RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Barcelonan prosessi: Välimeren unioni

Välimeren unionin tarkoituksena on syventää Euroopan ja Välimeren kolmansien maiden välisiä suhteita osana lujitettua Euro–Välimeri-kumppanuutta ja saada aikaan näkyviä ja konkreettisia tuloksia alueen kansalaisten hyväksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 20 päivänä toukokuuta 2008 – Barcelonan prosessi: Välimeren unioni (KOM(2008) 319 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Tällä tiedonannolla pyritään kasvattamaan Euro–Välimeri-kumppanuuden tehokkuutta. Uuden Välimeren unionin tavoitteina on erityisesti kehittää

 • yhteistyötä politiikan alalla
 • yhteisvastuuperiaatetta monenvälisissä suhteissa
 • konkreettisempia ja näkyvämpiä laajemmin tai suppeammin alueellisesti rajattuja hankkeita alueen asukkaille.

Toimijoiden määrä on kasvanut 43 valtioon. Mukana ovat kaikki Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot, Euroopan komissio, Euro–Välimeri-kumppanuuden jäsenet ja tarkkailijat (Mauritania, Marokko, Algeria, Tunisia, Egypti, Jordania, palestiinalaishallinto, Israel, Libanon, Syyria, Turkki ja Albania) sekä muut Välimeren rannikkovaltiot (Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro ja Monaco).

Välimeren unioni on osa Euro–Välimeri-kumppanuuden yhteydessä toteutettavia yhteisön politiikkoja ja ohjelmia.

Toimielinten toiminta

Kumppanuutta syvennetään huolehtimalla tasapainosta ja vastuun jakamisesta. Siksi tiedonannossa tehdään seuraavat ehdotukset:

 • valtion ja hallitusten päämiesten kahden vuoden välein pidettävä huippukokous
 • rinnakkaispuheenjohtajuus, jossa toinen puheenjohtaja edustaa Euroopan unionia ja toinen Välimeren alueen kumppanimaita
 • institutionaalista hallintoa varten koottu pysyvä sekakomitea, joka koostuu EU:n jäsenvaltioiden, Välimeren alueen kumppanimaiden ja Euroopan komission edustajista
 • määräaikaiseen palvelukseen siirretyistä virkamiehistä muodostuva tasapuolisesti edustettu sihteeristö, jonka tehtävät liittyvät hankkeiden määrittelyyn, tutkintaan ja seurantaan.

Välimeren unionin parlamentaarisen edustajakokouksen roolia vahvistetaan jälleen parlamentaarisen vuoropuhelun foorumina ja neuvoa-antavana elimenä kumppanuuden täytäntöönpanossa.

Hankkeen ulottuvuus

Barcelonan prosessi: Välimeren unioni tarjoaa puitteet alueellisen ja rajat ylittävän yhteistyön täytäntöönpanolle, alueellisen yhteenkuuluvuuden parantamiselle, taloudelliselle lähentymiselle ja infrastruktuurien yhteenliittämiselle.

Euro–Välimeri-alueen strategia ja alueohjelma vuosiksi 2007—2013 ovat yhä käytössä. Hankkeisiin tarkoitetun lisärahoituksen pitäisi tulla pääasiassa seuraavista lähteistä:

 • yksityinen sektori
 • EU:n jäsenvaltioiden kahdenvälinen yhteistyö
 • Välimeren alueen kumppanit
 • kansainväliset rahoituslaitokset, alueelliset pankit ja muut kahdenväliset rahastot
 • Euro–Välimeri-investointi- ja kumppanuusväline (FEMIP), jolla on tarkoitus vahvistaa yksityistä sektoria
 • eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI) ja siihen kuuluva rajat ylittävän yhteistyön rahoitusväline
 • muut rahoitusvälineet, joita voidaan soveltaa aloitteen piiriin kuuluviin maihin.

Taustaa

Barcelonan prosessi on ainoa rakentavan keskustelun mahdollistava foorumi, joka edistää poliittisia ja sosioekonomisia uudistuksia sekä nykyaikaistamista Välimeren alueella.

Tavoitteena olevan vapaakauppa-alueen takia EU:n kanssa käytävää kauppaa on vapautettu, mikä on lisännyt huomattavasti vientiä ja investointeja. Tehokkaan alueellisen integraation saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin syvempiä ja nopeampia uudistuksia.

Pariisissa 13. heinäkuuta 2008 pidetyssä ensimmäisessä huippukokouksessa, jonka aiheena oli Barcelonan prosessi: Välimeren unioni, valtioiden ja hallitusten päämiehet hyväksyivät yhteisen julkilausuman (FR ), joka oli tämän tiedonannon tärkeimpien ehdotusten mukainen.

Viimeisin päivitys 01.01.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun