RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kulttuuriesineiden vienti

Tällä asetuksella varmistetaan eurooppalaisten kulttuuriesineiden suojelemiseksi, että kulttuuriesineiden vientiä Euroopan unionin (EU) tullialueen ulkopuolelle valvotaan yhtenäisesti vientilupien avulla.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 116/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, kulttuuriesineiden viennistä.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa annetaan säännöt kulttuuriesineiden viennille niiden suojelemiseksi. Sillä varmistetaan, että kulttuuriesineiden vientiä valvotaan Euroopan unionin (EU) ulkorajoilla yhtenäisesti. Kulttuuriesineiden luokat, joihin tätä asetusta sovelletaan, on lueteltu liitteessä I.

Vientilupa

Kulttuuriesineiden vienti yhteisön tullialueen ulkopuolelle edellyttää vientiluvan esittämistä. Viejän on haettava vientilupaa, jonka myöntää EU:n jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen. Vientilupa on voimassa koko unionissa. Jäsenvaltio voi kieltäytyä myöntämästä vientilupaa, jos esineisiin sovelletaan taiteellisille, historiallisille tai arkeologisille kansallisaarteille lainsäädännössä myönnettyä suojaa. Jäsenvaltio voi tietyissä olosuhteissa sallia tiettyjen kulttuuriesineiden viennin ilman vientilupaa.

Vientilupa on esitettävä vienti-ilmoituksen tueksi kyseisen ilmoituksen vastaanottavassa toimivaltaisessa tullitoimipaikassa vientiä koskevia tullimuodollisuuksia suoritettaessa. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kulttuuriesineiden vientimuodollisuuksien suorittamisesta vastaavien toimivaltaisten tullitoimipaikkojen lukumäärää.

Soveltaminen

Kansallisten hallintoviranomaisten on tarjottava keskinäistä avunantoa ja toimittava yhteistyössä komission kanssa tämän asetuksen soveltamista varten. Lisäksi on toteutettava EU-maiden tulliviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset tämän asetuksen säännösten rikkomisesta.

Tausta

Kulttuuriesineiden viennistä 9 päivänä joulukuuta 1992 annettua asetusta (ETY) N:o 3911/92 on muutettu useita kertoja sen antamisen jälkeen. Se on kumottu ja korvattu tällä asetuksella selkeyden ja järkeistämisen vuoksi.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Asetus (EY) N:o 116/2009

2.3.2009

-

EUVL L 39, 10.2.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 3 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia myöntämään kulttuuriesineiden vientilupia [EUVL C 164, 16.7.2009].

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/09 [1] 5 artiklan 2 kohdan mukainen luettelo tullitoimipaikoista, jotka ovat toimivaltaisia suorittamaan kulttuuriesineiden vientiä koskevat muodollisuudet [EUVL C 134, 13.6.2009].

Viimeisin päivitys 06.12.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun