RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Udførsel af kulturgoder

Med henblik på at sikre europæiske kulturgoder skal denne forordning sikre en ensartet kontrol med udførsel af kulturgoder fra Den Europæiske Unions (EU) toldområde ved hjælp af udførselstilladelser.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 af 18. december 2008 om udførsel af kulturgoder.

RESUMÉ

Forordningen fastlægger regler for udførsel af kulturgoder med henblik på beskyttelse af disse. Forordningen skal sikre, at der udføres en ensartet kontrol med udførsel af kulturgoder ved Den Europæiske Unions (EU) ydre grænser. Kategorier af kulturgoder, der er omfattet af forordningen, fremgår af bilag I.

Udførselstilladelse

Udførsel af kulturgoder til lande uden for EU's toldområde kan kun finde sted mod forelæggelse af en udførselstilladelse. Udførselstilladelsen udstedes af den kompetente myndighed i det pågældende EU-land efter anmodning fra den pågældende. Udførselstilladelsen er gyldig i hele EU. Et EU-land kan tilbagevise en udførselstilladelse, hvis kulturgoderne er beskyttet af en lov om nationale klenodier af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi. Under visse omstændigheder kan et EU-land tillade udførsel af visse kulturgoder uden tilladelse.

Ved toldbehandlingen med henblik på udførsel forelægges udførselstilladelsen til støtte for udførselsangivelsen for det toldsted, der har beføjelse til at godkende denne angivelse. EU-landene kan begrænse antallet af toldsteder, der er beføjede til at foretage toldbehandling i forbindelse med udførsel af kulturgoder.

Gennemførelse

Med henblik på gennemførelsen af denne forordning skal de nationale administrative myndigheder yde hinanden gensidig bistand og samarbejde med Kommissionen. Derudover skal der etableres samarbejde mellem EU-landenes toldsteder og de kompetente myndigheder.

EU-landene fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og har afskrækkende virkning.

Baggrund

Siden vedtagelsen er forordning (EØF) nr 3911/92 af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder blevet ændret flere gange. For enkelthedens og overblikkets skyld ophæves den og afløses af nærværende forordning.

REFERENCER

Dokument Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Regulation (EF) nr. 116/2009

2.3.2009

-

EUT L 39 af 10.2.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Myndigheder med beføjelse til at udstede eksportlicenser for kulturgoder, jf. artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 116/2009 [Den Europæiske Unions Tidende C 164 af 16.7.2009].

Toldsteder med beføjelse til at foretage toldbehandling ved udførsel af kulturgoder, jf. artikel 5, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 116/09 [Den Europæiske Unions Tidende C 134 af 13.6.2009].

Seneste ajourføring: 06.12.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top