RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yritysten yhteiskuntavastuun edistäminen

Komissio edistää yritysten yhteiskuntavastuuta Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti. Se vahvistaa yritysten yhteiskuntavastuun alalla ensisijaisia tavoitteita ja toimia, jotta yritysten tarjoama potentiaali palvelisi paremmin kestävää kehitystä sekä kasvu- ja työllisyysstrategiaa.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle - Kasvua ja työllisyyttä edistävän kumppanuuden toteuttaminen: Euroopasta esikuva yritysten yhteiskuntavastuun alalla [KOM(2006) 136 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Yritysten yhteiskuntavastuu tarkoittaa, että yritysten harjoittamaan liiketoimintaan ja niiden välisiin liikesuhteisiin sisällytetään vapaaehtoisesti yhteiskunnallisia ja ympäristöpoliittisia tavoitteita.

Yritysten yhteiskuntavastuu on osa Euroopan unionin (EU) sosiaalipoliittisia tavoitteita ja kestävän kehityksen strategiaa. Yhteiskuntavastuusta voi olla hyötyä myös innovoinnille ja kilpailukyvylle ja se saattaa auttaa luomaan uusia työpaikkoja.

Kestävän kasvun ja työllisyyden edistäminen

Maailmanlaajuisen kilpailun lisääntyessä ja väestön ikääntyessä EU:n on tuettava sellaisten yritysten tuotantoa, jotka kantavat oman vastuunsa yhteiskunnasta. Yritysten yhteiskuntavastuun avulla voidaankin edistää muun muassa seuraavia tavoitteita

 • heikommassa asemassa olevien ryhmien saaminen mukaan työmarkkinoille
 • ammattitaitojen kehittämiseen suunnattujen investointien lisääminen, elinikäinen oppiminen ja työntekijöiden työllistyvyys
 • kansanterveyden parantaminen esimerkiksi elintarvikkeiden ja myrkyttömien kemikaalien vapaaehtoisten pakkausmerkintöjen keinoin
 • sosiaali- ja ympäristöalan innovaatiotoiminta
 • saasteiden vähentäminen ja luonnonvarojen rationaalisempi käyttö (eurooppalaisen ympäristömerkin käyttöönotto ja investoinnit ekoinnovaatioihin jne.)
 • eurooppalaisten arvojen ja ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua ja työelämää koskevien normien noudattaminen
 • vuosituhannen kehitystavoitteiden (MDG) edistäminen.

Eurooppalainen liittouma yritysten yhteiskuntavastuun edistämiseksi

Komissio tukee sellaisen liittouman (EN) perustamista, joka tarjoaa yleiset puitteet yritysten yhteiskuntavastuun alalla tehtäville aloitteille. Komissio kannustaakin yrityksiä vaihtamaan keskenään kokemuksia ja tietoja hyvistä toimintatavoista, tiedottamaan tuloksista kansalaisille ja kehittämään yritysten yhteiskuntavastuuseen osoitettuja resursseja.

Tämä väline on kaikenkokoisten eurooppalaisten yritysten käytettävissä vapaaehtoispohjalta. Yritykset voivat osallistua sen tarjoamaan toimintaan joustavasti, sillä niille ei aseteta mitään muodollisia vaatimuksia.

Yritysten yhteiskuntavastuuta edistävät toimet

Yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien toimintatapojen kehittämiseen on saatava mukaan monenlaisia toimijoita, kuten ammattiliittoja, sijoittajia, kuluttajia ja valtioista riippumattomia järjestöjä. Komissio kiinnittää toimien yhteydessä erityistä huomiota seuraaviin aiheisiin

 • varsinaista liittoumaa laaja-alaisempi, vahvistettu kumppanuus, jossa ovat mukana yritysten ohella myös sidosryhmät ja kansalliset ja alueelliset viranomaiset (tämä koskee erityisesti niitä jäsenvaltioita, joissa yritysten yhteiskuntavastuu on vähemmän tunnettu käsite, sekä EU:hun liittymässä olevia ja EU:n ehdokasmaita)
 • tuki sidosryhmien välisille aloitteille - mukaan on saatava valtioista riippumattomia järjestöjä ja työmarkkinaosapuolia toimialakohtaisella tasolla
 • yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa yritysten yhteiskuntavastuuta käsittelevässä, jäsenvaltioiden edustajista koostuvassa korkean tason ryhmässä, jotta voitaisiin hyödyntää kansallisen ja alueellisen tason välineitä
 • kuluttajille tiedottaminen heidän valintojensa vaikutuksesta
 • yritysten yhteiskuntavastuun sisällyttäminen kauppakorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opetusohjelmiin
 • pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) yhteiskuntavastuun edistäminen
 • vuosituhannen kehitystavoitteiden, Global Compact [(EN), (DE), (FR)] -aloitteen ja muiden kansainvälisten vertailuarvojen noudattaminen.
Viimeisin päivitys 20.05.2011

Katso myös

 • Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston (DE) (EN) (FR) internetsivusto
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun