tří režimů jsou uvedeny v příloze II.

Obecný režim

V rámci obecného režimu se cla společného celního sazebníku pro produkty, uvedené v příloze II jako produkty necitlivé, s výjimkou zemědělských komponentů zcela pozastavují. Pro produkty označené jako produkty citlivé se valorická cla (vypočítaná v poměru k hodnotě produktu) snižují o 3,5 procentního bodu. Pro textilie a textilní produkty činí toto snížení 20 %. Nařízení dále zavádí zvláštní ustanovení pro citlivé produkty, na něž se vztahují specifická cla společného celního sazebníku.

Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+)

Zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných lze poskytnout zemi, která:

  • ratifikovala a účinně provedla všechny úmluvy uvedené v příloze III nařízení (úmluvy OSN a MOP o lidských a pracovních právech a úmluvy týkající se životního prostředí a zásad správy věcí veřejných);
  • se zaváže, že zachová ratifikaci úmluv a jejich prováděcí předpisy a opatření, a souhlasí s pravidelným monitorováním;
  • je považována za zranitelnou zemi ve smyslu tohoto nařízení.

V rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných se valorická cla společného celního sazebníku pro všechny produkty uvedené v příloze II zcela pozastavují. Zvláštní cla se také pozastavují, s výjimkou těch, která obsahují valorická cla.

Země, která chce být zařazena do zvláštního režimu, o to musí požádat Komisi a doložit údaje týkající se ratifikace úmluv uvedených v příloze III. Seznam zvýhodněných zemí je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zdůvodní své rozhodnutí, pokud odmítne zvláštní pobídkový režim žádající zemi poskytnout.

Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země (NRZ)

Zvláštní režim pro nejméně rozvinuté země se uděluje zemím, které jsou zařazeny na seznam NRZ, sestavený Organizací spojených národů (EN) (ES) (FR).

Cla společného celního sazebníku se zcela pozastavují pro všechny produkty pocházející z těchto zemí, s výjimkou zbraní a munice (režim EBA, „Vše vyjma zbraní“). Cla společného celního sazebníku se snižují o 80 % pro loupanou rýži (až do úplného pozastavení s účinkem od 1. září 2009) a bílý cukr (až do úplného pozastavení s účinkem od 1. října 2009). Až do úplného pozastavení cel společného celního sazebníku je pro tyto produkty otevřena každý hospodářský rok souhrnná celní kvóta s nulovou celní sazbou.

Dočasné odnětí

Preferenční režimy mohou být dočasně odňaty z těchto důvodů:

  • závažné a systematické porušování zásad stanovených v úmluvách OSN a MOP o lidských a pracovních právech (část A přílohy III);
  • vývoz zboží vyrobeného odsouzenými ve věznicích;
  • závažné nedostatky v oblasti celní kontroly při vývozu nebo tranzitu drog nebo nedodržování mezinárodních úmluv v oblasti praní peněz;
  • závažné a systematické nekalé obchodní praktiky;
  • závažné a systematické narušování předpisů týkajících se rybolovu a rybolovných zdrojů;
  • podvod, nesrovnalosti nebo nedostatky při plnění pravidel o prokazování původu produktů.

O odnětí hlasuje Rada kvalifikovanou většinou a rozhodnutí vstoupí v platnost šest měsíců po dni jeho přijetí.

Ochranná doložka

Ochranná doložka stanoví, že je-li nějaký produkt dovážen za podmínek, které působí nebo by mohly způsobit závažné potíže výrobci přímo nebo nepřímo konkurujících produktů ze Společenství, mohou být běžná cla společného celního sazebníku pro tento produkt znovu zavedena.

Kontext

V roce 1968 konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji doporučila zavedení systému všeobecných celních preferencí, v jehož rámci by průmyslově vyspělé země udělily obchodní preference všem rozvojovým zemím. Evropské společenství jako první zavedlo GSP v roce 1971. Systém všeobecných celních preferencí 2009–2011 spadá do rámce obecných pokynů definovaných pro období 2006–2015 a následuje po GSP 2006–2008.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 732/2008

26. 8. 2008

-

Úř. věst. L 211 

ze dne 6. 8. 2008

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 732/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 20.11.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky