RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Export av kulturföremål

För att skydda europeiska kulturföremål säkerställer den här förordningen att enhetliga kontroller utförs vid export av sådana föremål utanför EU:s tullområde, med hjälp av exportlicenser.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 116/2009 från den 18 december 2008 angående export av kulturföremål.

SAMMANFATTNING

Förordningen drar upp reglerna för skydd vid export av kulturföremål . Den säkerställer att dessa exporter underkastas enhetliga kontroller vid unionens yttre gränser. En förteckning över de kategorier av kulturföremål som omfattas av förordningen återfinns i bilaga I.

Exportlicens

En exportlicens måste uppvisas när ett kulturföremål ska exporteras utanför unionens tullområde. På exportörens begäran utfärdas en sådan licens av berörd myndighet i EU-landet. Den gäller inom hela EU. Ett EU-land kan vägra att utfärda en exportlicens om föremålen omfattas av lagstiftningen som skyddar nationella skatter av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde. Under vissa omständigheter kan ett EU-land tillåta export av vissa kulturföremål utan licens.

Exportlicensen måste uppvisas tillsammans med exportanmälan på tullanstalten i samband med att tullformaliteterna färdigställs. EU-länderna får begränsa antalet tullanstalter som är behöriga att handlägga ärenden om export av kulturföremål.

Genomförande

Vad gäller genomförandet av denna förordning ska medlemsstaternas administrativa myndigheter samarbeta med varandra och med kommissionen. Dessutom måste samarbete upprättas mellan tullanstalter och behöriga myndigheter i EU-länderna.

EU-länderna måste upprätta effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelse av förordningen.

Bakgrund

Sedan antagandet har förordning (EEG) nr 3911/92 av den 9 december 1992 om export av kulturföremål ändrats vid flera tillfällen. I klargörande syfte upphävs den nu och ersätts med den aktuella förordningen.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförande i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 116/2009

2.3.2009

-

EUT L 39, 10.2.2009

ANKNYTANDE AKTER

Förteckning över myndigheter som har befogenhet att utfärda exportlicens för kulturföremål, offentliggjord i enlighet med artikel 3(2) i rådets förordning (EG) nr 116/2009 [Europeiska unionens officiella tidning C 164 av den 16.7.2009].

Förteckning över tullkontor med befogenhet att handlägga ärenden om export av kulturföremål, offentliggjord i enlighet med artikel 5(2) i rådets förordning (EG) nr 116/2009 [Europeiska unionens officiella tidning C 134 av den 13.6.2009].

Senast ändrat den 06.12.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början