RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Barcelonský proces: Unie pro Středomoří

Unie pro Středomoří musí prohloubit vztahy mezi Evropou a třetími zeměmi oblasti Středomoří v rámci posíleného evropsko-středomořského partnerství, které přináší viditelné a konkrétní výsledky pro občany regionu.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 20. května 2008 o „Barcelonském procesu: Unie pro Středomoří“ (KOM(2008) 319 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Cílem tohoto sdělení je zvýšit účinnost evropsko-středomořského partnerství. Nová Unie pro Středomoří zahrnuje vytvoření:

 • politické spolupráce;
 • zásady spoluodpovědnosti v mnohostranných vztazích;
 • viditelnějších a konkrétnějších regionálních a nadregionálních projektů pro občany regionu.

Počet zapojených aktérů se rozšířil na 43 států. Zahrnuje všechny členské státy Evropské unie (EU), Evropskou komisi, partnerské a pozorovatelské země evropsko-středomořského partnerství (Mauretánie, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordánsko, Palestinská samospráva, Izrael, Libanon, Sýrie, Turecko a Albánie) spolu s dalšími pobřežními středomořskými státy (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Monako).

Unie pro Středomoří se začleňuje do rámce politik a programů Společenství evropsko-středomořského partnerství.

Institucionální uspořádání

Partnerství je prohloubeno v zájmu zachování rovnováhy a spolurozhodování. Za tímto účelem sdělení navrhuje:

 • uspořádání vrcholných schůzek hlav států a vlád jednou za dva roky;
 • spolupředsednictví zastávané jedním zástupcem Evropské unie a jedním členským středomořským státem;
 • stálý společný výbor pro institucionální správu složený ze zástupců členský států EU, středomořských partnerů a Evropské komise;
 • paritní sekretariát složený z vyslaných úředníků pověřených identifikací, přezkumem a sledováním projektů.

Úloha Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění (EMPA) je znovu potvrzena jak v rámci parlamentního dialogu, tak pro poradní orgán pro realizaci partnerství.

Rozsah projektu

Barcelonský proces: Unie pro Středomoří je rámec provádění regionální a nadnárodní spolupráce v oblasti rozvoje regionální soudržnosti, hospodářské integrace a propojení infrastruktury.

Strategie a evropsko-středomořský regionální orientační program na období 2007–2013 zůstávají nadále použitelné. Mezi dodatečné zdroje pro financování projektů musí v první řadě patřit:

 • účast soukromého sektoru;
 • dvoustranná spolupráce členských států EU;
 • přínos ze strany středomořských partnerů;
 • mezinárodní finanční instituce, regionální banky a jiné dvoustranné finanční prostředky;
 • nástroj pro evropsko-středomořské investice a partnerství (FEMIP) určený k posílení soukromého sektoru;
 • investiční facilita politiky sousedství a nástroj přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství;
 • další nástroje, které budou uplatněny v zemích spadajících pod zmíněnou iniciativu.

Kontext

Barcelonský proces je jediným fórem pro konstruktivní dialog podporující pokračování politické reformy, socioekonomické reformy a modernizace středomořského regionu.

Volný obchod s EU vede k vytvoření zóny volného obchodu, která příznivě působí zejména na vývoz a investice. Nicméně pro dosažení účinné regionální integrace bude třeba provést hlubší a rychlejší reformy.

U příležitosti první vrcholné schůzky Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří, která se konala v Paříži dne 13. července 2008, přijaly hlavy států a předsedové vlád společné prohlášení (FR ) v souladu s hlavními návrhy tohoto sdělení.

Poslední aktualizace: 01.01.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky